GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ PERSONEL ALIMI DUYURUSU

1- Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’ne Uzman Yardımcısı kadrosu için 16 (Onaltı), İdari Memur kadrosu için 4 (Dört) ve Şoför kadrosu için 1 (bir) olmak üzere, aşağıda belirtilen kriterler çerçevesinde sözlü sınavla, toplam 21 (Yirmibir) personel alınacaktır. Alımı yapılacak uzman yardımcısı kadrosundaki personellerin 11’i Gaziantep Merkez Hizmet Binamızda, 1’i Malatya İrtibat Bürosu’nda, 1’i Cizre İrtibat Bürosu’nda, 1’i Mardin İrtibat Bürosu’nda, 1’i Diyarbakır İrtibat Bürosu’nda, 1’i Şanlıurfa İrtibat Bürosu’nda görevlendirilecektir. Alımı yapılacak İdari Memur kadrosundaki personellerin ise 3’ü Gaziantep Merkez Hizmet Binamızda, 1’i ise Kilis İrtibat Bürosu’nda, 1 adet Şoför kadrosunda görev yapacak personel ise Gaziantep Merkez Hizmet Binamızda görevlendirilecektir.

2- Sınava Katılma Şartları

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 2. Askerlik görevini yapmış veya erteletmiş veya bu görevden muaf olmak,
 3. 18 yaşını bitirmiş olmak,
 4. Uzman yardımcısı ve İdari Memur kadrosu için dört yıllık eğitim veren üniversitelerin Tablo 1 ve Tablo 2 belirtilen bölümlerinden ya da bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı üniversitelerden mezun olmak,
 5. Şoför kadrosu için önlisans mezunu olmak,
 6. 01.01.2021 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak, (01.01.1986 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak)
 7. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 8. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahküm olmamak,
 9. Görevini devamlı yapmasına engel her hangi bir özrü bulunmamak,
 10. TİM ve Birliklerden veya daha önce çalıştıkları iş yerlerinden 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde belirtilen nedenlerle sözleşmesi feshedilmiş olmamak,
 11. Uzman Yardımcısı kadrosu için; 14.07.2019 veya 06.09.2020 tarihlerinde lisans mezunları için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından herhangi birinden Tablo 1’de belirtilen puan türünden asgari 70 puan almış olmak ve İngilizce’den 2018, 2019 veya 2020 yıllarına ait Yabancı Dil Sınavlarından (YDS/ e-YDS) en az 70 puan veya uluslararası kabul gören dil sınavlarından ÖSYM tarafından yayımlanan Yabancı Dil Eşdeğerlik Tablosuna göre 70 puana karşılık gelen asgari puanı almış olmak, (İkinci yabancı dil tercih sebebi olacaktır.)
 12. İdari memur kadrosu için; 14.07.2019 veya 06.09.2020 tarihlerinde lisans mezunları için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından herhangi birinden Tablo 2’de belirtilen puan türünden, asgari 70 puan almış olmak.
 13. Şoför kadrosu için; 25 Ekim 2020 tarihinde önlisans mezunları için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından Tablo 3’de belirtilen puan türünden asgari 70 puan almış olmak ve sınavın son başvuru tarihi itibariyle en az 5 (beş) yıldır B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

(Not: Şoförlük mesleğinin yaygın olarak erkekler tarafından icra edilen bir meslek olduğu düşüncesi hakim olmasına rağmen, bayan adayların başvuruları da memnuniyetle değerlendirilecektir.)

Tablo.1

Tablo.2

Tablo.3

3- Yarışma sınavına katılmak üzere başvuran adaylar arasından, duyuruda belirtilen eleme sınavında, iş talep formunda yer alan görev yapılmak istenen şehir bazında ilgili puan türünden aldıkları puana göre sıralamaya tabi tutularak, görev yapılmak istenen şehir ve unvan için 10 adaydan az olmamak üzere belirtilen kontenjanın dört katı kadar aday sınava çağrılır. Sınava başvuranların sayısının 10’dan az olması halinde sınava başvuranların tamamı sınava çağrılır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sınava çağrılır. Adaylar TİM ve İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri tarafından açılmış olan ve başvuru veya değerlendirme süreci devam eden sınavlardan sadece birine başvurabilir, birden fazla başvuru durumunda adayın tüm başvuruları iptal edilecektir. Daha önce TİM veya Birlik sınavlarında 2 defa elenen adaylar ile ile TİM ve İhracatçı Birliklerinde deneme süresi içerisinde ilişiği kesilmiş adaylar sınava katılamaz.

4- Başvuruda İstenilen Belgeler*

a) Genel Sekreterliğimiz web sitesinden (gaib.org.tr) temin edilecek İş Talep Formu, için tıklayınız. (İş talep formunda yer alan görev yapılmak istenen şehir alanının mutlaka doldurulması gerekmektedir.)

b) T.C. Kimlik numarası yazılı beyanı (T.C. Kimlik Kartı veya Nüfus Cüzdanı fotokopisi üzerine

“doğruluğunu beyan ederim”

ibaresinin yazılarak imzalanması gerekmektedir.)

c) Son altı ay içerisinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf,

ç) Öğrenim Diploması veya mezuniyet belgesinin fotokopisi (Yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte)

d) KPSS Sonuç Belgesi,

e) Yabancı Dil Sınavından asgari puanı aldığını gösterir belge,

f) Şoför kadrosuna başvuran adaylar için son başvuru tarihi itibariyle en az 5 yılık B sınıfı sürücü belgesi,

g) Güncel Özgeçmiş (CV)

h) Adli Sicil Belgesi

i) Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için)

*Sınavı kazanan adaylardan söz konusu belge asılları bilahare istenecektir.

5- Başvuru Adresi ve Zamanı

Başvurular 4 üncü maddede belirtilen belgeler ile birlikte; Genel Sekreterliğimiz evrak kayıt birimine 28 Aralık 2020 Pazartesi günü saat 17.00’a kadar şahsen veya posta ile yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak olup, son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, belge ve bilgileri eksik olan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır. Aday evrak fotokopilerinin aslının aynı olduğunu taahhüt etmiş sayılır; aksinin tespiti halinde kazanmış olsa dahi sınava ilişkin tüm hakları iptal edilir.

6- Sözlü Sınav

Sınava kabul edilecek adayların listesi, sınav tarihi ve yeri Genel Sekreterliğimiz internet adresinden duyurulacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü sınav, adayların, genel kültür, iletişim ve analitik düşünme yeteneği, hal, tavır ve davranışlarındaki genel görünüm ile mesleki bilgi gibi hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıkları göz önüne alınacak ve yabancı dil bilgilerinin ölçüleceği bir mülakat niteliğinde olacaktır. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için her bir üyeden 100 puan üzerinden en az 50 puan almak kaydıyla ortalama en az 70 puan almak gerekmektedir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, sınavı kazansalar dahi atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

7- Kimlik Belgesi

Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, evlilik cüzdanı vb.) bulunduracaklardır.

Saygıyla duyurulur.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

 

Yaklaşım Kariyer – KPSS, ALES, DGS, ÖABT Kursu ANKARA

ETİKETLER: GENEL KÜLTÜRGENEL YETENEKGYGKA GRUBUALESDGSALES KURSUDGS KURSUANKARA YAKLAŞIM KARİYERKPSS KURSU ANKARAANKARA KPSS KURSUYAKLAŞIM KARİYER ANKARAB GRUBUKAHİNÇİLİNGİRYAKLAŞIMYAKLAŞIM KARİYERDENEME SINAVIEĞİTİM BİLİMLERİİSTATİSTİKİSTATİSTİK KURSUKPSSKPSS KURSUKPSS P-3KPSS P-10KPSS P-20KPSS P21,  KPSS P-93KPSS P-94KPSSP3KPSS P3MEBTÜRKÇEMATEMATİKTARİHCOĞRAFYAVATANDAŞLIKMALİYEMUHASEBEİKTİSATHUKUKKAMU YÖNETİMİÖABTÖABT KURSUÖSYM UZMAN YARDIMCILIK KURSUGELİR UZMAN YARDIMCILIĞI KURSUGUYGUY KURSUSAYIŞTAY KURSUADLİ HAKİMLİK KURSUİDARİ HAKİMLİK KURSUSAYIŞTAY KURSU,  ÖĞRETMENLİK KURSU, EN İYİ KPSS KURSUTÜRKİYE 1.SİKPSS TÜRKİYE 1.Sİ