T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI

PERSONEL GİRİŞ SINAVI İLANI

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansına (KUDAKA) 15.07.2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 29.05.2019 tarihli ve 30788 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği ve 31280 sayılı ve 20 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde; TRA1 Düzey 2 Bölgesinin (Erzurum- Erzincan-Bayburt) kalkınmasına hizmet etmek isteyen, dinamik, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendine güvenen, iletişime açık, yenilikçi, üretken, çözüm odaklı, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen ve seyahat engeli olmayan; 1 (bir) İç Denetçi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanı ile (dört) ve iş tecrübesi ile 2 (iki) olmak üzere toplamda (altı) Uzman Personel ve KPSS Puanı veya iş tecrübesi ile (üç) Destek Personeli alımı yapılacaktır.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nın merkezi Erzurum ili olup, Ajans’ın faaliyet alanı Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerinden oluşmaktadır. Bu nedenle, sınavda başarılı olan uzman ve destek personeli bu illerden Ajans’ın uygun göreceği herhangi birinde çalışmayı kabul edeceklerdir. İç Denetçi ise Ajansın merkez ofisinin bulunduğu Erzurum İlinde görevlendirilecektir.

SINAV BAŞVURU TARİH VE SAATLERİ: Başvurular, 20 Kasım 2020 tarihinden başlayarak 4 Aralık 2020 tarihi saat 23.59′ a kadar ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr internet adresinde bulunan Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Sınav Başvuru bağlantısından yapılacaktır.

SÖZLÜ SINAVA KATILMAYA HAK KAZANACAK ADAYLARIN İLANI: 14 Aralık 2020

SÖZLÜ SINAV TARİHİ: Sözlü sınav 28-29 Aralık 2020 tarihlerinde yapılacaktır.

BAŞVURU YERİ: Başvurular ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacaktır.

SINAV YERİ: Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı, Cumhuriyet Caddesi No:3 25200, Yakutiye/ERZURUM

Tel: 0-(442)-235 61 11; Faks: 0-(442)-235 61 14

1. İŞE ALINMADA ARANAN GENEL ŞARTLAR

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

d) Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

f) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

g) Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnameleri ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak veya olağanüstü hal döneminde alınan tedbirler nedeniyle görevlerine son verilmemiş olmak, ya da bu kapsamda işlem yapılmamış olmak.

KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI

2. UZMAN PERSONEL İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI

2.1 KPSS Puanı ile Başvurulacak Pozisyonlar

a) Bilgisayar Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, İktisat, Mimarlık ile Şehir ve Bölge Planlama dallarından veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS, e-YDS) İngilizce dilinden son (beş) yıl içerisinde en az 70 (yetmiş) puan almış veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan asgari (C) düzeyine karşılık gelen puanın eşdeğerini sağlayan belgeye başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak, (Denklikte ÖSYM’nin dil eşdeğerliğine ilişkin resmi denklik çizelgesi temel alınacaktır.)

c) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2019 ve 2020 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından mezun oldukları öğrenim dalları itibariyle aşağıdaki tabloda gösterilen ilgili puan türlerinden en az 80 puan almış olmak,

2.2 KPSS Puanı ile Başvuracak Uzman Personel Adayları için Tercih Sebepleri

Aşağıda sayılan alanların birinde veya birkaçında bilgi ve deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek tercih sebebi olacaktır:

Hibe veya Mali Destek Programı Yönetimi, Avrupa Birliği Destek Mekanizmaları ve Uygulamaları, Program / Proje hazırlama, Proje Döngüsü Yönetimi (PDY),

İzleme Değerlendirme, Raporlama, Satın Alma Usulleri, Kayıt Tutma, Şartname ve İhale Dosyalarının Hazırlanması ve İzleme Bilgi Sistemlerinin Kullanılması,

Bölgesel ekonometrik ve mekansal analizler / sosyal, iktisadi ve sektörel analizler / kümelenme, rekabetçilik, girdi- çıktı analizleri / bölgesel kalkınma politikaları ve sektörel politikalar / bölgesel ve ulusal planlama çalışmaları / kalkınma kuramları / kent sosyolojisi ve sosyal kalkınma / kırsal kalkınma ve tarım politikaları,

İç kontrol sisteminin kurulması ve yürütülmesi,

Dış ticaret ve gümrük işlemleri,

Teşvik politikaları ve teşvik uygulamaları,

Fizibilite hazırlama,

Etki analizi,

Yatırım süreçleri, kamu kurum ve kuruluşlarındaki izin ve ruhsat işlemleri ve yasal uygulamaları,

SPSS, Minitab, STATA vb. istatistiksel paket programlarını veri toplama ve değerlendirme süreçlerinde yeterli düzeyde kullanabilmek,

Yüksek lisans / doktora yapmış olmak veya ikinci üniversite mezuniyetine sahip olmak

Birden fazla yabancı dili iyi derecede bilmek,

2.3 KPSS Puanı ile Başvuracak Uzman Personel Adaylarının Puanlama Kriterleri

2.4 İş Tecrübesi ile Başvuracak Uzman Personel için Pozisyonlar

a) İktisadi İdari Bilimler ve Siyasal Bilgiler Fakültelerinde yer alan lisans düzeyinde herhangi bir bölümden veya denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarındaki İktisadi İdari Bilimler ve Siyasal Bilgiler Fakültelerinde yer alan lisans düzeyinde herhangi bir bölümden mezun olmak,

b) Yurtiçindeki yükseköğretim kurumlarında yer alan lisans düzeyinde herhangi bir mühendislik bölümünden veya denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında yer alan lisans düzeyinde herhangi bir mühendislik bölümünden mezun olmak,

c) ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS, e-YDS) İngilizce dilinden son başvuru tarihi itibariyle son 5 (beş) yıl içerisinde en az 70 (yetmiş) puan almış veya geçerlilik süresi dolmamış buna denk kabul edilen 25.02.2016 tarihinde yayımlanan ÖSYM Yabancı Dil Sınavı Eşdeğerliğinde yer alan uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak,

d) Başvuru tarihi itibarıyla 50 (elli) yaşını doldurmamış olmak,

e) Kamu kesimi veya özel kesimde aşağıdaki çalışma konularının birinden en az 5 (beş) yıl fiilen çalışmış olmak:

– Planlama, Programlama,

– Proje Üretimi, Tasarımı ve Yönetimi,

– Strateji Geliştirme, Strateji Yönetimi,

– İzleme ve Değerlendirme,

– Tanıtım, Danışmanlık,

Şehircilik ve Çevre,

– Araştırma-Geliştirme,

– Bilgi ve İletişim Teknolojileri,

– Finansman,

– İnsan Kaynakları Yönetimi,

– Uluslararası Ticaret.

2.5 İş Tecrübesi ile Alınacak Uzman Personel Adaylarının Puanlama Kriterleri

3. İÇ DENETÇİ İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI

a) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, istatistik, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, ekonometri, mimarlık, şehir ve bölge planlama ile mühendislik dallarından veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b) Kamuda veya özel sektörde denetim elemanı olarak en az 5 (beş) yıl fiilen çalışmış olmak,

c) Kamu iç denetim sertifikası veya uluslararası eş değerliği bulunan iç denetim sertifikalarından birine sahip olmak,

d) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS, e-YDS) İngilizce dilinden son 5 (beş) yıl içerisinde en az 70 (yetmiş) puan almış veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan asgari (C) düzeyine karşılık gelen puanın eşdeğerini sağlayan belgeye başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak, (Denklikte ÖSYM’nin dil eşdeğerliğine ilişkin resmi denklik çizelgesi temel alınacaktır.)

e) İç Denetçi İçin Tercih Nedenleri

Aşağıda sayılan alanların birinde veya birkaçında bilgi ve deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek tercih sebebi olacaktır:

İç kontrol sisteminin kurulması ve yürütülmesi,

Yatırım süreçleri, kamu kurum ve kuruluşlarındaki izin ve ruhsat işlemleri ve yasal uygulamaları,

Bütçe, çalışma programı, harcama programı, muhasebe, finans, mali analiz ve bankacılık konuları,

Kamu muhasebesi, tek düzen muhasebe sistemi, vergi, iş kanunu ve SGK mevzuatlarına hakim olmak,

Yüksek lisans / doktora yapmış olmak veya ikinci üniversite mezuniyetine sahip olmak

Birden fazla yabancı dili iyi derecede bilmek,

SMMM veya Muhasebe Yetkilisi Sertifikasına sahip olmak.

4. DESTEK PERSONELİ (3 KİŞİ) İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI

4.1 Bilgi İşlem Yetkilisi (1 Kişi) İçin Sınava Giriş Şartları

a) Üniversitelerin Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri bölümlerinden veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2019 ve 2020 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P1, P2, P3 puan türlerinin birinden en az 60 puan almış olmak veya başvuruda bulunduğu pozisyonla ilgili alanlarda kamu kesimi veya özel kesimde en az beş yıl fiilen başarılı olarak çalışmış ve başvuru tarihi itibarıyla 50 yaşını doldurmamış olmak.

c) Bilgi İşlem Yetkilisi İçin Tercih Nedenleri

Aşağıda sayılan alanların birinde veya birkaçında bilgi ve deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek tercih sebebi sayılacaktır.

Ağ (Network) Donanımı ve Yazılımı (Altyapı, Kurulum, Konfigürasyon, Yönetim, Güvenlik), Server (Microsoft ve Linux) işletim sistemleri ve Server Donanımı (Kurulum, Konfigürasyon, Yönetim, Arıza tespiti-giderimi), Bilgisayar- Bilişim Elektroniği Donanımı (Kurulum-Montaj, Konfigürasyon, Arıza tespiti-giderimi), E-Posta Server Sistemleri (özellikle Microsoft Exchange) (Kurulum, Konfigürasyon ve Güvenlik ), Programlama (Sql, Web, Desktop, Sistem, Network üzerine çalışılabilecek dillerden),

Veri Tabanı Tasarımı ve Yönetimi / Yazılım Geliştirme / Ağ Güvenliği Kurulumu ve Yönetimi / Veri Yedekleme ve Kurtarma / Web Programlama ve Tasarımı Konuları

Bilgi işlem alanında kamu veya özel kesimde çalışmış olmak,

Yabancı dil bilmek.

4.2 İdari ve Mali İşler Görevlisi (2 kişi) İçin Sınava Giriş Şartları

Üniversitelerin Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler, İşletme, İktisat ve Kamu Yönetimi bölümlerinden veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2019 ve 2020 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P1, P2, P3 puan türlerinin birinden en az 60 puan almış olmak veya başvuruda bulunduğu pozisyonla ilgili alanlarda kamu kesimi veya özel kesimde en az beş yıl fiilen başarılı olarak çalışmış ve başvuru tarihi itibarıyla 50 yaşını doldurmamış olmak.

) İdari ve Mali İşler Görevlisi İçin Tercih Nedenleri

Kamu kurumlarında Evrak Kayıt ve Arşiv Sorumlusu olarak en az 3 yıl çalışma deneyimine sahip olmak,

Arşivleme konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) ve kurumsal dijital arşiv konusunda tecrübe sahip olmak,

Kamu kurumlarında veya özel kurumlarda İnsan Kaynakları ile ilgili bir birimde/görevde en az 3 yıl çalışma

deneyimine sahip olmak,

Bordrolama yapabilmek ve ilgili programları kullanabilmek,

KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI

NORTHEAST ANATOLIA

DEVELOPMENT AGENCY

İş Kanunu ve SGK mevzuatına hakim olmak,

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Sertifikasına sahip olmak,

Performans değerlendirme sistemleri ve uygulamaları konusunda deneyimli olmak,

MS Office programlarını ve her türlü ofis ekipmanını çok iyi derecede kullanabilmek,

Resmi yazışma kurallarına hakim olmak,

Protokol kuralları konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

Herhangi bir kamu veya özel sektör kuruluşunda Yönetici Asistanı olarak çalışmış olmak ve bunu belgelendirmek,

Evrak ve arşivleme sisteminin yürütülmesinde bilgi ve deneyim sahibi olmak,

Mesleki deneyimle ilgili özel sertifika ve çalışmalara sahip olmak.

Yabancı dil bilmek.

5 yıl ve üzerindeki deneyim süresi dikkate alınır. (5 yıl için sınav ilanında belirlenen KPSS alt limit puanı ve ilave her yıl için 100 puana tamamlayacak şekilde 2 puan verilir)

5. BAŞVURU ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ

Başvurular, 20 Kasım 2020 tarihinden başlayarak 4 Aralık 2020 tarihi saat 23.59′ a kadar ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr internet adresinde bulunan Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Sınav Başvuru bağlantısından yapılacaktır.

Başvurular, “Başvuru Formu” eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır. Adayların, yukarıda belirtilen sınav giriş şartlarını ve tercih nedenlerini kanıtlayıcı bilgi ve belgeleri elektronik ortamda taratıp başvuru formunun ilgili bölümlerine eklemeleri zorunludur.

Sadece elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile elden, e-posta veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuruda Sunulacak Belgeler

 

Her aday, yalnızca bir pozisyon için başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyon için yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuruya eklenen bilgi ve belgelerin doğru ve gerçeğinin aynısı olduğunu başvuru sahibi kabul ve beyan etmiş sayılır.

Sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler ile gerçeğe aykırı bilgi verdiği veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı belirlenen kişiler yarışma sınavına alınmaz. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Sınav başvurularına ilişkin olarak yapılan itirazlar, Yönetim Kurulu başkanı tarafından itiraz tarihinden itibaren beş gün içinde belirlenecek üç kişilik bir komisyon tarafından en geç bir hafta içerisinde sonuçlandırılır. Bu süre, incelemenin zorunlu kılması halinde en fazla on beş güne kadar uzatılabilir.

6. SINAVA GİRİŞ

Ajansa yapılan başvuruların sıralaması, KPSS puanı, YDS puanı, iş tecrübesi ve ilanda belirtilen diğer tercih alanları bakımından Tablo 5’de yer alan değerlendirme kriterleri doğrultusunda Genel Sekreterlikçe yapılır. Puan sıralaması listesinden, alım yapılacak öğrenim dallarının her biri için belirlenen pozisyon sayısının 5 (beş) katı aday çağrılacak şekilde yarışma sınavına katılabilecekler belirlenir. Değerlendirme sonucu puanı son sıradaki aday ile eşit olan adaylarda yarışma sınavına davet edilir.

Yarışma sınavına katılabilecek adayların isimleri ile sınava ilişkin tarih ve yer bilgileri 14 Aralık 2020 tarihinden itibaren Ajansın internet sitesinde (www.kudaka.org.trilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Unvanlarına Göre Sözlü Sınava Çağrılacak Personel Aday Sayıları

 

7. YARIŞMA SINAVININ YERİ, TARİHİ VE ŞEKLİ

Yarışma Sınavı28-29 Aralık 2020 tarihlerinde 08.30-18.00 saatleri arasında Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı, Cumhuriyet Caddesi No:3 25200, Yakutiye/ERZURUM adresinde yapılacaktır. Yarışma Sınavına girmeye hak kazanan adaylar, internet sayfasında belirtilen tarih ve saatte nüfus cüzdanı veya sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle sınav yerinde hazır bulunacaklardır.

Genel Sekreterlik, son başvuru tarihinin süresini uzatmaya ve sınav tarihini değiştirmeye yetkilidir. Değişiklikler Aj ans internet sitesinden duyurulacaktır.

Yarışma sınavı, uzman personel, iç denetçi ve destek personeli alımı için “sözlü” olarak yapılacaktır. Sınav kurulu üyeleri sözlü yarışma sınavında; adayın KPSS başarı durumu, adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, gibi niteliklere sahip olup olmadığını ve tercih sebebi sayılan şartları da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verecektir. Sınav Kurulu bu hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve belgeleri adaylardan isteyebilir.

8. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI

Sınav Kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu 100 (yüz) puan üzerinden en az 70 (yetmiş)‘tir. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilir. Yarışma sınavında 70 (yetmiş)’in üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

Sınav Kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asil adaylardan göreve başlamaması veya göreve başladıktan sonra söz konusu pozisyonun altı ay içinde herhangi bir nedenle boşalması halinde, yedek adaylar sırasına göre istihdam edilir. Bunlar hakkında 29.05.2019 tarih ve 30788 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinin ve 31280 sayılı ve 20 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” in ilgili hükümleri aynen uygulanır.

Belli bir öğrenim dalının ilan edilen sayısı kadar adayın başarılı olamaması nedeniyle boş kalan pozisyonlar, sınav kurulunun uygun görüşü ile başka bir öğrenim dalından sınava katılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre görevlendirilmesi suretiyle doldurulabilir. Sınav kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda personel alma hakkına sahiptir.

Genel Sekreterlikçe sınav sonuçları, Sınav Kurulu tarafından sonuçların kendisine intikal ettirildiği tarihten sonra yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini takiben Ajansın internet sitesi olan www.kudaka.org.tr adresinde ilan edilecek ve ayrıca sınav sonucu, göreve başlama çağrısı ile birlikte, kazanan adaylara yazılı olarak bildirilecektir.

Yarışma sınavında hile yaptığı, sahte belge ibraz ettiği veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ya da Ajans’ta çalışmak için gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri derhal feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında gerekli yasal işlemler yapılır.

Ajans Yönetim Kurulu tarafından, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen adayın başvurusu hangi aşamada olursa olsun iptal edilir.

‘KUDAKA’ KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI

NORTHEAST ANATOLIA DEVELOPMENT AGENCY

9. GÖREVLENDİRME

Sınavı kazananların, Ajanstaki pozisyonlarda görevlendirilmesi işlemlerinin yapılabilmesi için, ilgililerin göreve başlama çağrısının kendilerine tebliğ edildiği günü müteakip 15 (on beş) gün içerisinde Genel Sekreterliğe müracaat etmeleri gerekir.

Yapılan tebligata rağmen, Ajans tarafından kabul edilebilir bir belgeyle, ispatı mümkün makul sebep olmaksızın 15 (on beş) gün içerisinde müracaat etmeyenler ile tebligat adreslerinde bulunmamaları nedeniyle kendilerine tebligat yapılamadığı için bu süre içinde müracaat edememiş olanların görevlendirilmesi yapılmaz. Belge ile ispatı mümkün bir makul sebep nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aşamaz

Giriş sınavında hile yaptığı, sahte belge ibraz ettiği veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ya da Ajansta çalışmak için gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların görevlendirme onayları derhal iptal olunarak ve sözleşmeleri feshedilerek, kendileri hakkında gerekli yasal işlemler yapılır.

Yarışma sınavı sonucunda başarılı olan adaylar ile 2 (iki) ayı deneme süresi olmak üzere, Genel Sekreterin önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile belirsiz süreli iş sözleşmesi yapılır.

Deneme süresi içinde personelden, deneme süresini geçirmiş personelden beklenen görevleri yerine getirmesi istenir. Bu sürenin sona erme tarihinden 10 (on) gün önce ilgili yönetici, personel hakkında görüş ve değerlendirmelerini içeren bir rapor hazırlar ve bunu Genel Sekretere sunar. Söz konusu rapor, Genel Sekreterin görüşü ile beraber Yönetim Kuruluna sunulur.

Deneme süresi sonunda Ajansta çalışması uygun bulunmayan personelin sözleşmesi, Yönetim Kurulunun kararı ile bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedilir. Kişinin çalıştığı günlere ilişkin ücret ve diğer hakları saklıdır.

10. BİLGİ ALMA

İş başvurusunda bulunan adaylar, bu ilanda belirtilen şartları kabul etmiş sayılırlar.

Personel alımı ile ilgili aşağıda yer alan telefon ve e-posta adresinden bilgi alınabilir:

Tel: 0442 235 61 11

E-posta: info@kudaka.org.tr

İnternet Adresi: www.kudaka.org.tr

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

 

Yaklaşım Kariyer – KPSS, ALES, DGS, ÖABT Kursu ANKARA

ETİKETLER: GENEL KÜLTÜRGENEL YETENEKGYGKA GRUBUALESDGSALES KURSUDGS KURSUANKARA YAKLAŞIM KARİYERKPSS KURSU ANKARAANKARA KPSS KURSUYAKLAŞIM KARİYER ANKARAB GRUBUKAHİNÇİLİNGİRYAKLAŞIMYAKLAŞIM KARİYERDENEME SINAVIEĞİTİM BİLİMLERİİSTATİSTİKİSTATİSTİK KURSUKPSSKPSS KURSUKPSS P-3KPSS P-10KPSS P-20KPSS P21,  KPSS P-93KPSS P-94KPSSP3KPSS P3MEBTÜRKÇEMATEMATİKTARİHCOĞRAFYAVATANDAŞLIKMALİYEMUHASEBEİKTİSATHUKUKKAMU YÖNETİMİÖABTÖABT KURSUÖSYM UZMAN YARDIMCILIK KURSUGELİR UZMAN YARDIMCILIĞI KURSUGUYGUY KURSUSAYIŞTAY KURSUADLİ HAKİMLİK KURSUİDARİ HAKİMLİK KURSUSAYIŞTAY KURSU,  ÖĞRETMENLİK KURSU, EN İYİ KPSS KURSUTÜRKİYE 1.SİKPSS TÜRKİYE 1.Sİ