Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden:

TAPU VE KADASTRO UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatında görev yapmak üzere yarışma sınavı ile aşağıda yazılı bölüm mezunları arasından 5 adet Tapu ve Kadastro Uzman Yardımcısı alınacaktır.

I. YARIŞMA SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI

A. Genel Şartlar

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

2) Yarışma sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak, (01.01.1985 tarihi ve bu tarihten sonraki doğumlular başvurabilecektir.)

3) Erkek adaylar bakımından askerliğini yapmış, erteletmiş veya askerlikten muaf olmak,

4) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak,

5) Süresi içerisinde usulüne uygun olarak sınav giriş başvurusunda bulunmuş olmak.

B. Özel Şartlar

1) Bilgisayar veya yazılım mühendisi yetiştiren fakülteler ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarının birinden mezun olmak,

2) ÖSYM tarafından 2019 veya 2020 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden KPSS (A) P1 puan türünde 80 ve üzeri puan almış olmak.

II. BAŞVURU TARİHİ ŞEKLİ VE İSTENİLEN BELGELER

Başvurular 27.11.2020 – 04.12.2020 tarihleri arasında, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Başvuru Sistemi (https://sinavbasvuru.tkgm.gov.tr/) üzerinden elektronik ortamda yapılacak olup, bizzat elden evrak teslimi, posta, e-posta vb. yollarla yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuru esnasında aday tarafından;

1) Yükseköğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin veya eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar için diploma denkliğinin yetkili idarece kabul edildiğini gösterir belgenin,

2) KPSS sonuç belgesinin,

3) Yazılı özgeçmişinin,

4) Vesikalık fotoğrafının,

Taranarak, sisteme yüklenmesi sağlanacaktır.

Ayrıca adaylardan;

1) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyanı,

 

 

2) Erkek adaylar için askerlik durumuna dair yazılı beyanı,

3) Adli sicil kaydı yazılı beyanı.

Başvuru esnasında elektronik ortamda alınacaktır.

Elektronik ortamda alınan belge ve beyanlar Kurum tarafından talep edilmesi halinde aday tarafından fiziki olarak ibraz edilecektir.

Başvurusu kabul edilip, isimleri yarışma sınavına katılabilecekler arasında yer alanlardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak, atamaları yapılmayacak ve eğer atamaları yapılmış ise iptal edilecektir. Bu durumda olan personel hiçbir hak talep edemeyecek olup, haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

 

 

III. SINAVIN ŞEKLİ TARİHİ VE YERİ

1) Yarışma sınavı yalnızca sözlü sınav şeklinde Ankara ilinde yapılacaktır.

2) Başvurusu kabul edilen adaylardan her bölüm için ilan edilen kadro sayısının 4 katı aday sözlü sınava çağırılacaktır. Adayların KPSS (A) P1 puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre bilgisayar mühendisliği bölümünden ilk 8 aday, yazılım mühendisliği bölümünden ilk 12 aday olmak üzere toplam 20 aday sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır. Son sıradaki aday ile aynı puana sahip olan adaylarda sınava alınacaktır.

3) Sınava katılmaya hak kazanan aday listesi, sınav tarihi ve sınav yeri Genel Müdürlüğümüz internet sayfasından (http://www.tkgm.gov.tr) ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

 

IV. SINAV KONULARI VE PUANLAMA USULÜ

A. Sınav Konuları

1) Ağ donanımları ve yapıları.

2) Veri yapısı, veri tabanı ve uygulamaları.

3) Nesne yönelimli programlama.

4) Genel yapısal programlar, algoritma, akış diyagramları.

5) Sayı tabanları ve dönüşümleri.

 

 

6) Mantık kapıları.

B. Puanlama Usulü

Tapu ve Kadastro Uzmanlığı Yönetmeliğinin 13 üncü maddesi gereğince sözlü sınavda;

1) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi 50 puan,

2) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü 10 puan,

3) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu 10 puan,

4) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı 10 puan,

 

 

5) Genel yetenek ve genel kültürü 10 puan,

6) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı 10 puan,

Üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, giriş sınav komisyonu başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

V. YARIŞMA SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

1) Sözlü sınavda başarılı olmak için sözlü sınav puanının 70 puandan az olmaması gerekir. Sözlü sınav puanı 70 puandan az olanların başarı puanı hesaplanmaz.

 

 

2) Başarı puanı adayın KPSS (A) P1 puanı ile sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır. Ortaya çıkan sonuç aşağı veya yukarı yuvarlatılmadan değerlendirmeye tabi tutulur.

3) Başarı puanı sıralamasında adayların başarı puanlarının eşit olması halinde, KPSS (A) P1 puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

4) Başarı puanı olarak 70 ve üzerinde puan almış olmak, atama yapılacak kadro sayısının dışında kalan adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

VI. DİĞER HUSUSLAR

1) Atama ve benzeri konularda, telefon, posta, internet vb. yollarla yapılacak bildirimlerde belirtilen süreler içinde başvurmayan veya istenilen belge ve bilgileri temin etmeyen adaylar bildirim konusu işlemden feragat etmiş sayılacaktır.

 

 

2) İlanda yer almayan hususlar ile ilanlarda ortaya çıkabilecek tereddütlerde; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Tapu ve Kadastro Uzmanlığı Yönetmeliği hükümlerine göre hareket edilecektir.

VII. İLETİŞİM BİLGİLERİ

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı Dikmen Caddesi No:14 06100 Bakanlıklar Çankaya/Ankara

Telefon: 0312 551 44 91

e-posta: personel@tkgm.gov.tr

 

Yaklaşım Kariyer – KPSS, ALES, DGS, ÖABT Kursu ANKARA

ETİKETLER: GENEL KÜLTÜRGENEL YETENEKGYGKA GRUBUALESDGSALES KURSUDGS KURSUANKARA YAKLAŞIM KARİYERKPSS KURSU ANKARAANKARA KPSS KURSUYAKLAŞIM KARİYER ANKARAB GRUBUKAHİNÇİLİNGİRYAKLAŞIMYAKLAŞIM KARİYERDENEME SINAVIEĞİTİM BİLİMLERİİSTATİSTİKİSTATİSTİK KURSUKPSSKPSS KURSUKPSS P-3KPSS P-10KPSS P-20KPSS P21,  KPSS P-93KPSS P-94KPSSP3KPSS P3MEBTÜRKÇEMATEMATİKTARİHCOĞRAFYAVATANDAŞLIKMALİYEMUHASEBEİKTİSATHUKUKKAMU YÖNETİMİÖABTÖABT KURSUÖSYM UZMAN YARDIMCILIK KURSUGELİR UZMAN YARDIMCILIĞI KURSUGUYGUY KURSUSAYIŞTAY KURSUADLİ HAKİMLİK KURSUİDARİ HAKİMLİK KURSUSAYIŞTAY KURSU,  ÖĞRETMENLİK KURSU, EN İYİ KPSS KURSUTÜRKİYE 1.SİKPSS TÜRKİYE 1.Sİ