Trabzon Üniversitesi Rektörlüğünden:

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunumun 4. maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı na ekli “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ın ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda. 2018 yılı KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazıh ve sözlü sınav yapılmaksızın aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

İLAN BAŞVURU TARİHLERİ, BAŞVURU SEKLİ VE WEB ADRESİ:

İlan Başvuru Tarihleri: 26.06.2020 – 10.07.2020 (saat: 17:00’a kadar)

Başvuru Sonuçlarının Açıklanma Tarihi: 24.07.2020

Kazanan Adayların Evrak Teslim Tarihleri: 24.07.2020 – 07.08.2020

Başvuru Web Adresi ve Başvuru Şekli: Başvurular “personelilanbasvuru.trabzon.edu.tr” bağlantı adresinden online başvuru şeklinde alınacaktır.

İSTENİLEN BELGELER:

1- Başvuru formu (Üniversitemiz Web Sayfasında personclilanbasvuru.trabzon.edu.tr bağlantı adresinde doldurulacaktır).

2- 2018 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi.

3- Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi (E-Devlet üzerinden alınan belge de sisteme yüklenebilir).

4- T.C. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (E-Devlet üzerinden alınan belge de sisteme yüklenebilir).

5- Adli sicil kaydı (E-Devlet üzerinden alman belge de sisteme yüklenebilir).

6- Özel şartlarda istenen diğer belgeler (SGK Hizmet Dökümü. Çalışma Süresi. Sertifika vs. belgeler).

GENEL KOŞULLAR:

1- Başvuracak adaylarda 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar ile yukarıda belirtilen özel şanlar

2- Lisans mezunları için 2018 KPSS (B) grubu (P3) puanı esas alınacaktır. Ayrıca belge veya sertifika şartı olanlar belgelerini ilgili sisteme yükleyecektir.

3- İlgililer müracaatlarını ilanın resmi gazetede yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde (26.06.2020 – 10.07.2020) Üniversitemiz internet sayfasındaki (personelilanbasvuru.trabzon.edu.tr) başvuru adresinden online başvuru şeklinde yapacaktır. Covid-19 (Coronavirus) önlemleri çerçevesinde şahsen, posta veya fax yolu ile yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

4- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına 5917 sayılı Kanunun 47.maddesinin 5. fıkrası (a/2) bendi ile eklenen “Sözleşmeli (4/B) olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kuramlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kuramların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü uyarınca bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır.

5- Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir.

6- Başvurular incelendikten sonra atamaya hak kazanan asıl ve yedek adayların isimleri Üniversitemiz www.trabzon.edu.trweb adresindeki duyurular bölümünde ilan edilecektir, fiit ilan, tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca lehligat yapılmayacaktır.

7- Herhangi bir sosyal güvenlik kuruntundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

8- Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış ve muaf olmak veya tecilli olmak.

9- 657 sayılı Kanunun 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl ve ruh sağlığı ve vücut hastalığı ile ilgili özürü bulunmamak.

10- Çeşitli Kanun Hükmünde Karamame’ler ile kamu görevinden çıkarılanlar ilana başvuruda bulunamaz.

11- İlanda belirlilen genel ve özel şartların, ilan tarihinin ilk günü itibariyle sağlanıyor olması gerekmektedir.

BAŞVURU ŞEKLİ :

Başvurular, ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün (26.06.2020 – 10.07.2020) içinde Üniversitemizin “personelilanbasvuru.trabzon.edu.tr” başvuru adresinden online olarak yapılacaktır. Şahsen, posta yolu veya fax yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Süresinde yapılmayan veya sistemde meydana gelen gecikmeler sebebiyle geç yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Adaylar, sistem üzerinden bilgilerini girip belgelerini tam ve eksiksiz olarak yükleyecek başvurusunu tamamlayarak başvuru referans numarası oluşturulacaktır. Adaylar başvurularını tamamladıklarında sistemden alacakları bu referans numarasını mutlaka not ederek yapacakları kontrol işlemleri ve müracaatlarında bu kodu kullanacaklardır. Adaylar, sadece tek bir unvan için nitelik kodu (İlan Sıra No) belirterek başvuru yapacaklardır.

Başvuru işlemleri sırasında gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu ya da eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile atanmada istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin başvurulan geçersiz sayılacak, sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecek, haklannda yasal işlem yapılacaktır.

. BAŞVURU DEĞERLENDİRME VE SONUÇLARI:

1- 2018 KPSS (B) grubu (P3) puan sıralamasına (KPSS puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, mezuniyet tarihlerinin de eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır) göre atanmaya hak kazanan adaylar, 24.07.2020 tarihinde www.trabzon.edu.tr adresinden ilan edilecektir.

2- İlan edilen kadronun 2 (iki) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Bu ilan, tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3- Atanmaya hak kazanan adayların, sonuçların ilan edilmesinden itibaren. 07.08.2020 tarihi mesai saati sonuna kadar atama için istenilen belgeleri tamamlayarak Trabzon Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri şahsen teslim etmeyen adaylar hakkını kaybeder.

4- Asıl adaylar belirtilen süre içerisinde atanmak üzere başvurusunu yapmadığı takdirde, yerine yedek kazananlar sırası ile çağrılacaktır. Adayla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayın sözleşmesi I (bir) ay içerisinde fesih edilecektir. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

5- Bu ilan aynı zamanda atanmaya hak kazananlara tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

ATAMA İÇİN İSTENEN BELGELER VE ATAMA İŞLEMLERİ:

1- 4 adet güncel vesikalık fotoğraf.

2- Nüfus Cüzdanın aslı ibraz edilecektir.

3- Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı ibraz edilecektir.

4- 2018 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi (E-Devlet üzerinden alınan barkodlu belge).

5- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (E-Devlet üzerinden alınan barkodlu belge de kabul edilecektir).

6- SGK hizmet dökümü ile sertifikalar ve diğer belgeler.

NOT: Adaylar ilan ile ilgili sora ve sorunları hakkında pdbfu trabzon.edu.tr adresine mail yolu ile de ulaşabileceklerdir.

Kendilerine verilecek cevaplar yine aynı mail adresi üzerinden gönderilecektir.

İrtibat için ayrıca:

Telefon !Trabzon Üniversitesi Rektörlük / Genel Sekreterlik (Tel :0462 455 10 15 – 10 17). Personel Daire Başkanlığı (Tel: 0462 455 10 95) nolu telefonlardan ayrıca bilgi alınabilir.

Adres: Trabzon Üniversitesi Rektörlüğü, Söğütlü Mah. Adnan Kahveci Bulvarı 61335 – Akçaabat-Trabzon

Yaklaşım Kariyer – KPSS, ALES, DGS, ÖABT Kursu ANKARA

ETİKETLER: GENEL KÜLTÜRGENEL YETENEKGYGKA GRUBUALESDGSALES KURSUDGS KURSUANKARA YAKLAŞIM KARİYERKPSS KURSU ANKARAANKARA KPSS KURSUYAKLAŞIM KARİYER ANKARAB GRUBUKAHİNÇİLİNGİRYAKLAŞIMYAKLAŞIM KARİYERDENEME SINAVIEĞİTİM BİLİMLERİİSTATİSTİKİSTATİSTİK KURSUKPSSKPSS KURSUKPSS P-3KPSS P-10KPSS P-20KPSS P21,  KPSS P-93KPSS P-94KPSSP3KPSS P3MEBTÜRKÇEMATEMATİKTARİHCOĞRAFYAVATANDAŞLIKMALİYEMUHASEBEİKTİSATHUKUKKAMU YÖNETİMİÖABTÖABT KURSUÖSYM UZMAN YARDIMCILIK KURSUGELİR UZMAN YARDIMCILIĞI KURSUGUYGUY KURSUSAYIŞTAY KURSUADLİ HAKİMLİK KURSUİDARİ HAKİMLİK KURSUSAYIŞTAY KURSU,  ÖĞRETMENLİK KURSU, EN İYİ KPSS KURSUTÜRKİYE 1.SİKPSS TÜRKİYE 1.Sİ