TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

Kurumumuzda istihdam edilmek üzere 31.12.2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 8’inci maddesi uyarınca, sözlü ve/veya uygulamalı sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 15 (on beş) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

2019 veya 2020 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) alınan KPSS P3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile son beş yıl içinde İngilizce dilinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanın yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puan alan adaydan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday, Kurumumuz tarafından gerçekleştirilecek olan sözlü ve/veya uygulamalı sınava çağrılacaktır. KPSS P3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS P3 puanı ilgili Yönetmeliğin 8’inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince 70 (yetmiş), yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir. Yapılacak olan sözlü ve/veya uygulamalı sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre sözleşmeli bilişim personeli istihdam edilecektir.

1. BAŞVURU ŞARTLARI:

A-GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde sayılan genel şartlara haiz olmak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu maddede belirtilen yükseköğretim mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 (iki) katı ödenecek pozisyonlar için başvuru yapabilirler.)

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (b) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

f) “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” te belirtilen özlük hakları ve diğer kuralları kabul etmek,

g) Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine ve temsil kabiliyetine sahip olup yoğun iş temposuna ayak uydurabilme ve takım çalışmasına yatkın olmak,

h) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelemiş veya muvazzaf askerlik hizmetinden muaf ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

 

 

B-ÖZEL ŞARTLAR

81. YAZILIM PROJE YÖNETİCİSİ (1 kişi – 4 Katı)

a) En az 9 yıl yazılım geliştirme projelerinde görev yapmış olmak,

b) En az 3 yıl yazılım takım lideri veya yazılım proje yöneticisi pozisyonunda çalışmış olmak,

c) Proje planlama, örgütleme, yönlendirme, koordinasyon ve kontrol aşamalarını yönetme ve raporlama yeteneğine sahip olmak,

d) En az 10.000 kullanıcılı bir uygulamada yazılım takım lideri veya yazılım proje yöneticisi pozisyonunda görev yapmış olmak,

 

 

e) SCRUM metodolojisini yönettiği projelerde uygulamış olmak,

f) Agile Yazılım Geliştirme Metodolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g) Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda deneyim sahibi olmak,

h) Veri tabanlarının optimize edilmesi, veri tabanı kullanım metotlarının denetlenmesi ve düzenlenmesi konularında deneyim sahibi olmak,

i) Sanallaştırma teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,

 

 

j) Active Directory hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

k) UML diagramları (ER, Use Case, Mockup vb…) hakkında bilgi sahibi olmak,

l) Proje Yönetimi eğitimi almış olmak, tercihen Project Management Professional (PMP) sertifikasına sahip olmak,

m) CMMI konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

n) Devam eden veya sonuçlanmış projeler ile yeni yapılacak projeler arasındaki ilişkileri inceleyerek, birleştirilebilecek projeler veya projelerin birleştirilebilecek modülleri hakkında raporlar hazırlayabilecek bilgi ve tecrübeye sahibi olmak,

 

 

o) Proje paydaş yönetimi, projelerde entegrasyon (Bütünleşik Proje Yönetimi), proje kapsam yönetimi, proje zaman yönetimi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

p) Yazılım ekibini bir projenin planlama, analiz, tasarım, geliştirme, uygulama ve değerlendirme aşamalarında koordine edebilecek, yönetebilecek yeterlilikte olmak,

r) Yazılım proje yönetimi, konfigürasyon ve değişiklik yönetimi, gereksinim yönetimi, test yönetimi, risk yönetimi araçları kullanımı tecrübesine sahip olmak,

s) İş paylaşımı yapabilecek ve gerektiğinde takım üyelerine destek olabilecek düzeyde teknik bilgi ve donanıma sahip olmak, süreç yönetim araçları konusunda deneyimli olmak,

 

 

t) Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

u) Mevcut projelere/yazılımlara hızlı adapte olmak ve geliştirmek, güçlü iletişim ve problem çözme yeteneklerine sahip olmak,

v) Teknik şartname oluşturma konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

y) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapmak,

z) ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Standartları konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.

82. YAZILIM MİMARI (1 kişi – 4 Katı)

 

 

a) En az 7 yıl yazılım geliştirme projelerinde görev yapmış olmak,

b) Design Patterns (Tasarım Kalıpları) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak ve geniş ölçekli en az 2 projede uygulamış olmak,

c) En 2 yıl yazılım takım liderliği pozisyonunda çalışmış olmak,

d) JavaScript, Javascript framework ve kütüphanelerinden en az birinde (Vue, Angular, React, Jquery), CSS3, HTML5 gibi web teknolojilerinde konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) NET Framework, Net.Core, ASP.NET, C#, MVC konularında konusunda en az 5 yıl bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f) Enterprise Software Architecture, Object Oriented Programing, ORM (Entity Framework, Dapper) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g) Docker ve Microservices konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

h) Geniş ölçekli çok katmanlı (web tabanlı) uygulama geliştirme, Windows Servisleri ve Web Servisleri (SOAP, REST, WCF, WSDL, XML, XSLT, XSD) teknolojilerin kullanımı ve yazımı konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, servis yönetim araçlarından en az birini kullanmış olmak,

i) Nesne tabanlı analiz ve tasarım konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

j) MS SQL veya ORACLE İlişkisel veri tabanları üzerinde en az 5 yıl uygulama geliştirmiş olmak,

 

 

k) T-SQL veya PL/SQL, Stored Procedure ve Function konularına bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

l) Websocket, Loglama, güvenlik ve yetkilendirme konularında tecrübe sahibi olmak,

m) Dağıtık ön bellek mimarilerinin (Redis, MEMCACHED vb) kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

n) Yük dengeleyici arkasında çalışan web uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak,

o) Web Uygulama Güvenliği konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

p) Kod güvenliği, kod düzenleme (Refactoring), kodlama standartları ve standartların uygulanması konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

 

 

r) Unit test, fonksiyonel test ve entegrasyon testi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

s) SCRUM Metodolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

t) Yazılım Yaşam Döngüsü Araçları (TFS, JIRA, Bitbucket/Git) konusunda deneyimli olmak,

u) Uygulama sunucusu (IIS) kurulumu ve web uygulaması yayınlama (deployment) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

v) Teknik şartname oluşturma konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

y) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak uygulayabiliyor olmak

 

 

83. KIDEMLİ YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (6 kişi – 3 Katı)

a) En az 5 yıl yazılım geliştirme projelerinde görev yapmış olmak,

b) Design Patterns (Tasarım Kalıpları) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak ve geniş ölçekli en az 1 projede uygulamış olmak,

c) JavaScript, Javascript framework ve kütüphanelerinden en az birinde (Vue, Angular, React, Jquery), CSS3, HTML5 gibi web teknolojilerinde konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) NET Framework, Net.Core, ASP.NET, C#, MVC konularında konusunda en az 3 yıl bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

 

 

e) Enterprise Software Architecture, Object Oriented Programing, ORM (Entity Framework, Dapper) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f) Sharepoint Performance Point Servisleri konfigürasyonu ve Dashboard Designer deneyim ve bilgi sahibi olmak,

g) Geniş ölçekli çok katmanlı (web tabanlı) uygulama geliştirme, Windows Servisleri ve Web Servisleri (SOAP, REST, WCF, WSDL, XML, XSLT, XSD) teknolojilerin kullanımı ve yazımı konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, servis yönetim araçlarından en az birini kullanmış olmak,

h) Nesne tabanlı analiz ve tasarım konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

i) MS SQL veya ORACLE İlişkisel veri tabanları üzerinde en az 5 yıl uygulama geliştirmiş olmak, j) T-SQL veya PL/SQL, Stored Procedure ve Function konularına bilgi ve tecrübe sahibi olmak, k) Dağıtık ön bellek mimarilerinin (Redis, MEMCACHED vb) kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

l) Yük dengeleyici arkasında çalışan web uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak,

m) Web Uygulama Güvenliği konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

n) Kod güvenliği, kod düzenleme (Refactoring), kodlama standartları ve standartların uygulanması konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

o) Unit test, fonksiyonel test ve entegrasyon testi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, p) Yazılım Yaşam Döngüsü Araçları (TFS, JIRA, Bitbucket/Git) konusunda deneyimli olmak, r) Uygulama sunucusu (IIS) kurulumu ve web uygulaması yayınlama (deployment) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

s) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak uygulayabiliyor olmak.

84. YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (5 kişi – 2 Katı)

a) En az 3 yıl yazılım geliştirme projelerinde görev yapmış olmak,

b) JavaScript, Javascript framework ve kütüphanelerinden en az birinde (Vue, Angular, React, Jquery), CSS3, HTML5 gibi web teknolojilerinde konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

c) NET Framework, Net.Core, ASP.NET, C#, MVC konularında konusunda en az 2 yıl bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) Enterprise Software Architecture, Object Oriented Programing, ORM (Entity Framework, Dapper) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) Geniş ölçekli çok katmanlı (web tabanlı) uygulama geliştirme, Windows Servisleri ve Web Servisleri (SOAP, REST, WCF, WSDL, XML, XSLT, XSD) teknolojilerin kullanımı ve yazımı konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, servis yönetim araçlarından en az birini kullanmış olmak,

f) Nesne tabanlı analiz ve tasarım konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g) MS SQL veya ORACLE İlişkisel veri tabanları üzerinde en az 3 yıl uygulama geliştirmiş olmak, h) T-SQL veya PL/SQL, Stored Procedure ve Function konularına bilgi ve tecrübe sahibi olmak, i) Dağıtık ön bellek mimarilerinin (Redis, MEMCACHED vb) kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

j) Web Uygulama Güvenliği konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

k) Kod güvenliği, kod düzenleme (Refactoring), kodlama standartları ve standartların uygulanması konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

l) Unit test, fonksiyonel test ve entegrasyon testi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, m) Yazılım Yaşam Döngüsü Araçları (TFS, JIRA, Bitbucket/Git) konusunda deneyimli olmak, n) Uygulama sunucusu (IIS) kurulumu ve web uygulaması yayınlama (deployment) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

o) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak uygulayabiliyor olmak

85. VERİ TABANI UZMANI (1 kişi – 3 Katı)

a) En az 10000 kullanıcılı bilgi işlem merkezlerinde 5 yıl veri tabanı yöneticisi olarak çalışmış olmak,

 

 

b) Tercihen Oracle Certificate Professional (OCP) sertifikasına sahip olmak,

c) Oracle Backup, Recovery, RAC(Real Application Cluster), performance/SQL Tuning, PL/SQL konularına hakim ve alanında tecrübeye sahip olmak,

d) Veri tabanı analiz, tasarım ve testi, çeşitli platformlardan veri aktarımı konularında tecrübeye sahip olmak,

e) Teknik şartname oluşturma konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

f) Veri tabanı kurulum, yedekleme, sorun giderme konularında tecrübeye sahip olmak,

g) Oracle Exadata konusunda tecrübeye sahip olmak,

 

 

h) MSSQL kurulumu, konfigürasyon ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

i) Oracle Dataguard kurulumu, konfigürasyon ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

j) Oracle Goldengate kurulumu, konfigürasyon ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

k) Oracle upgrade ve patching konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

l) Oracle RAC kurulumu yapabilen (OS kurulumları, Grid infrastructure, ASM, network kurulum ve konfigürasyonları) bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

m) Linux kurulumu ve yönetimi (Red Hat, Oracle Enterprise Linux, Suse Linux, CentOS) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

 

 

n) Kurumsal veri güvenliği konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

o) Daha önce çeşitli araçlarla ETL yapmış (PL/SQL, Informatica, SAP BO Data Services), veri ambarı(datawarehosue) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

p) Veri görselleştirme (SSRS, Oracle BI, Datazen, SAP Lumira, Tableau vb.) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

r) NoSQL ve Hadoop sistemleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak

86. KIDEMLİ SİSTEM UZMANI (1 kişi – 4 Katı)

a) En az 1.000 aktif kullanıcıya sahip; Microsoft Active Directory, Microsoft System Center, Microsoft Exchange ürünlerinin kullanıldığı ve Sanal sistemlerin bulunduğu bir sistem merkezinde, en az 7 yıl sistem uzmanı olarak çalışmış olmak,

 

 

b) Microsoft Windows sunucu ailesi bakım, izleme ve yapılandırma konularında tecrübe sahibi olmak,

c) Linux işletim sisteminde bilgi sahibi olmak,

d) Microsoft Exchange 2010-2016, Microsoft System Center Yönetim Ailesi, Active Directory (Aktif Dizin) uygulaması, DNS, DHCP, File Server, Windows Remote Desktop mimarisi ve benzeri Microsoft Windows sunucu ürünleri/servisleri hakkında kurulum, konfigürasyon, güncelleme ve sorun çözümleme bilgi ve tecrübelerine sahip olmak,

e) Microsoft Windows PC işletim sistemi ailesi (Windows 7, Windows 8, Windows 10 ve bu işletim sistemlerinin Aktif Dizin ortamında kullanımı ve yönetimi ve sorun çözümleme konusunda tecrübeli olmak,

f) Windows sunucu ortamlarında problem çözme, log inceleme gibi konularda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

 

 

g) Windows sunucularının performans problemlerinin çözümü konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

h) Uygulama sunucuları (IIS, Apache v.b.) kurulumunu, yapılandırmasını ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

i) Sunucu sanallaştırma konusunda tecrübe sahibi olmak: VMware veya HyperV sunucu sanallaştırma konusunda kurulum, yapılandırma ve yönetim tecrübesine sahip olmak

j) Masaüstü, notebook ve sunucuların imajlarının oluşturulması, kurulması ve dağıtılması konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, Veri depolama, sunucu RAID disk yapısı, SAN, NAS cihazları konusunda deneyimli olmak, bunların mevcut sistemler ile ilişkilerini kurabilmek ve yönetebilmek,

 

 

k) Yedekleme altyapıları konusunda ve bu sistemlerin kurulum, yönetim, problem giderme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

l) Failover cluster ve Always-on yapılandırmalar konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

m) Replikasyon, İş Sürekliliği, Felaketten Kurtarma konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

n) İyi derecede Powershell scripting bilgi ve tecrübesine sahip olmak,

o) Açık kaynak kodlu işletim sistemleri ve yazılımlar hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

p) En az Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) veya Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) Server Infrastructure sertifikasına sahip olmak,

 

 

r) En az VMware Certified Professional (VCP) sertifikasına sahip olmak.

s) Tercihen Red Hat Certified System Administrator (RHCSA), Red Hat Certified Engineer (RHCE), Red Hat Certified Architect (RHCA), Red Hat Certified Virtualization Administrator (RHCVA) sertifikalarından herhangi birisine sahip olmak,

t) Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) sertifikasının başarı ile alındığı en az 1 (bir) uygulamada aktif rol almış olmak.

2. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve TARİHİ

Başvurular, 19.11.2020-03.12.2020 tarihleri arasında bilisimsinav@tbmm.gov.tr mail adresine https://www.tbmm.gov.tr adresinden temin edilecek başvuru formu ve pozisyonlar itibarıyla istenilen belgelerle birlikte e-posta gönderilmek suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır.

 

 

Son başvuru tarihinden sonra Kurumumuza ulaşan başvurular ile eksik belge bulunan başvurular dikkate alınmayacaktır.

3. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

a) Aday Başvuru Formu,

b) Lisans diploması örneği veya e-devletten alınan ve doğrulama kodu bulunan mezun belgesi, (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği),

c) KPSS P3 puanını gösteren, üzerinde doğrulama kodu bulunan KPSS sonuç belgesi (İlgili Yönetmeliğin 8’inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince KPSS P3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS P3 puanı 70 (yetmiş) olarak değerlendirilecektir),

 

 

d) İngilizce dilinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya İngilizce dilinde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından belirlenen “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” ne göre kabul edilen YDS dengi puanı gösteren üzerinde doğrulama kodu bulunan sonuç belgesi (yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir),

e) Erkek adaylar için askerliğini yaptığına, ertelettiğine ya da muaf olduğuna dair belge,

f) Genel şartlar (d) bendinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge, (mesleki tecrübe sürelerinde; lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır),

g) Genel şartlar (e) bendinde belirtilen güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini gösteren belge (Onaylı transkript, sertifika gibi belgeler),

 

 

h) Her bir pozisyon için özel şartlar bölümünde istenilen sertifikalar,

i) Her bir pozisyon için tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler (Onaylı hizmet dökümü vb.

belgeler),

4. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

a) Genel ve özel şartları sağlayan ve usulüne uygun olarak başvuru yapan adaylardan KPSS P3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak sözleşme yapılacak her pozisyon için ayrı başarı listesi oluşturulacaktır.

 

 

b) Başarı listesine göre en yüksek puan alan adaydan başlanarak sözleşme yapılacak her pozisyon sayısının 10 (on) katı kadar aday sözlü ve/veya uygulamalı sınava çağırılacaktır.

c) Sözlü ve/veya uygulamalı sınava çağrılan adaylardan son sıradaki adayla aynı puana sahip adayların tamamı sözlü ve/veya uygulamalı sınava kabul edilecektir.

d) Sözlü ve/veya uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi https://www.tbmm.gov.tr adresinden ilan edilecek olup ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

5. SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI

a) Sınav sözlü ve/veya uygulamalı sınav şeklinde yapılabilecektir.

 

 

b) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.

c) Sözlü ve/veya uygulamalı sınav konuları pozisyonlara uygun olarak yukarıdaki genel ve özel şartlarda belirtilen tüm konulardır.

6. SINAV YERİ, TARİHİ ve DEĞERLENDİRİLMESİ

a) Sözlü ve/veya uygulamalı sınav, sözlü ve/veya uygulamalı sınava girmeye hak kazanacak aday listesinin ilan edildiği tarihten en az 15 (on beş) gün sonra TBMM’de yapılacaktır.

b) Sözlü ve/veya uygulamalı sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

c) Sözlü ve/veya uygulamalı sınavdan 70 (yetmiş) puan ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır.

d) Başarılı sayılanlardan en yüksek puan alan adaydan başlamak koşuluyla sınav başarı sırası oluşturulacaktır.

7. SONUÇLARIN İLANI VE İŞE BAŞLAMA

a) Bilişim personeli olarak sözleşme yapılabilecek boş pozisyon sayısı 15 (on beş) dir.

b) Sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylar başarı sırasına göre asıl ve yedek olarak https://www.tbmm.gov.tr internet sitesinde ilan edilecektir.

c) Listede adı bulunan asıl adaylara ilan tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde tebligat yapılacak olup adaylar, adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde sözleşme imzalamak, sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamak ve istenilen belgeleri teslim etmek üzere müracaatta bulunmak zorundadırlar.

d) Adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde Kurumumuza müracaat etmeyen, bu süre içerisinde belge ile ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen veya sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamayan adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.

e) Asıl adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilmiş yedek aday bulunması halinde, bunların işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.

f) Sözlü ve/veya uygulamalı sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin kazanmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılarak sözleşme yapılmayacak, sözleşme yapılmış olanların sözleşmeleri iptal edilecek ve yapılan ücret ödemeleri geri alınacaktır.

8. SÖZLEŞME ÜCRETLERİ

Aylık brüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilenler için 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3’üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücreti tavanı olan 7.536,85 TL’nin aşağıda yer alan cetvelde pozisyonlar hizasında gösterilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretinin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir. Sözleşmeli bilişim personeline 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6’ncı maddesi uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla mesai v.s.) başkaca bir ödeme yapılamayacaktır.

İlanen duyurulur.

 

Yaklaşım Kariyer – KPSS, ALES, DGS, ÖABT Kursu ANKARA

ETİKETLER: GENEL KÜLTÜRGENEL YETENEKGYGKA GRUBUALESDGSALES KURSUDGS KURSUANKARA YAKLAŞIM KARİYERKPSS KURSU ANKARAANKARA KPSS KURSUYAKLAŞIM KARİYER ANKARAB GRUBUKAHİNÇİLİNGİRYAKLAŞIMYAKLAŞIM KARİYERDENEME SINAVIEĞİTİM BİLİMLERİİSTATİSTİKİSTATİSTİK KURSUKPSSKPSS KURSUKPSS P-3KPSS P-10KPSS P-20KPSS P21,  KPSS P-93KPSS P-94KPSSP3KPSS P3MEBTÜRKÇEMATEMATİKTARİHCOĞRAFYAVATANDAŞLIKMALİYEMUHASEBEİKTİSATHUKUKKAMU YÖNETİMİÖABTÖABT KURSUÖSYM UZMAN YARDIMCILIK KURSUGELİR UZMAN YARDIMCILIĞI KURSUGUYGUY KURSUSAYIŞTAY KURSUADLİ HAKİMLİK KURSUİDARİ HAKİMLİK KURSUSAYIŞTAY KURSU,  ÖĞRETMENLİK KURSU, EN İYİ KPSS KURSUTÜRKİYE 1.SİKPSS TÜRKİYE 1.Sİ