Bakanlığımız merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Gençlik ve Spor Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Yarışma Sınavı ile 25 (yirmi beş) Gençlik ve Spor Uzman Yardımcısı alımı yapılacaktır.

İlgililere ilanen duyurulur.

Başvuru şartları ve ilan metni için tıklayınız.

II- YARIŞMA SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak.

2- Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren ve yukarıda yer alan tabloda belirtilen öğrenim dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

3- Yarışma sınavının yapılacağı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.

4- ÖSYM tarafından 2019 ve 2020 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında, yukarıda öğrenim dallarına göre belirlenen puan türlerinden en az 60 (altmış) puan almış olmak.

5- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak.

6- Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak.

III- BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHİ

1- Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 08 Şubat 2021 (10.00) – 15 Şubat 2021 (17.00) tarihlerinde

basvuru.gsb.gov.tr adresi üzerinden “Gençlik ve Spor Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı Başvuru Formu” nu doldurarak elektronik ortamda yapacaklardır.

2- Adaylar IV- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER başlığında belirtilen belgelerini başvuru sisteminde belirtilen yerlere jpeg formatında fotoğraf olarak yükleyeceklerdir.

3- Adaylar başvurularını tamamladıktan sonra “Başvuruyu Onayla” butonunu kullanarak başvurularını tamamlayacaklardır.

4- basvuru.gsb.gov.tr adresi üzerinden e-başvuru formunu doldurmayan veya başvurusunu onaylamayan adayların talepleri dikkate alınmayacaktır.

5- Bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan, posta yolu veya şahsen müracaat şeklinde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

6- Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

7- Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

8- Adayların başvurunun son günü itibariyle aranan şartlara haiz olması gerekmektedir.

9- İlan edilen kontenjanlar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibariyle aranan nitelikleri taşıyan adaylar, başvuru şartlarını taşıdığı farklı kontenjan gruplarından sadece biri için duyuruda belirlenen şekilde başvuruda bulunabilecektir.

IV- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş ve adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayabilecek nitelikte olmalıdır),

2- Mezuniyet durumunu gösterir diploma veya doğrulama kodu bulunan mezuniyet belgesi (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınmış denklik belgesi),

3- KPSS sonuç belgesinin doğrulama kodlu sureti

4- Yazılı özgeçmiş,

5- Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir hali olmadığına, adli sicil kaydı bulunmadığına, erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair adayın yazılı beyanı. (Yazılı beyana ilişkin hususlar dilekçe şeklinde yazılarak adaylar tarafından imzalanacak ve sisteme yüklenecektir.)

V- YARIŞMA SINAVININ ŞEKLİ VE KONULARI

1- Yarışma sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacaktır.

2- Yazılı ve sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için en az 70 (yetmiş) puan almak gerekmektedir. Başarı puanı 70’tir.

3- 2019 veya 2020 lisans düzeyi Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarına göre yapılan başvurular arasından, her bir grup için en yüksek puana sahip adaydan başlanarak atama yapılacak kontenjan sayısının 20 (yirmi) katı aday, son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dahil olmak üzere, yazılı sınava çağırılacaktır.

4- Yazılı sınavda 70 (yetmiş) ve üzeri puan almak şartıyla her bir grup için en yüksek puana sahip olan adaydan başlanarak, atama yapılacak kontenjan sayısının 4 (dört) katı aday, son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dahil olmak üzere, sözlü sınava çağırılacaktır.

5- Adaylara yazılı sınavda; genel kültür ve genel yetenek alanında yüzde otuz, mesleki alan bilgisinde ise yüzde yetmiş oranında olmak üzere sorular yöneltilecektir. Genel kültür ve genel yetenek konuları tüm gruplar için ortak; mesleki alan bilgisi soruları, ise her bir grup için ayrı ayrı sorulacaktır.

6- Yazılı sınavın Bakanlığımızca yapılması veya başka bir kurum/kuruluşa yaptırılması halinde yazılı sınava dair kılavuz Bakanlığımız internet sitesinde daha sonra ayrıca yayımlanacaktır.

7- Gruplara göre sınav konuları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

8- Sözlü sınavda adaylar;

a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, (50 puan)

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, (10 puan)

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu, (10 puan)

d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, (10 puan)

e) Genel kültürü ve genel yeteneği, (10 puan)

f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, (10 puan)

konularından 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Komisyon üyelerinin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle sözlü sınav puanı belirlenecektir.

9- Sözlü sınavda başarılı sayılmak için yarışma sınavı komisyonu başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması zorunludur.

10- Yarışma sınavına girmeye hak kazanan adaylar, yazılı sınavın yeri ve tarihi ile yazılı sınavda başarılı olup sözlü sınava girmeye hak kazananlar ve sözlü sınavın yeri ve tarihleri daha sonra Bakanlığımız internet sitesinde ilan edilecek olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

11- Yazılı sınavda 70 (yetmiş) puan ve üzerinde puan almış olmak tek başına sözlü sınava çağırılmak için müktesep hak teşkil etmeyecektir.

12- Yazılı ve sözlü sınava katılmaya hak kazandığı halde belirlenen tarihlerde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaklardır.

13- Sözlü sınav esnasında yarışma sınavı komisyonunca tutulacak tutanaklar dışında sesli veya görüntülü herhangi bir kayıt alınmayacaktır.

14- Adaylar sınav sonuçlarını basvuru.gsb.gov.tr adresi üzerinden öğreneceklerdir.

15- Sınav sonuçları ile ilgili duyurular Bakanlığımız internet sitesinde daha sonra ilan edilecek olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

VI- YARIŞMA SINAVI SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE ATAMA İŞLEMLERİ

1- Yarışma Sınavı başarı puanı; sözlü sınavda başarılı olan adayların yazılı ve sözlü puanlarının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır.

2- Yarışma Sınavı Komisyonu tarafından en yüksek Yarışma Sınavı başarı puanı alan adaydan başlamak suretiyle, her bir grup için atama yapılacak kadro sayısı kadar aday asıl, yarısı kadar aday ise yedek

olarak tespit edilecektir.

3- Asıl ve yedek listelerinde sıralama yapılırken adayların Yarışma Sınavı başarı puanının eşit olması halinde sırasıyla yazılı sınav puanı yüksek olana, KPSS puanı yüksek olana öncelik verilecektir.

4- Yarışma Sınavı sonucunda asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların Gençlik ve Spor Uzman Yardımcısı kadrolarına atamaları yapılacaktır.

5- Belge ile ispatı mümkün olan zorunlu haller olmaksızın belirtilen süreler içinde müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmaz. Bunlardan belge ile ispatı mümkün olan zorunlu haller nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aşanların atama işlemleri iptal edilir.

6- Sınavda başarılı olup göreve başlamayanların veya ataması yapılıp herhangi bir sebeple görevden ayrılanların yerine, altı aylık bir süreyi aşmamak üzere yarışma sınavı yedek listesindeki başarı sırası dikkate alınarak atama yapılabilir.

7- Yarışma Sınavından 70 (yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak, asıl ve yedek listedeki sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir.

8- Sınav öncesi, sonrası ve atama sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacaktır. Atanma şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanların sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

VII- İTİRAZLAR

1- Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, her bir sınav sonucunun ilan edilmesinden itibaren 7 (Yedi) gün içinde yazılı olarak Personel Genel Müdürlüğü Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına yapılacaktır. İtirazlar, Sınav Komisyonunca en fazla 7 (Yedi) gün içerisinde incelenerek karara bağlanacak ve itiraz sonucu adaylara yazılı olarak bildirilecektir.

2- Belirtilen süreler içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırılmayan, İtiraz dilekçesinde T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adres bilgileri bulunmayan itiraz dilekçeleri dikkate alınmayacaktır. E-posta veya faks ile yapılacak itirazlar kabul edilmeyecektir.

VIII- DİĞER HUSUSLAR

1- Bakanlık sınav ve yerleştirme sürecinin her aşamasında aday tarafından beyan edilen hususlarda

adaydan belge talep edebilecektir.

2- Sınav ve sonuçları ile ilgili Bakanlığımızın internet sitesinde yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3- Sınavla ilgili iş ve işlemlerde e-posta ve faks ile işlem yapılmayacaktır. Adayların ıslak imzalı ve yazılı dilekçelerini Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir.

4- Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ile Gençlik ve Spor Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

IX- İLETİŞİM

Yazışma Adresi: Gençlik ve Spor Bakanlığı

Personel Genel Müdürlüğü / Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı Örnek Mahallesi Oruç Reis Caddesi No:13 Altındağ / Ankara

İletişim: GSB Kurumsal İletişim Merkezi 444 0 472

 

Yaklaşım Kariyer – KPSS, ALES, DGS, ÖABT Kursu ANKARA

ETİKETLER: GENEL KÜLTÜRGENEL YETENEKGYGKA GRUBUALESDGSALES KURSUDGS KURSUANKARA YAKLAŞIM KARİYERKPSS KURSU ANKARAANKARA KPSS KURSUYAKLAŞIM KARİYER ANKARA, B GRUBU, KAHİNÇİLİNGİRYAKLAŞIMYAKLAŞIM KARİYERDENEME SINAVIEĞİTİM BİLİMLERİİSTATİSTİKİSTATİSTİK KURSUKPSSKPSS KURSUKPSS P-3KPSS P-10KPSS P-20KPSS P21,  KPSS P-93KPSS P-94KPSSP3KPSS P3MEBTÜRKÇEMATEMATİKTARİHCOĞRAFYAVATANDAŞLIKMALİYEMUHASEBEİKTİSATHUKUKKAMU YÖNETİMİÖABTÖABT KURSUÖSYM UZMAN YARDIMCILIK KURSUGELİR UZMAN YARDIMCILIĞI KURSUGUYGUY KURSUSAYIŞTAY KURSUADLİ HAKİMLİK KURSUİDARİ HAKİMLİK KURSUSAYIŞTAY KURSU,  ÖĞRETMENLİK KURSU, EN İYİ KPSS KURSUTÜRKİYE 1.SİKPSS TÜRKİYE 1.Sİ