Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Üniversite Hastanesi) ‘nde, giderleri Özel Bütçe Gelirlerinden (300 Hemşire, 5 Diyetisyen, 4 Eczacı, 2 Fizyoterapist, 19 Sağlık Teknikeri, 17 Röntgen Teknisyeni ve 5 Diğer Sağlık Personeli) karşılanmak üzere 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararına ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar” da yer alan ek 2 inci maddenin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü mülakat yapılmaksızın (Eczacı pozisyonu hariç) sözleşmeli personel alınacaktır.

 

I- GENEL ŞARTLAR:

I- Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya göreve başlamasına engel hali bulunmamak.

e) 657 Sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

II- ÖZEL ŞARTLAR:

1 – 2018 yılı KPSS sınavına girmiş olmak (Eczacı pozisyonu hariç olmak üzere, Lisans mezunları için KPSS P3, Önlisans mezunları için KPSS P93, puanı esas alınacaktır. Adayların 2018 yılı KPSS puanının, başvurduğu ilan kodunda aranan öğrenim şartına uygun olması gerekmektedir).

2 – Başvuracak adayların, başvurduğu nitelik kodunun karşısında yer alan aranılan niteliklerin tamamını taşıyor olması ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.

3 – Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4 – Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumumun bulunmaması.

5 – Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır.

III- İSTENEN BELGELER:

1 – Üyelik Formunun doldurulması (Adaylar ilan için başvuru yapmadan önce başvuru ile ilgili üyelik formunu dolduracak ve sisteme yüklediği belgelerin kontrolü ile başvurusu ile ilgili bilgileri buradan takip edecektir).

2 – Başvuru Formu (Bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurulup ilgili alana yüklenecektir).

3 – Diploma veya Mezuniyet Belgesi Fotokopisi (Ön ve arka yüzü ayrı ayrı ilgili alana yüklenecektir. E-devletten alınabilir).

4 – 2018 yılı KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi (Eczacı pozisyonu hariç)

5 – Fotoğraf

6 – Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

7 – Askerlikle ilişiğinin olmadığına dair belge

8 – Diğer Sağlık Personeli (Odyometri) için istenilen diğer mesleki belgeler (ilan tarihinden sonra alınan mesleki belgeler geçerli değildir).

NOT: Dokuz Eylül Üniversitesinin http://www.deu.edu.tr web adresinde ilan edilecek olan online başvuru sistemine ait bağlantıdaki Başvuru Formu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurularak, istenilen belgelerin de eklenmesiyle birlikte elektronik ortamda gönderilecektir.

IV- BAŞVURU ŞEKLİ, YERi VE ZAMANI:

1 – Müracaatlar, ilanın resmi gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) Üniversitemiz web adresinden (https://www.deu.edu.tr) online başvuru şeklinde yapılacaktır. Şahsen veya posta yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Adaylar;

* Öncelikle https://www.deu.edu.tr adresinde yer alan Duyurular linkinden Sözleşmeli Personel Alımı Başvurusu ile ilgili Üyelik Formunu doldurarak üyeliğini aktif hale getirecektir.

* iş Başvuru Formunu bilgisayar ortamında doldurarak sisteme yükleyecektir.

* Diploma veya Mezuniyet belgesine uyumlu ilan kodu seçecektir.

* istenilen belgeler (Diploma/Mezuniyet belgesi, KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi, fotoğraf, nüfus cüzdanı, askerlikle ilişiğinin olmadığına dair belge vb.) ilgili alanlara yükleyecektir.

* Diğer Sağlık Personeli (2020/DSP02) ilanı için geçerli mesleki belgeleri ilgili alana yükleyecektir.

* İstenilen belgeler ilgili alanlara yüklendikten sonra “Belgelerimin doğruluğunu kabul ediyor ve onaylıyorum” seçeneğini işaretleyecektir.

* En altta yer alan “GÖNDER” tuşuna basmak suretiyle online başvurularını tamamlamış olacaklardır.

2 – Adaylar sadece tek bir unvan için ilan kodu belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla ilan kodlu unvana başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. ilan kodu boş bırakılmayacaktır.

3 – Başvuru formunu hatalı dolduran, eksik ya da hatalı belge ibraz edenlerin müracaatları kesinlikle kabul edilmeyecektir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

4 – Yerleşmeye hak kazanan adaylardan, daha sonra online başvuru sırasında beyanda bulundukları belgelerin (Diploma/Mezuniyet belgesi, istenen unvanlar için deneyim ve/veya sertifika belgeleri) asıllarının veya onaylı suretlerinin ibrazı istenecektir. Gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

5 – Adaylar başvurusu ile ilgili bilgi ve belge değişikliklerini; üyelik üzerinden sisteme giriş yapmak suretiyle son başvuru tarihine kadar yapabileceklerdir.

V- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI:

1 – Adaylar tarafından online ortamda eklenen belgeler Değerlendirme Komisyonu tarafınca incelenir.

2 – Eczacı pozisyonu hariç diğer başvuruların değerlendirilmesinde yazılı ve sözlü sınav yapılmayacaktır.

3 – Eczası pozisyonu hariç diğer tüm başvurular ilgili alanların 2018 yılı KPSS puanları baz alınarak değerlendirilecektir.

4 – Atanmaya hak kazanan asil ve yedek adaylar, ilanın başvuru süresinin bitiminden 15 (onbeş) işgünü içerisinde web sitemizde duyurulacaktır.

5 – Adaylar başvuru sonuçlarını ve işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman bilgilerini Üniversitemiz http://www.deu.edu.tr internet adresinden takip edebileceklerdir. Her kadronun 3 (üç) katı kadar yedek aday belirlenecektir.

6 – Asil kazananlardan süresi içerisinde başvurmayan veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

7 – Eczacı pozisyonuna başvuracak adaylarda “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca KPSS puan şartı aranmayacaktır. Başvuruda bulunan adayların sayısı ilanda belirtilen sayıdan fazla olması durumunda, adaylara sözlü sınav yapılacak olup, kazanan adaylar sözlü sınav başarı puan sıralamasına göre belirlenecektir. Sözlü sınav yapılması durumunda; sözlü sınavın tarihi, yeri ve saati ilan sonuçları ile birlikte http://www.deu.edu.tr internet adresinden duyurulacaktır.

8 – Atanmaya hak kazanan adaylar; sonuçların ilan edilmesinden itibaren 15 (on beş) iş günü içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Başhekimlik İnsan Kaynakları Birimine şahsen teslim etmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen adaylar atama hakkını kaybeder.

9 – Göreve başlayanlardan, aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri feshedilecektir. İdaremiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

10 – Başvuru yapan adaylara evrak iadesi yapılmayacaktır. Bu ilan atanmaya hak kazananlara tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Adres : D.E.Ü. Hastanesi Başhekimlik Binası Zemin Kat İnciraltı / İZMİR

Detaylı Bilgi İçin : (0232) 412 23 20 4072/1-1

Yaklaşım Kariyer – KPSS, ALES, DGS, ÖABT Kursu ANKARA

ETİKETLER: GENEL KÜLTÜRGENEL YETENEKGYGKA GRUBUALESDGSALES KURSUDGS KURSUANKARA YAKLAŞIM KARİYERKPSS KURSU ANKARAANKARA KPSS KURSUYAKLAŞIM KARİYER ANKARAB GRUBUKAHİNÇİLİNGİRYAKLAŞIMYAKLAŞIM KARİYERDENEME SINAVIEĞİTİM BİLİMLERİİSTATİSTİKİSTATİSTİK KURSUKPSSKPSS KURSUKPSS P-3KPSS P-10KPSS P-20KPSS P21,  KPSS P-93KPSS P-94KPSSP3KPSS P3MEBTÜRKÇEMATEMATİKTARİHCOĞRAFYAVATANDAŞLIKMALİYEMUHASEBEİKTİSATHUKUKKAMU YÖNETİMİÖABTÖABT KURSUÖSYM UZMAN YARDIMCILIK KURSUGELİR UZMAN YARDIMCILIĞI KURSUGUYGUY KURSUSAYIŞTAY KURSUADLİ HAKİMLİK KURSUİDARİ HAKİMLİK KURSUSAYIŞTAY KURSU,  ÖĞRETMENLİK KURSU, EN İYİ KPSS KURSUTÜRKİYE 1.SİKPSS TÜRKİYE 1.Sİ