Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Rektörlüğü Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu nun 4. maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere 06 06« 1978 tarihli ve 7 15754 sayılı Bakanlar Kumlu Kararı’na ekli “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda, 2018 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır.

    

* Eczacı unvanlı kadro. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” I sayılı cetvelde sınav şartı aranmaksızın hizmete alınacak sözleşmeli personel unvanları arasında bulunduğundan Kl’SS şartı aranmamakta olup, başvuruda bulunan aday sayısının kadro sayısından fazla olması halinde kadro sayısının 6 kalma kadar adaylar lisans diploması puan üstünlüğüne (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen 4’lük sistemdeki notların 100’liik sisteme çevrilerek sıralama yapılacak olup diploma puanları eşit olduğu takdirde mezuniyet tarihi önce olan adaya hak verilecektir. Mezuniyet tarihinin de eşit olması halinde yaşı büyük olana, onun da eşit olması durumunda kura ile belirlenecektir.) göre mülakat sınavına girmeye hak kazanacak olup, bu adaylar arasından mülakat sonucuna göre 1 asıl 5 yedek belirlenecektir.

* Eczacı unvanına başvuran adayların ibraz ettiği diploma veya geçici mezuniyet belgelerinde taslı gibidir onaylı sureti veya karekodlu E-Devlet çıktısı veya tıanskript) DİPLOMA PUAN! bulunmak zorunludur. Aksi takdirde başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru yapacak adaylarda 657 sayılı kanunu’un 48’ınci maddesinde aşağıda belirtilen genel şartlar ile özel şartlar aranmaktadır

ARANAN NİTELİKLER KISMINDA BELİRTİLEN TÜM HUSUSLARIN BELGELENDİRİLMESİ ZORUNLUDUR.

LGENELVE ÖZEL ŞARTLAR:

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2- 657 sayılı Devlet memurları Kanunu’nuu 48. Maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

3- Bu Kanunun 40’ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak.

4- 657 sayılı kanunun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.

5- Çeşitli KIIK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.

6- Erkek adaylar için askerlik şartı aranmamakladır.

7- 2018 yılı KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesine sahip olmak.

8- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

9- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumumun bulunmaması.

Türk Ceza Kanununun 53üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile: kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile det İçlin güvenliğine karşı suçlar. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli itlas. ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçlan kaynaklanan malvarlığı değerlerim aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

10- Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun’nun 4 B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kumullarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kumlu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kumulların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince halen kamu kuruntunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanun Unun 4 B maddesine göre sözleşmeli personel olarak çalışanlar Üniversitemiz ilanına aynı unvanda başvuru yapamaz. Ancak ilgili mevzuat gereğince usule uygun olarak istifa edip I (bu ı yıllık süre şanına tabı tutulmadan istihdam edilebilecek olanlar bu dununu belgelendirmek koşulu ile ilana başvuru yapabileceklerdir. Aksi takdirde bu maddeye aykırı dununu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır. (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı islenecektir)

11- Deneyim belgesi mezuniyet tarihinden itibaren geçerli olup, adaylar deneyimlerini belgelendirmek zorundadırlar.

II. ONLINE BAŞVURADA SİSTEME EKLENMESİ GEREKEN BELGELER

1- Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi, (aslı gibidir onaylı sureli veya karekodlu E-Devlet çıktısı) (Eczacı kadrosuna başvurular için diploma notunun bulunması zorunludur.)

2- Nüfus Cüzdanı fotokopisi

2- Deneyim Belgesi (Deneyim istenilen kadrolar için istenilen alanda çalıştığım gösterir belge)

3- SGK Hizmet Dökümü (Deneyim istenilen kadrolar için)

4- Sertifika (istenmişse)

5- KPSS Sonuç Belgesi

6- Eğitim Belgesi

III. BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

Başvurular, ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde Üniversitemizin hllp:(/basvunı.ksu.edu.tr adresinden online olarak yapılacaktır. Şahsen ve posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Süresinde yapılmayan veya sistemde meydana gelen gecikmeler sebebiyle geç yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Adaylar sistemden bilgileri tam ve eksiksiz doldurarak başvuruyu tamamlayacaklardır. Adaylar başvurularını başvuru suresince güncelleme yapabilecek ohıp tüm sorumluluk adaylara ait olacaktır, t Yanlış eksik belge yükleme, farklı mezuniyetle başvurma yanlış ilana başvurma ve benzeri).

Başvuru işlemleri sırasında gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgelen ibraz etmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacak, sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecek, hakkında yasal işlem yapılacaktır.

IV. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

2018 KPSS (B) grnbıı puan sıralamasına (KPSS puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, mezuniyet tarihlerinin de eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır. > göre hak kazanan adayın İsım, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 15 (on beş) iş günü içerisinde vvvvvv.ksu.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Kadmium 5 (beş) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şanları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Aday la hizmet sözleşmesi yapılacak olup. sözleşmede belinden şartları yerme getirmeyen adayın sözleşmesi I (bir) ay içerisinde fesih edilecektir.

Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar, sonuçların ilan edilmesinden sonra islenecek belgeler, başvuru zamanı, evrakların teslim edilme şekli ve diğer şartlar Üniversitemiz wwvv.ksu.edu.tr adresinden ayrıca ilan edilecektir.

Başvuru yapılırken tereddütte düşülmesi halinde mesai saatleri içinde Personel Daire Başkanlığına ait (0344) 300 IISS veya (0344) 300 1205 numaradan bilgi alınabilir.

Yaklaşım Kariyer – KPSS, ALES, DGS, ÖABT Kursu ANKARA

ETİKETLER: GENEL KÜLTÜRGENEL YETENEKGYGKA GRUBUALESDGSALES KURSUDGS KURSUANKARA YAKLAŞIM KARİYERKPSS KURSU ANKARAANKARA KPSS KURSUYAKLAŞIM KARİYER ANKARAB GRUBUKAHİNÇİLİNGİRYAKLAŞIMYAKLAŞIM KARİYERDENEME SINAVIEĞİTİM BİLİMLERİİSTATİSTİKİSTATİSTİK KURSUKPSSKPSS KURSUKPSS P-3KPSS P-10KPSS P-20KPSS P21,  KPSS P-93KPSS P-94KPSSP3KPSS P3MEBTÜRKÇEMATEMATİKTARİHCOĞRAFYAVATANDAŞLIKMALİYEMUHASEBEİKTİSATHUKUKKAMU YÖNETİMİÖABTÖABT KURSUÖSYM UZMAN YARDIMCILIK KURSUGELİR UZMAN YARDIMCILIĞI KURSUGUYGUY KURSUSAYIŞTAY KURSUADLİ HAKİMLİK KURSUİDARİ HAKİMLİK KURSUSAYIŞTAY KURSU,  ÖĞRETMENLİK KURSU, EN İYİ KPSS KURSUTÜRKİYE 1.SİKPSS TÜRKİYE 1.Sİ