GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIMI DUYURUSU

Bakanlığımız merkez teşkilatında münhal bulunan; adı/unvanı, çalışma şekli, ücreti ve sayısı aşağıdaki tabloda belirtilen sözleşmeli pozisyonlara, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Ek 6 ncı maddesi ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) Grubundan alınan (KPSSP3) puanının yüzde yetmişi (%70) ile İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan ve geçerlilik süresi devam eden puanın veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen, geçerlilik süresi devam eden YDS dengi puanın yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre her bir pozisyon için en yüksek puana sahip olan adaydan başlayarak ilan edilen boş pozisyon sayısının 5 katı kadar adayın çağrılacağı sözlü/uygulamalı sınav sonucu başarı sırasına göre 15 (on beş) “Sözleşmeli Bilişim Personeli” alınacaktır.

1- BAŞVURU ŞARTLARI

A- GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları sadece aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katına kadar olan pozisyonlar için başvuru yapabilirler.)

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; Bilişim Personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ve 5510 sayılı Kanununun 4 üncü maddesinin (a) bendi tabi olarak özel sektörde Bilişim Personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi ve güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

f) Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı ve tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,

g) Hizmetin gerektirdiği nitelikler ile muhakeme, temsil, yeni teknolojileri takip etme, öğrenme ve araştırma, hızlı öğrenme ve kendini geliştirme, analitik düşünebilme, takım çalışmasına yatkın olma ve iletişim becerisi yüksek olma, yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilme ve belgelemeye (dokümantasyon) önem vererek belgeleme yeteneklerine sahip olmak.

8- ÖZEL ŞARTLAR

1. Karar Destek Uzmanı

a) SQL veri tabanları tasarlamak ve yönetimini yapmak,

b) ETL, OLAP ve OLTP modelleri geliştirmek ve iyileştirmek,

c) Master data management ve data quality management konularından sorumlu ve gerekli yapıları yönetmek,

d) Veri ambarı ve ETL yapılarını sürekli iyileştirebilme donanımına sahip olmak,

e) Data Mining, Perdictive Analytics konuları ile ilgilenmesi ve altyapıda değer yaratacak fırsatları çıkartmak,

f) İş zekası portfolyosunu genişletecek verileri, veri ambarına besleyerek sürekli veri çeşitliliğinin büyümesine yardımcı olmak,

g) Sürekli iyileşme düşüncesi ile çalışarak, iyileşme noktaları çıkartmak ve bunların gerçekleşmesinde katkıda bulunmak,

h) Standart, Ad-Hoc ve dashboard raporlamalarını yapmak ve gerekli yapıyı oluşturmak,

i) En az 3 yıl İş Zekası alanında çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

j) Veri tabanı tasarımı ve yönetimi, Data Mining (veri madenciliği), Predictive Analytics (kestirimsel analiz) ve Machine Learning (makine öğrenmesi) hakkında bilgi sahibi olmak,

k) BI/Raporlama araçları konusunda tecrübeli (Oracle OBIEE, Oracle ODI) olmak,

l) Veri ambarı, iş zekası, datamart, raporlama, ETL ve OLAP uygulamaları hakkında deneyim sahibi olmak,

m)İleri seviyede SQL, PL/SQL diline hakim, query optimizasyonu konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

n) Oracle Database Performans Yönetimi, Oracle Database işlemleri (Relation’ların oluşturulması, table create, sequence, trigger, job, index, partitioning), Oracle Data Integrator ve/veya diğer ETL ürünlerini kullanmış olmak, ETL çözümleri geliştirebilmek,

o) Oracle BI analitik uygulamalar ve Dashboard’lar geliştirme konusunda (KPI, MAP, Alert, Ad-hoc analiz, hiyerarşik kırılımlar, karşılaştırmalı analizler) en az 3 yıl deneyim sahibi olmak,

p) Veri modellemesinde (fiziksel, mantıksal, kavramsal) bilgi sahibi olmak,

q) Tercihen, Oracle Business Intelligence (OBI) Foundation Suite 11g Essentials, Oracle Business Intelligence Foundation 10 Certified Implementation Specialist sertifikalarına sahip olmak.

2. Veri Tabanı Uzmanı

a) Orta ve büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde veri tabanı yöneticisi olarak en az üç (3) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

b) OCA sertifikasına sahip olmak,

c) Linux üzerinde Oracle RAC/Grid/ASM olarak çalışan büyük ölçekli Oracle veri tabanı yönetmiş olmak,

d) Oracle Log Miner ayarları yapıp gerekli raporları alma konusunda bilgi sahibi olmak,

e) Oracle veri tabanı yedekleme ve geri yükleme işlemlerine hakim, RMAN felaket yönetim ve iş sürekliliği politikalarını hazırlamış ve yürütmüş olmak,

f) Linux düzeyinde Oracle lmport ve Export, Data Pump lmport/Export ve RMAN scriptleri yazmış ve Linux Crontab’a eklemiş olmak,

g) Ağ ve veri güvenliği bilgisine sahip olmak, Oracle veri güvenliği konularında politikalar oluşturmak, izlemek, kaydetmek konularında bilgi sahibi olmak,

h) Veri tabanları arasında doğru veya tersi yönde veri aktarım (ETL) süreçlerine ve araçlarına hakim olmak,

i) İleri seviyede PL/SQL bilgisine sahip olmak,

j) Veri tabanı kullanıcılarının kullandığı SQL’lerin analizlerini yapıp performans ve kaynak kullanımı düzeyinde optimizasyonlar yapabilmek,

k) Oracle upgrade ve patching konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

l) Tercihen Oracle Dataguard kurulumu, konfigürasyon ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

m)Tercihen Oracle Exadata konusunda tecrübeye sahip olmak.

3. Sistem Uzmanı

a) Teknoloji entegrasyonları, mevcut durum analizi, problem çözme yeteneklerine sahip olmak,

b) Microsoft Windows sunucu ailesi (2012,2012 R2,2016) bakım, izleme ve yapılandırma konularında tecrübe sahibi olmak, Windows sunucu ortamlarında problem çözme, log inceleme ve sınıflandırma gibi konularda bilgi sahibi olmak,

c) Microsoft Windows PC işletim sistemi ailesi (Windows 8, Windows 10) ve bu işletim sistemlerinin Aktif Dizin ortamında kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,

d) Active Directory, DHCP, DNS, File Server, FTP Server, Microsoft Exchange Server, Microsoft Sharepoint Server, Microsoft SCCM, WSUS, WINS, Certification Autorithy ürünlerinden en az ikisi hakkında kurulum, konfigürasyon ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak,

e) Veri Merkezi yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak, bu alanda en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

f) Sunucu donanımları ve yapılandırması (disk, ethernet, hba, raid vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g) Sanallaştırma teknolojileri konusuna hakim olmak, VMWare ürünlerinin ( vCenter Server 6, vsephere enterprise plus) kullanımında tecrübe sahibi olmak,

h) İş Sürekliliği ve Yedekleme Stratejileri (RPO, RTO, Failover Clustering, Disaster Recovery) konusunda tecrübe sahibi olmak,

i) Yedekleme Donanımları (NAS, SAN, Storage vb.) ve Yazılımları (Veam Backup and Replication 9,5 ve üzeri) konusunda tecrübe sahibi olmak,

j) Tercihen Microsoft® Certified Solutions Associate: (MCSA: Windows Server 2012) ve üzeri, Microsoft Certified Solutions Expert: Messaging (MCSE: Messaging 2016) veya Microsoft Certified Solutions Expert: Productivity (MCSE: Productivity 2016) ve üzeri, VMware Certified Professional (VCP 6) ve üzeri, Veeam VMCE v9 ve üzeri, sertifikalarından en az ikisine sahip olmak.

4. Yazılım Geliştirme Uzmanı

a) Yazılım Geliştirme Konularında en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

b) Tercihen 5.000 ve üzeri kullanıcı sayısına sahip en az bir sistemin yazılım geliştirme aşamalarında yer almak ve bunu belgelemek,

c) .NET, C# ve ASP.NET, MVC, MVVM konusunda tecrübe sahibi olmak,

d) Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak,

e) Oracle veri tabanı sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,

f) Çok katmanlı mimari hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak.

g) Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda tecrübe sahibi olmak,

h) Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi olmak,

i) İleri seviye SQL ve/veya PL/SQL bilgisine sahip olmak,

j) Jquery, Ajax Teknolojileri, CSS, Javascript, HTML, XHTML gibi Web Teknolojilerine hakim ve deneyimli olmak,

k) Windows servisleri, Entity Framework 4/4.5, TFS konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

l) Kaynak kod analizi yapabilecek seviyede betik diller (ActionScript, JavaScript, ASP vb.) hakkında bilgi sahibi olmak,

m)Web servisleri; XML, SOAP, REST, WCF gibi teknolojilere hakim olmak,

m)IIS 6.0, IIS 7.0 ve/veya IIS 8.0 sunucusunda web uygulaması yayınlama (deployment) konusunda tecrübe sahibi olmak,

o) Gereksinim belirleme metotları hakkında bilgi sahibi olmak,

p) Geliştirilen ürün ve servislerin gereksinimleri karşılayıp karşılamadığının doğrulamasına yönelik test süreç, teknik ve otomasyon araçları hakkında bilgi sahibi olmak,

q) Tercihen iOS veya Android Mobil platformlarından en az birinde uygulama geliştirmiş olmak,

r) Tercihen Microsoft Certified Professional Developer (MCPD), Microsoft Specialist: Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3 (MS) sertifikalarına sahip olmak.

5. Coğrafi Bilgi Sistemleri Uzmanı

a) Tercihen Yükseköğretim Kuramlarının en az 4 (dört) yıllık lisans eğitimi veren Bilgisayar Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği veya Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak,

b) Coğrafi Bilgi Sistemleri konusunda en az 3 (üç) yıl mesleki tecrübe sahibi olmak ve bunu belgelemek,

c) Openlayers, leaflet vb. kütüphaneleri kullanma konusunda tecrübe ve bilgi sahibi olmak,

d) Object-oriented kavramlara ve programlama bilgisine sahip olmak,

e) Entity Framework, NET, C# ve ASP.NET, MVC, MVVM, JavaScript, MS SQL, Postgre SQL konularında tecrübe ve bilgi sahibi olmak,

f) Open Street Map (OSM), GeoJson, MapInfo – MapBasic, Geoserver konularında tecrübe, bilgi ve en az ikisinden sertifika sahibi olmak,

g) Masaüstü, web, mobil uygulama geliştirme ve Web servisleri konusunda tecrübe ve bilgi sahibi olmak,

h) Tercihen IOS veya Android tabanlı harita uygulamaları geliştirmiş olmak,

6. Siber Güvenlik Uzmanı

a) En az 10.000 kullanıcılı bilgi işlem merkezlerinde, kurum çalışanı veya bu kurumlarda danışmanlık yapan firma personeli olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

b) LAN, WAN, Data Center, Wired/Wireless ağ sistemleri ile VPN ve veri iletişim teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,

c) Ağ tasarım, kurulum, işletim, optimizasyon ve sorun giderme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) Teknik şartname oluşturma konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

e) Checkpoint, Fortinet, Palo Alto güvenlik ürünlerinden biri veya daha fazlası hakkında bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

f) Temel güvenlik sistemlerinin (Firewall, IPS, Load Balancer, WAF, Mail Gateway, Web Gateway, NAC, DDos Protection) en az 3’ü hakkında bilgi ve tecrübeye sahibi olmak,

g) Linux ve Windows işletim sistemleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

h) Log Management ve SIEM ürünlerinin (ArcSight, QRadar ve Splunk ) en az birinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

i) Active Directory, DNS, DHCP, IIS, PKI servisleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

j) “Incident Response” (güvenlik olaylarına müdahale) operasyonları konusunda tecrübeli olmak,

k) Kali Linux ve araçları konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

l) SOC/SOME bilgisine ve tecrübesine sahip olmak.

m) 5651 sayılı kanun hakkında bilgi sahibi olmak,

n) ITIL ve BGYS standartları konusunda bilgi sahibi olmak.

o) CEH, OSCP, GPEN, ECSA/LPT (Ec-Coincil Certified Security Analist/ Licensed Penetration Tester), GMON sertifikalarından en az birine sahip olduğunu belgelemek.

7. Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı

a) Bilişim sektöründe, kurum çalışanı veya bu kurumlarda danışmanlık yapan firma personeli olarak; yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu süreçlerin yönetilmesi konusunda tecrübe sahibi olmak,

b) Yazılım Geliştirme Konularında en az 5 (beş) yıl deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek,

c) Tercihen 10.000 ve üzeri kullanıcı sayısına sahip en az bir sistemin yazılım geliştirme aşamalarında yer almak ve bunu belgelemek.

d) .NET, C# ve ASP.NET, MVC konularında tecrübe sahibi olmak,

e) Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak,

f) Oracle veri tabanı sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,

g) Çok katmanlı mimari hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak.

h) Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda tecrübe sahibi olmak,

i) Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi olmak,

j) İleri seviye SQL ve/veya PL/SQL bilgisine sahip olmak,

k) Jquery, Ajax Teknolojileri, CSS, Javascript, HTML, XHTML gibi Web Teknolojilerine hakim ve deneyimli olmak,

l) Windows servisleri, TFS konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

m) Entity Framework 5/6 konularında tecrübeli olmak,

n) Kaynak kod analizi yapabilecek seviyede betik diller (ActionScript, JavaScript, ASP.NET vb.) hakkında bilgi sahibi olmak,

o) Web servisleri; XML, SOAP, REST, APİ, GATEWAY gibi servis yönetim yazılımları konusunda tecrübe sahibi olmak,

p) IIS 6.0, IIS 7.0 ve/veya IIS 8.0 sunucusunda web uygulaması yayınlama (deployment) konusunda tecrübe sahibi olmak,

q) Güvenli kod analizi konusunda tecrübe sahibi olmak,

r) Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım yaşam döngüsü konularında bilgi sahibi olmak,

s) Yazılım Proje Yönetimi ve Yazılım Geliştirme Süreçleri konularında deneyimli olmak,

t) Tercihen geliştirilen ürün ve servislerin gereksinimleri karşılayıp karşılamadığının doğrulamasına yönelik test süreç, teknik ve otomasyon araçları hakkında bilgi sahibi olmak,

u) Tercihen en az 5 kişilik Yazılım Geliştirme Ekibi’ne Takım Liderliği yapma konusunda tecrübeye sahip olmak,

v) Tercihen IOS veya Android Mobil platformlarından en az birinde en az yüz bin indirme sayısına sahip uygulama geliştirmiş olmak,

w)Tercihen Microsoft Certified Professional Developer (MCPD), Microsoft Certified Solution Developer (MCSD), Microsoft Specialist: Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3 (MS), Common Software Measurement International Consortium (COSMIC) vb. yazılım ölçekleme konusunda sertifika sahibi olmak.

8. Yazılım Proje Yöneticisi

a) NET teknolojileriyle (C#) en az 7 (yedi) yıl iş tecrübesine sahip olmak ve bunu belgelemek,

b) “MCSD (Microsoft Certified Solutions Developer): Web Application^ sertifikasına sahip olmak.

c) Microsoft Enterprise Yazılım Geliştirme ve Microsoft veri tabanı ürünlerinde en az 7 yıl deneyim sahibi olmak (Visual Studio, MS SQL, IIS, Entity Framework, WCF, LinQ, WPF)

d) Project Management Professional (PMP) veya Projects in Controlled Environments (PRINCE2) sertifikasına sahip olduğunu veya Proje Yönetimi eğitimi almış olduğunu belgelemek,

e) Türkiye genelinde kullanılan en az 10.000 ve üzeri kullanıcı sayısına sahip büyük çaplı kamu projelerinde, takım lideri, yönetici vb. pozisyonlarda yer almış olmak.

f) Windows web uygulama sunucuları yönetimi, bakımı, uygulama deployment konularında tecrübe sahibi olmak.

g) Yazılım ölçekleme konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

h) Enterprise Design Patterns (Kurumsal Tasarım Kalıpları) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

i) Çok katmanlı yazılım mimarisi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

j) NET, C# ve ASP.NET, MVC, MVVM konularında tecrübe sahibi olmak,

k) Jquery, Ajax Teknolojileri, CSS, Javascript, HTML, XHTML gibi Web Teknolojilerine hakim ve deneyimli olmak,

l) Sql Server Reporting Servis ile rapor geliştirmede ve web uygulamaları entegrasyonunda deneyimli olmak.

m) İleri seviye SQL ve PL/SQL bilgisine sahip olmak,

h) Oracle veri tabanı, MsSql Veritabanı, MySql veritabanı kullanan uygulamalar geliştirmiş olmak.

o) MSSQL veri tabanı sorgularının performans analizleri (Tuning) hakkında tecrübe sahibi olmak.

p) Redis, data caching, konularında tecrübe sahibi olmak,

q) Uygulamalarında elektronik imza kullanımı konusunda tecrübe sahibi olmak,

r) iOS ve Android Mobil platformlarında çalışan bir uygulama geliştirmiş olmak,

s) Web servisleri; XML, SOAP, REST, WCF teknolojilere hakim olmak, bu servislerin kullanımı ve yazımı konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

t) Microsoft Team Foundation Services (TFS) üzerinde versiyonlama ve CI-CD (Continuous Integration-Continuous Delivery) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

u) Agile Yazılım Geliştirme Metodolojileri ile konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

II- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

1- Adaylar, başvurularını, 21 – 28 Aralık 2020 (17:00) tarihleri arasında basvuru.gsb.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaklardır.

2- Adaylar başvurdukları pozisyona ait aranan şartlar için III- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER başlığında belirtilen belgelerini başvuru sisteminde belirtilen yerlere .jpeg formatında fotoğraf olarak yükleyeceklerdir.

3- Adaylar başvurularını tamamladıktan sonra “Başvuruyu Kaydet” butonunu kullanarak başvurularını tamamlayacaklardır.

4- Adaylar, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı pozisyonlardan sadece biri için başvuru yapabileceklerdir.

5- Bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan, faks veya posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

6- Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

7- Adayların başvurunun son günü itibarıyla aranan şartlara haiz olması gerekmektedir.

III- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Biyometrik fotoğraf,

2- Özgeçmiş,

3- Lisans diploması veya e-devlet üzerinden temin edilebilecek mezuniyet belgesi (eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların Yüksek Öğretim Kurulu tarafından verilmiş denklik belgesi)

4- KPSS puanını gösterir doğrulama kodu bulunan sonuç belgesi çıktısı (KPSS puanı olmaması veya ibraz edilmemesi halinde 70 (yetmiş) olarak değerlendirilecektir.)

5- YDS/e-YDS puanı veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası dil sınavlarından alınan puanın YDS karşılığını gösterir doğrulama kodu bulunan sonuç belgesi çıktısı (Yabancı dil puanı mevcut değilse 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir.)

6- A- GENEL ŞARTLAR bölümünün (e) bendinde belirtilen güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini gösterir belge/belgeler,

7- Mesleki tecrübe belgelerinin değerlendirilmesinde sadece lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacak olup, tecrübe belgelerine ek olarak çalışılan iş yerinin niteliğine göre; Özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmet dökümü, Kamu kurumlarında çalışılan süreler için kurumdan alınacak belgeler,

başvuru sistemine yüklenecektir.

S Aranan mesleki tecrübe şartını gösteren belgeler, bu alanda hizmetin/projenin geçtiği iş yerlerindeki bağlı bulunan yöneticiler, söz konusu hizmetlerde/projelerde birlikte çalışılan diğer yöneticiler veya ilgili insan kaynakları birimlerinden en az biri tarafından ıslak/elektronik olarak imzalanmış ve varsa kaşelenmiş olarak onaylatılacaktır.

S Aranan mesleki tecrübe şartını gösteren belgeleri imzalayan kişilerin erişilebilir telefon, e-posta ve adres bilgileri ile pozisyon bilgilerinin de aynı belge içerisinde ayrıca yer alıyor olması gerekmektedir.

Sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğu, bu bilgileri ve belgeleri onaylayan gerçek ve/veya tüzel kişilerle iletişime geçilerek teyit edilecektir. Sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğu teyit edilemezse adayın söz konusu tecrübesi dikkate alınmayacaktır.

S Başvurulan pozisyonlar için özel şartlarda belirtilen mesleki tecrübe şartını gösteren belgelerin en az; başvurulan pozisyonlar ile ilgili alan bilgisi, çalışılan hizmetler/projeler ve bu hizmetlerin/projelerin kapsamı, projelerde kullanılan teknolojiler, çalışma süreleri gibi bilgileri detaylı olarak içermesi gerekmektedir.

IV- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

1- Genel ve özel şartları sağlayan ve usulüne uygun olarak başvuru yapan adaylardan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre, her bir pozisyon için en yüksek puana sahip adaydan başlanarak ilan edilen boş pozisyon sayısının 5 katı kadar aday sözlü/uygulamalı sınava çağırılacaktır. KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyenlerin KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınacak olup, yabancı dil sınavı puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.

2- Sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylardan son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sözlü/uygulamalı sınava çağrılacaktır.

3- Sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylara ilişkin duyuru Bakanlığımız internet sitesinde ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

4- Herhangi bir nedenle, ilan edilen pozisyonlardan birine müracaat yapılmaması, ilan edilen pozisyon sayısı kadar müracaat bulunmaması, geçersiz sayılan müracaatlar veya sınav sonucunda yeterli sayıda başarılı aday çıkmaması gibi sebeplerle ilan edilen pozisyonların boş kalması durumunda; Bakanlık bu pozisyonları ilan edilen diğer pozisyonlardan uygun gördüklerine aktarma yapabilecektir.

5- Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece bir tanesine başvurabileceklerdir.

V- SINAVIN ŞEKLİ, KONULARI, YERİ, TARİHİ VE BAŞARI SIRALAMASI

1- Sınav sözlü/uygulamalı olarak yapılacaktır.

2- Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, fotoğraflı bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı veya pasaport) yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaktır.

3- Sözlü/uygulamalı sınav konuları, pozisyonlara uygun olarak yukarıda genel ve özel şartlarda belirtilen tüm konuların yanı sıra temel bilişim konuları ve bilgi güvenliği konularıdır. Tecrübe ve bilgi istenen şartlar ile ilgili uygulama yapılması talep edilecektir.

4- Sözlü/uygulamalı sınava katılmaya hak kazananlar ile sınav yeri ve tarihine ilişkin duyuru Bakanlığımız internet sitesinde (www.gsb.gov.tr) daha sonra ilan edilecektir.

5- Sözlü/uygulamalı sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek olup en az 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.

6- Başarı sıralaması sözlü/uygulamalı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar arasından en yüksek puandan başlayarak puan sırası ve ilan edilen pozisyon sayısına göre belirlenecektir.

7- Asıl ve yedek listelerde sıralama yapılırken, adayların sözlü/uygulamalı sınav puanları eşit olması halinde, sırasıyla KPSS puanı daha yüksek olana, YDS puanı daha yüksek olana, alanında iş tecrübesi daha fazla olan adaya öncelik tanınacaktır.

8- Sözlü/uygulamalı sınav esnasında tutulacak tutanaklar dışında sesli veya görüntülü herhangi bir kayıt yapılmayacaktır.

VI- SINAV SONUÇLARININ İLANI, İTİRAZ VE İŞE BAŞLAMA

1- Sözlü/uygulamalı sınav sonuçları Bakanlığımız internet sitesinde (www.gsb.gov.tr) daha sonra ilan edilecektir.

2- Sözlü/uygulamalı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar arasından puan sırasına göre, ilan edilen pozisyon sayısı kadar aday asıl olarak ilan edilecektir. İhtiyaç olması halinde asıl aday sayısı kadar aday da yedek olarak ilan edilebilecektir.

3- Asıl olarak ilan edilen adayların başvuru aşamasında beyan ettikleri adreslerine, ilan tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde posta ile tebligat yapılacak olup, adaylar tebligat tarihinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde sözleşme imzalamak, sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamak ve atamaya esas istenilen belgeleri teslim etmek üzere müracaatta bulunacaklardır.

4- Tebligat tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibariyle 15 (on beş) günü geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen makul bir mazeret bildirmeyen aday, hakkından feragat etmiş sayılacaktır.

5- Hakkından feragat eden veya etmiş sayılan asıl adayların yerine, ilan edilen yedek adayların işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanacaktır.

VII- ÜCRET

1- Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR başlığında belirtilen brüt sözleşme ücret tavanının katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Bakanlık, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

VIII- DİĞER HUSUSLAR

1- Sınav ve başvuru süreçlerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınav ve başvuruları geçersiz sayılacak, sözleşme yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

2- Sınav sürecinin her aşamasında başvuru için istenilen bilgiler ve gerekli görülen diğer hususlarla ilgili, Bakanlık adaydan ayrıca belge talep edebilecektir.

3- Adayların, sınav sürecindeki iş ve işlemlerle ilgili taleplerinde faks ve e-mail ile işlem yapılmayacaktır. Adayların taleplerini içerir ıslak imzalı ve yazılı dilekçelerini Personel Genel Müdürlüğü Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir.

4- Sınav ile ilgili Bakanlığımız internet sitesinde yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca sınavla ilgili tebligat yapılmayacaktır.

5- Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümleri geçerlidir.

IX- İLETİŞİM

Yazışma Adresi: Gençlik ve Spor Bakanlığı

Personel Genel Müdürlüğü

Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı

Örnek Mahallesi Oruç Reis Caddesi No:13 Altındağ / Ankara

İletişim: GSB Kurumsal İletişim Merkezi 444 0 472

İlgililere ilanen duyurulur

 

Yaklaşım Kariyer – KPSS, ALES, DGS, ÖABT Kursu ANKARA

ETİKETLER: GENEL KÜLTÜRGENEL YETENEKGYGKA GRUBUALESDGSALES KURSUDGS KURSUANKARA YAKLAŞIM KARİYERKPSS KURSU ANKARAANKARA KPSS KURSUYAKLAŞIM KARİYER ANKARA, B GRUBU, KAHİNÇİLİNGİRYAKLAŞIMYAKLAŞIM KARİYERDENEME SINAVIEĞİTİM BİLİMLERİİSTATİSTİKİSTATİSTİK KURSUKPSSKPSS KURSUKPSS P-3KPSS P-10KPSS P-20KPSS P21,  KPSS P-93KPSS P-94KPSSP3KPSS P3MEBTÜRKÇEMATEMATİKTARİHCOĞRAFYAVATANDAŞLIKMALİYEMUHASEBEİKTİSATHUKUKKAMU YÖNETİMİÖABTÖABT KURSUÖSYM UZMAN YARDIMCILIK KURSUGELİR UZMAN YARDIMCILIĞI KURSUGUYGUY KURSUSAYIŞTAY KURSUADLİ HAKİMLİK KURSUİDARİ HAKİMLİK KURSUSAYIŞTAY KURSU,  ÖĞRETMENLİK KURSU, EN İYİ KPSS KURSUTÜRKİYE 1.SİKPSS TÜRKİYE 1.Sİ