İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden:

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI MÜFETTİŞ YARDIMCISI GİRİŞ SINAVI İLANI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak Teftiş Kurulu Başkanlığında görevlendirilmek üzere; “İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği” hükümlerine göre Genel İdare Hizmetleri sınıfında 6 ncı derecede boş bulunan 8 (sekiz) adet Müfettiş Yardımcısı kadrosuna memur alınacaktır.

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI: İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün boş bulunan Müfettiş Yardımcısı kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.

1. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: İlan edilen Müfettiş Yardımcısı kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

1. Türk vatandaşı olmak,

2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

6. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

2. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

1. Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile bu alanlarda en az dört yıl lisans eğitim veren ve bu okullarla denkliği YÖK tarafından kabul edilen yerli ve yabancı fakültelerden birini bitirmiş olmak,

2. 01/01/2021 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (1 Ocak 1986 ve daha sonraki doğumlular),

3. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2019 ve 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu KPSS P48 puan türünden asgari 70 (yetmiş) ve daha üzeri puan almış bulunmak,

4. Müfettiş karakter ve niteliklerine haiz olmak,

5. Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından sağlık yönünden sağlam ve her türlü iklim ve yolculuk şartlarına dayanıklı olduğuna dair sağlık raporu almak. (Bu rapor sözlü sınavı kazananlardan istenir.)

3. BAŞVURU ŞEKLİ VE ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Sınava girmek isteyen adaylar, 26/12/2020 – 10/01/2021 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/ adresi üzerinden elektronik ortamda başvuru formu dolduracaklardır.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi nedeniyle adaylardan istenilen bilgi ve belgeler kurum tarafından e-Devlet Kapısı üzerinden temin edilecektir.

İlanda belirtilen şartları taşımayan başvurular ile posta ve eposta yolu ile yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.

4. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ- BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:

Sınava katılma şartlarını taşıyan adaylar arasından, KPSS puanlarına göre yapılacak sıralama sonrasında en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının 20 (yirmi) katı aday (toplamda 160 kişi) yazılı sınava çağrılacaktır. Yazılı sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.

Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi 13/01/2021 İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü genel ağ sayfasında (https://www.iski.gov.tr/) ilan edilecektir.

Yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylar yazılı sınav giriş belgelerine 18/01/2021 tarihinden itibaren kurumumuz genel ağ sayfasında (https://www.iski.gov.tr/) üzerinden erişebilecektir.

5. SINAVIN ŞEKLİ, TARİHİ, YERİ VE KONULARI

Adaylar yazılı sınava, kurumumuz genel ağ sayfasında (https://www.iski.gov.tr/) sayfasından temin edecekleri giriş belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere T.C. kimlik numarası olan nüfus cüzdanı veya geçerlilik süresi devam eden pasaportlarını yanlarında bulunduracaklardır.

Sınav, yazılı (çoktan seçmeli test usulü) ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacaktır. Sınavın yazılı bölümü 25/01/2021 tarihinde Pazartesi günü saat 09.00’da Güzeltepe Mahallesi Osmanpaşa Caddesi No: 7 34060 Eyüpsultan İstanbul adresinde bulunan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü C Blok Hizmet Binası’nda yapılacak olup, sözlü sınavın tarihi ve yeri ayrıca genel ağ sayfasında (https://www.iski.gov.tr/) duyurulacaktır.

Personel alım işleminin diğer aşamaları yapılacak sınava ve sonuçlarına bağlı olduğundan sınava katılmamaya yönelik olarak hiçbir mazeret kabul edilmeyecektir. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Sınavın konuları aşağıda belirtilmiştir.

1- Hukuk

a) Anayasa Hukuku (Genel Esaslar),

b) İdare Hukuku (Genel Esasları, İdari Yargı, 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu,)

c) Medeni Hukuk (Genel Esaslar),

d) Ceza Hukuku (Genel Esaslar ve Memur Suçları),

e) Ceza Muhakemesi Hukuku (Genel Esaslar),

f) Ticaret Hukuku (Genel Esaslar),

g) Borçlar Hukuku (Genel Esaslar),

2- Ekonomi

a) İktisat Teorisi (Makro ve Mikro İktisat),

b) Mikro İktisat

c) Makro İktisat,

d) Uluslararası İlişkiler ve Kuruluşlar

e) Güncel Ekonomik Sorunlar.

f) Türkiye Ekonomisi

3- Maliye

a) Maliye Teorisi (Kamu Gelir ve Giderleri)

b) Maliye Politikası,

c) Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları.

d) Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü

e) Kamu Borçları

4- Muhasebe

a) Genel Muhasebe

b) Bilanço Analizi ve Teknikleri

c) Ticari Hesap

Sınavların sevk ve idare sorumluluğu sınav kuruluna aittir

Yazılı sınav, çoktan seçmeli test usulüne göre 5 (beş) seçenekli olarak yapılacaktır. Yazılı sınavda adaylara Hukuk, Ekonomi, Maliye, Muhasebe sınav grupları için yirmi beşer soru olacak şekilde toplam 100 soru sorulacak, soru değeri birer puan olacaktır. Yazılı sınav süresi toplam 120 dakikadır.

Sözlü sınavda, adayların; yazılı sınav konuları ve genel kültür bilgilerinin yoklamasının yanında zeka, muhakeme gücü ve konuşma yetenekleri, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı gibi şahsi vasıfları değerlendirilecektir.

6. YAZILI SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI

Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için 100 tam puan üzerinden en az 65 puan almak gerekir. Yazılı sınavda başarı gösteren adaylar, sözlü sınava tabi tutulurlar.

Yazılı sınavda başarılı olmayanlar sözlü sınava alınmazlar.

Yazılı sınav sonuçları 01/02/2021 tarihinde İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü genel ağ sayfasında (https://www.iski.gov.tr/) duyurulacaktır. Bu duyuruda sözlü sınavın yeri ve zamanı da belirtilecektir. Yazılı sınavı kazananlara yazılı olarak bildirim yapılmayacak olup wep sayfasındaki duyuru tebligat sayılacaktır.

Yazılı sınavda başarılı olup sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar sözlü sınav giriş belgelerine 05/02/2021 tarihinden itibaren kurumumuz genel ağ sayfasında (https://www.iski.gov.tr/) üzerinden erişebilecektir.

7. SÖZLÜ SINAV

Sözlü Sınavda adaylara Sınav Kurulu Üyelerinin her biri tarafından 100 tam puan üzerinden not verilir. Verilen bu notların ortalaması sözlü sınav notunu oluşturur. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için alınacak notun 100 tam puan üzerinden en az 65 puan olması gerekmektedir.

8. MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAV NOTU VE SONUCUNUN DUYURULMASI

Giriş sınavı puanı, sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü sınav puanı ile yazılı sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır. Sınavda başarı gösterenlerin sayısı, kadro sayısından fazla olursa giriş sınav notu yüksek olanlar tercih edilir. Diğerleri için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

Adayların başarı dereceleri tespit edilirken, giriş sınav puanlarının eşit olması halinde, yazılı sınav puanı yüksek olan aday; yazılı sınav puanlarının da eşit olması halinde, başvuru yaptığı KPSS puanı yüksek olan aday öncelik kazanır.

Yapılan değerlendirme sonucunda sınav sonuçları başarı sırasına göre kadro sayısı kadar asıl ve yedek olarak kurumumuz genel ağ sayfasında (https://www.iski.gov.tr/) ilan edilecektir. Sınav sonuçları, sınav kurulu tarafından tutanakla tespit edilir. Sınavı başaranlara İdare tarafından yazılı olarak tebligat yapılacaktır.

9. SONUÇLARA İTİRAZ

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin kurumumuz genel ağ sayfasında (https://www.iski.gov.tr/) ilanından itibaren beş iş günü içinde yazılı olarak, Güzeltepe Mahallesi Osmanpaşa Caddesi No: 7 34060 Eyüpsultan İstanbul adresinde bulunan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğüne (6. Kat, 602 nolu oda) itiraz edilebilir.

Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ve adayın T.C. kimlik numarası, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

10. MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞINA ATAMA

Giriş sınavını kazanan aday, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde atamaya teşkil olacak belgeler ile birlikte İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğüne müracaat etmediği takdirde hakkını kaybeder. Yerlerine yedek listedeki adaylardan sıra ile atama yapılır.

11. DİĞER HUSUSLAR

Sınavı kazanan adaylardan atamaya teşkil etmek üzere istenilecek belgeler için kurumumuzun genel ağ sayfasında (http://www.iski.gov.tr) ayrıca bir ilan yayımlanacaktır.

Başvuru aşamasında veya sonrasında gerçeğe aykırı veya eksik beyanda bulundukları tespit edilenlerin tüm işlemleri iptal edilerek ilgililer hakkında Türk Ceza Kanunu’nun hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

İlan Olunur.

 

Yaklaşım Kariyer – KPSS, ALES, DGS, ÖABT Kursu ANKARA

ETİKETLER: GENEL KÜLTÜRGENEL YETENEKGYGKA GRUBUALESDGSALES KURSUDGS KURSUANKARA YAKLAŞIM KARİYERKPSS KURSU ANKARAANKARA KPSS KURSUYAKLAŞIM KARİYER ANKARAB GRUBUKAHİNÇİLİNGİRYAKLAŞIMYAKLAŞIM KARİYERDENEME SINAVIEĞİTİM BİLİMLERİİSTATİSTİKİSTATİSTİK KURSUKPSSKPSS KURSUKPSS P-3KPSS P-10KPSS P-20KPSS P21,  KPSS P-93KPSS P-94KPSSP3KPSS P3MEBTÜRKÇEMATEMATİKTARİHCOĞRAFYAVATANDAŞLIKMALİYEMUHASEBEİKTİSATHUKUKKAMU YÖNETİMİÖABTÖABT KURSUÖSYM UZMAN YARDIMCILIK KURSUGELİR UZMAN YARDIMCILIĞI KURSUGUYGUY KURSUSAYIŞTAY KURSUADLİ HAKİMLİK KURSUİDARİ HAKİMLİK KURSUSAYIŞTAY KURSU,  ÖĞRETMENLİK KURSU, EN İYİ KPSS KURSUTÜRKİYE 1.SİKPSS TÜRKİYE 1.Sİ