İstanbul Kalkınma Ajansından:

PERSONEL ALIM İLANI

1. Özet Bilgiler

İstanbul Kalkınma Ajansı’na “4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 200 üncü maddesi” ve “Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği” hükümleri uyarınca; İstanbul’u bir marka şehir haline dönüştürme ve sürdürülebilir kalkınmada öncü olma hedefine hizmet etmek isteyen, dinamik çalışabilen, yaratıcı ve analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendiliğinden iş yapabilme becerisine sahip, kendine güvenen, iletişime açık, pozitif düşünen, üretken, değişen çalışma koşullarına kolay uyum sağlayabilen ve seyahat engeli olmayan 1 (Bir) “İç Denetçi”, 1 (Bir) “Hukuk Müşaviri” 9 (dokuz) “Uzman” ve 3 (üç) “Destek Personeli” alımı yapılacaktır.

2. Başvuru ve İşe Alınmada Aranan Şartlar İle Genel Hususlar

2.1. Genel Şartlar

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

d) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

f) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

2.2. İç Denetçi Adayları İçin Özel Şartlar

a) Üniversitelerin hukuk, iktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, istatistik, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, matematik, sosyoloji, mimarlık, şehir ve bölge planlama ile mühendislik dallarından veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b) Sınav son başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Sınavı (YDS veya e-YDS) İngilizce dilinden 60 puan düzeyini veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan en az 60 puan düzeyinin eşdeğerini sağlayan belgeye başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak,

c) Kamuda veya özel sektörde denetim elemanı olarak en az beş (5) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

d) Kamu iç denetim sertifikası veya uluslararası eş değerliği bulunan iç denetim sertifikalarından birine sahip olmak,

2.3. Uzman Personel Adayları İçin Özel Şartlar

2.3.1. Uzman Personel Adayları İçin Asgari Şartlar

Üniversitelerin aşağıdaki tabloda belirtilen bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

a) Sınav son başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Sınavı (YDS, e- YDS) İngilizce dilinden 70 puan düzeyini veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan en az 70 puan düzeyinin eşdeğerini sağlayan belgeye başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak

2.3.1.1. KPSS Puanı ile Başvuru Yapacak Uzman Personel Adayları

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2019 veya 2020 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından mezun oldukları öğrenim dalları itibariyle aşağıdaki tabloda gösterilen ilgili puan türlerinden en az 80 (seksen) puan almış olmak.

2.3.1.2. KPSS Puanı Aranmaksızın İş Tecrübesi İle Başvuracak Uzman Personel Adayları

Başvuru tarihi itibarıyla 50 (elli) yaşını doldurmamış olmak şartıyla, kamu veya özel sektörde Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinin 10 uncu Maddesinin beşinci fıkrasında sayılan ve aşağıda listelenen konularda belgelendirilebilecek şekilde en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak

a) Planlama, programlama,

b) Proje üretimi, tasarımı ve yönetimi,

c) Strateji geliştirme, strateji yönetimi,

ç) İzleme ve değerlendirme,

d) Tanıtım, danışmanlık,

e) Şehircilik ve çevre,

f) Araştırma-geliştirme,

g) Bilgi ve iletişim teknolojileri,

ğ) Finansman,

h) İnsan kaynakları yönetimi, ı) Uluslararası ticaret.

2.3.2. Uzman Personel Adayları İçin Tercih Nedenleri

Devlet destekleri (hibeler, teşvik mevzuatı, vb.), Proje Döngüsü Yönetimi, Avrupa Birliği Destek Mekanizmaları ve Uygulamaları, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler, Kalkınma Ajansları gibi kurum-kuruluşlar tarafından desteklenen program, projelerin yürütülmesi konularında bilgi ve/veya tecrübe sahibi olmak,

Endüstri, Makine, Bilgisayar, Elektrik-Elektronik veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Fizibilite çalışmaları, Proje Hazırlama, Proje Döngüsü Yönetimi Raporlama, Kayıt Tutma, bilgi sistemlerinin kullanılması konularında bilgi ve/veya tecrübe sahibi olmak,

Satın alma işlemlerinin gerçekleştirilmesi (şartname, ihale, sözleşme süreçleri) ve hakediş kontrolü-ödeme konularında bilgi ve/veya deneyim sahibi olmak,

Dijital dönüşüm, nesnelerin interneti, milli teknoloji uygulamaları konularında bilgi ve/veya deneyim sahibi olmak,

Temel düzeyde maliyet analizi, fiyat-kalite karşılaştırması yapabilecek finansal bilgi ve/veya deneyim sahibi olmak,

Birden fazla yabancı dil bilmek,

Yüksek lisans veya doktora yapmış olmak.

2.4. Hukuk Müşaviri Adayları İçin Özel Şartlar

2.4.1. Hukuk Müşaviri Adayları İçin Asgari Şartlar

a) Üniversitelerin Hukuk fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b) Sınav son başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Sınavı (YDS, e- YDS) İngilizce dilinden 70 puan düzeyini veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan en az 70 puan düzeyinin eşdeğerini sağlayan belgeye başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak,

c) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2019 veya 2020 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP4 puan türünde en az 80 puan almış olmak.

2.4.2. Hukuk Müşaviri Adayları İçin Tercih Nedenleri:

Uzmanlık alanı ile ilgili aşağıda belirtilmiş olan tercih kriterlerinden bir ya da birkaçına sahip olmak belgelemek koşuluyla tercih nedenidir.

2.5. Destek Personeli Adayları İçin Sınava Giriş Şartları

Ajansımızda çalıştırılmak üzere (Yönetici Asistanı, Bilgi İşlem Personeli ve İdari ve Mali İşler Sorumlusu) 3 Destek Personeli istihdam edilecek olup; adaylarda aranan nitelikler aşağıda belirtilmiştir.

2.5.1. Destek Personeli Adayları İçin Asgari Şartlar

a) Lisans düzeyinde ya da bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilmiş yurt içi veya dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

2.5.1.1. KPSS Puanı ile Başvuru Yapacak Destek Personeli Adayları

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2019 veya 2020 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak.

2.5.1.2. KPSS Puanı Aranmaksızın İş Tecrübesi İle Başvuracak Destek Personeli Adayları

Başvuru tarihi itibarıyla 50 (elli) yaşını doldurmamış olmak şartıyla, başvuruda bulunduğu pozisyonla ilgili alanlarda kamu kesimi veya özel kesimde en az beş yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak.

2.5.2. Destek Personeli Adayları İçin Tercih Nedenleri

Yönetici asistanı için tercih nedenleri

Aşağıda belirtilen konularda bilgi ve tecrübe sahibi olmak ya da bu konularda kendini geliştirmeye istekli olmak,

a) Yönetici asistanlığı tecrübesine sahip olma,

b) Türkçe dil bilgisine sahip olma,

c) Düzgün diksiyona ve iletişim becerisine sahip olma,

d) Planlama ve zaman yönetimi konularında bilgi ve beceri sahibi olma,

e) Ofis programlarını kullanma becerisine sahip olma,

f) Protokol, resmi yazışma ve nezaket kuralları hakkında bilgi sahibi olma,

g) Yabancı dil bilme

Bilgi işlem sorumlusu için tercih nedenleri

a) Üniversitelerin bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği ya da ilgili diğer dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

Aşağıda belirtilen konularda bilgi ve tecrübe sahibi olmak ya da bu konularda kendini geliştirmeye istekli olmak,

b) Microsoft Windows Sunucu / İstemci, Linux (Pardus, Ubuntu, CentOS) sistemlerinde kurulum, sanallaştırma, yönetim ve sorun giderme,

c) MCSA: Windows Server 2012 MCSE: Server Infrastructure MCSE: Desktop Infrastructure Sertifikalarına sahip olmak,

d) Microsoft Exchange Server yapılandırmaları,

e) Sunucu, istemci ve çevre birimleri donanımları konusunda problemleri tespit edebilecek ve raporlamasını hazırlayabilecek bilgiye sahip olmak,

f) LAN / WAN / WLAN sistemlerini yönetme

g) Firewall, Router & Switch yönetimi

h) Ağ yapısında çalışan Copy Center, Allinone Printer, Özel Belge tarama cihazları vb. bilgi işlem çevre birimleri cihazlarının bakım ve yönetimi

i) IP, Analog, Analog HD güvenlik kamera ve kayıt cihazları (NVR & DVR) kurulum işletim ve bakımlarında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

j) Uzaktan çalışma video konferans ve telekonferans sistemleri, ses sistemleri yönetimi

k) Antivirüs ve anti-spam sistemlerinin yönetimi

l) Sunucu yönetimi

m) Sanal santral yönetimi

n) Ajansta kullanılan donanımların sorunlarını giderme

o) Kolay iletişim kurabilme

p) Yabancı dil bilme

İdari ve Mali İşler Sorumlusu için tercih nedenleri

a) Üniversitelerin İşletme, Maliye ve İktisat bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

Aşağıda belirtilen konularda bilgi ve tecrübe sahibi olmak ya da bu konularda kendini geliştirmeye istekli olmak,

b) Satın alma, mutemetlik ve ön muhasebe

c) Toplantı, çalıştay vb. etkinliklerin organizasyonu,

d) Proje ödeme evrakları inceleme

e) Kolay iletişim kurabilme

f) Protokol ve nezaket kuralları hakkında bilgi sahibi olma,

g) Yabancı dil bilme

3. Başvuru Tarihi, Şekli ve Yeri

Başvurular, 15.12.2020 tarihi saat 08.00’dan başlayarak 29.12.2020 tarihi saat 23.59’a kadar ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr internet adresinde bulunan İstanbul Kalkınma Ajansı Sınav Başvuru bağlantısından yapılacaktır.

Başvurular, “Başvuru Formu” eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır. Adayların, yukarıda belirtilen sınav giriş şartlarını ve tercih nedenlerini kanıtlayıcı bilgi ve belgeleri elektronik ortamda başvuru formunun ilgili bölümlerine eklemeleri zorunludur.

Sadece elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup, ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile elden, e-posta veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Her aday, yalnızca bir pozisyon için başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyon için yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Adayların işbu ilanın ilgili bölümlerinde belirtilen tercih nedenlerine ilişkin olarak sahip oldukları belgeleri de başvuruyla birlikte anılan tarih ve saate kadar başvurusuna eklemesi, tercih nedenlerinin sınav kurulu tarafından dikkate alınabilmesi için zorunludur.

Başvuruda Sunulacak Belgeler

Z: Zorunlu T: Tercihe bağlı GD: Gerekli Değil

* Bu belgeler iş tecrübesi ile başvuran adaylar için zorunludur. KPSS puanı ile başvuran adaylar için tercihe bağlıdır.

Başvuruya eklenen bilgi ve belgelerin doğru ve gerçeğinin aynısı olduğunu, başvuru sahibi kabul ve beyan etmiş sayılır.

4. Başvuruların Değerlendirilmesi ve Yarışma Sınavına Çağrı

Ajansa yapılan başvurular, iç denetçi, hukuk müşaviri, uzman personel ve destek personeli adayları için Kalkınma Ajansı Personel Yönetmeliği ekinde yer alan ve aşağıda gösterilen değerlendirme kriterleri doğrultusunda Genel Sekreterlikçe değerlendirildikten sonra adayların puan sıralaması yapılır. Puan sıralaması listesinden, alım yapılacak öğrenim dallarının her biri için belirlenen pozisyon sayısının 5 (beş) katı aday çağrılacak şekilde, yarışma sınavına katılabilecekler belirlenir ve Ajansın ilan panosunda ve internet sitesinde ilan edilir. Değerlendirme sonucu puanı son sıradaki aday ile eşit olan adaylar da yarışma sınavına davet edilir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sınav başvurularına ilişkin olarak yapılan itirazlar, yarışma sınavına katılmaya hak kazanan adayların ilan tarihinden itibaren 5 (beş) gün içerisinde yapılır. Yönetim Kurulu başkanı tarafından itiraz tarihinden itibaren beş gün içinde belirlenecek üç kişilik bir komisyon tarafından en geç bir hafta içerisinde sonuçlandırılır. Bu süre, incelemenin zorunlu kılması halinde en fazla on beş güne kadar uzatılabilir.

Yarışma Sınavı Başvuruları İçin Değerlendirme Kriterleri

7

* 5 yıl ve üzerindeki deneyim süresi dikkate alınır. (5 yıl için sınav ilanında belirlenen KPSS alt limiti puanı ve ilave her bir yıl için 100 puana tamamlayacak şekilde 2 puan verilir)

** İkinci yabancı dile ilişkin sınav ilanında belirtilen asgari YDS veya eşdeğerliliği bulunan sınav puanları dikkate alınır.

*** Başvurulan pozisyon için ilanda tercih nedeni olarak belirtilen bilgi, deneyim ve/veya sertifikayı belgelendirmek gerekir. Bu tercih sebebine dair birden fazla belgeye sahip olmak bu alanın adayın toplam puanlamasındaki ağırlığını değiştirmez.

8

* 5 yıl ve üzerindeki deneyim süresi dikkate alınır. (5 yıl için sınav ilanında belirlenen KPSS alt limiti puanı ve ilave her bir yıl için 100 puana tamamlayacak şekilde 2 puan verilir)

** Başvurulan pozisyon için ilanda tercih nedeni olarak belirtilen bilgi, deneyim ve/veya sertifikayı belgelendirmek gerekir. Bu tercih sebebine dair birden fazla belgeye sahip olmak bu alanın adayın toplam puanlamasındaki ağırlığını değiştirmez.

5. Yarışma Sınavı Yeri ve Tarihi

Yarışma sınavı İstanbul Kalkınma Ajansı – Asmalı Mescit Mah. İstiklal Caddesi No: 142, Odakule Kat: 6-7-8 Beyoğlu 34430 İstanbul adresinde yapılacaktır. Sınav tarihleri yarışma sınavına katılabilecek adayların ilanıyla birlikte Ajansın internet sitesinden duyurulacaktır.

Yarışma sınavına girmeye hak kazanan adaylar mülakat tarihinde yanlarında fotoğraflı kimlik belgesi hazır bulundurmaları gerekmektedir.

6. Yarışma Sınavı Şekli

Yarışma sınavı sözlü olarak yapılacaktır. Sınav Kurulu üyeleri sözlü sınavda; adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verecektir.

7. Yarışma Sınavı Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve İlanı

Sınav Kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu 100 (yüz) puan üzerinden en az 70 (yetmiş)’tir. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen her bir branştaki boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, her bir branştaki boş pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilir. Yarışma sınavında 70 (yetmiş)’in üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

Sınav kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asıl adayların göreve başlamaması veya göreve başladıktan sonra söz konusu pozisyonun altı ay içinde herhangi bir nedenle boşalması halinde, yedek adaylar sırasına göre istihdam edilebilir. Bunlar hakkında bu Yönetmeliğin ilgili hükümleri aynen uygulanır.

Belli bir öğrenim dalının ilan edilen sayısı kadar adayın başarılı olamaması nedeniyle boş kalan pozisyonlar, sınav kurulunun uygun görüşü ile başka bölümden sınava katılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre görevlendirilmesi suretiyle doldurulabilir. Ayrıca, uzman personel ve hukuk müşaviri olarak istihdam edilmesi planlanan personel sayısı 10’dur. Bu 10 personelden en fazla 3’ü Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği’nin 10. maddesinin 7. fıkrası gereği iş deneyimi (Tecrübe) ile başvuran adaylar arasından istihdam edilecektir. Sınav kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda personel alma hakkına sahiptir.

Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükmü uyarınca KPSS’ye girme şartı aranmaksızın doğrudan sözlü sınavla alınacak uzman personel sayısı, Ajansın toplam uzman personel sayısının yüzde kırkını aşamaz. Yüzde kırklık sınırlamanın hesabında Ajanslarda 22 nci madde kapsamında istihdam edilenler dikkate alınmaz.

Sınav sonuçları Ajans’ın internet sayfasında (www.istka.org.tr) ilan edilecek ve göreve başlama çağrısı ile birlikte kazanan adaylara yazılı olarak bildirilecektir.

Başvuru ve sınavda hile yaptığı, sahte belge ibraz ettiği veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ya da Ajans’ta çalışmak için gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri derhal feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

8. Personelin Çalışma Koşulları

Başarılı olan adaylar ile iş mevzuatı hükümlerine göre iki ayı deneme süresi olmak üzere, Genel Sekreter’in önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile belirsiz süreli iş akdi yapılacaktır.

Ajanstaki pozisyonlarda görevlendirilmesi işlemlerinin yapılabilmesi için, ilgililerin göreve başlama çağrısının kendilerine tebliğ edildiği günü müteakip 15 gün içerisinde Genel Sekreterliğe müracaat etmeleri gerekir.

Yapılan tebligata rağmen, Ajans tarafından kabul edilebilir ve belgeyle ispatı mümkün bir makul sebep olmaksızın 15 gün içerisinde müracaat etmeyenler ile tebligat adreslerinde bulunmamaları nedeniyle kendilerine tebligat yapılamadığı için bu süre içinde müracaat edememiş olanların görevlendirilmesi yapılmaz. Belgeyle ispatı mümkün bir makul sebep nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aşamaz.

Ajans personelinin çalışma saatleri hafta içi 08:00-18:00 arası olup haftada toplam 45 saattir. Ancak, personel kendisine verilen işi mesai saatlerine bağlı kalmaksızın tamamlamakla mükelleftir. Çalışma yeri İstanbul İli olmakla birlikte, yurtiçi ve yurtdışında geçici görevlendirmeler yapılabilmektedir.

Kamu tüzel kişiliğini haiz olan Ajansımızda işe alımı gerçekleştirilecek olan personel

Sosyal güvenlik açısından

5510 sayılı Kanunun 4-a statüsünde belirsiz süreli iş sözleşmesi akdedilerek istihdam edilecektir.

Mali ve sosyal haklar açısından

Emsal olarak belirlenen Devlet memurunun ilgili mevzuatında kadrosuna bağlı olarak mali ve sosyal haklar kapsamında yapılması gereken ödemelerin tümünü kapsar.

Ayrıca 6772 sayılı Yasada öngörülen ilave tediye ödenmekte ve mevcut toplu iş sözleşmesinden yararlanan personele ilave mali ve sosyal haklar sağlanmaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

Yaklaşım Kariyer – KPSS, ALES, DGS, ÖABT Kursu ANKARA

ETİKETLER: GENEL KÜLTÜRGENEL YETENEKGYGKA GRUBUALESDGSALES KURSUDGS KURSUANKARA YAKLAŞIM KARİYERKPSS KURSU ANKARAANKARA KPSS KURSUYAKLAŞIM KARİYER ANKARAB GRUBUKAHİNÇİLİNGİRYAKLAŞIMYAKLAŞIM KARİYERDENEME SINAVIEĞİTİM BİLİMLERİİSTATİSTİKİSTATİSTİK KURSUKPSSKPSS KURSUKPSS P-3KPSS P-10KPSS P-20KPSS P21,  KPSS P-93KPSS P-94KPSSP3KPSS P3MEBTÜRKÇEMATEMATİKTARİHCOĞRAFYAVATANDAŞLIKMALİYEMUHASEBEİKTİSATHUKUKKAMU YÖNETİMİÖABTÖABT KURSUÖSYM UZMAN YARDIMCILIK KURSUGELİR UZMAN YARDIMCILIĞI KURSUGUYGUY KURSUSAYIŞTAY KURSUADLİ HAKİMLİK KURSUİDARİ HAKİMLİK KURSUSAYIŞTAY KURSU,  ÖĞRETMENLİK KURSU, EN İYİ KPSS KURSUTÜRKİYE 1.SİKPSS TÜRKİYE 1.Sİ