Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğünden:

DÜZELTME İLANI

01.04.2020 tarihli ve 31086 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan Sürekli İşçi alımına ilişkin ilanımızda geçen “”Şartları taşıyan adayların, 01/04/2020-05/04/2020 tarihleri arasında başvurularını www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir.” ibaresinin “Şartları taşıyan adayların, başvurularını www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir.” şeklinde düzeltilmiştir.

Ayrıca “TERÖRLE MÜCADELEDE MALUL SAYILMAYACAK DERECE YARALANANLAR KONTENJANI” kapsamındaki Sürekli İşçi Alımımız aşağıda olduğu şekilde düzeltilmiştir.

TERÖRLE MÜCADELEDE MALUL SAYILMAYACAK DERECE YARALANANLAR KONTENJANI

Çalıştırılacağı Hizmet Türü Alınacak

Personel

Sayısı

Öğrenim Durumu Yaş

Sınırı

Özel Koşullar Yöntem Çalışma

Yeri

Büro İşçisi 12 En az ortaöğretim mezunu

olmak, en çok lisans

mezunu olmak.

18-40 Kura ve

Sözlü

Sınav

Manisa İli ve İlçeleri
İnşaat Mühendisi 1 Lisans mezunu olmak 18-40 Üniversitelerin İnşaat Mühendisliği Bölümünden

mezun olmak.

KPSS/

Sözlü

Sınav

Manisa İli ve İlçeleri
Makine

Mühendisi

1 Lisans Mezunu olmak. 18-40 Makina Mühendisliği veya Makine ve İmalat Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun

olmak.

KPSS/

Sözlü

Sınav

Manisa İli ve İlçeleri
Elektrik

Mühendisi

1 Lisans mezunu olmak 18-40 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Elektrik Mühendisliği

lisans programlarının birinden mezun olmak.

KPSS/

Sözlü

Sınav

Manisa İli ve İlçeleri

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI

Manisa Celal Bayar Üniversitesinin bağlı birimlerinde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterilen şekilde “Sürekli İşçi” alınacaktır.

 

Şartları taşıyan adayların, 01/04/2020-05/04/2020 tarihleri arasında başvurularını www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir.

İlanen duyurulur.

A) SÖZLÜ SINAV VE KURA İŞLEMLERİ

Kura usulü ile işe alımlarda kura çekimi, mevzuatına uygun olarak noter huzurunda 15.04.2020 Çarşamba günü saat 10.00’da Üniversitemiz Prof. Dr. Ümit Doğay Arınç Kültür Merkezinde yapılacaktır.

Sözlü sınava alınacak asıl adayların listesi açık iş sayısının dört katı, öncelik hakkına sahip olanların dört katı olarak kura çekimi sonucu belirlenir. Kura ile ayrıca aynı sayıda yedek adayın isimlerini kapsayan bir liste oluşturulur.

Kura Çekimi sonucunda belirlenen adaylar sözlü sınava alınacaktır.

Sözlü sınavın gün, saat ve yeri ile sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi Üniversitemizin internet sitesinde (http://www.mcbu.edu.tr) duyurulur. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde kabul edilir ve ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmaz.

Adaylar yapılacak sözlü sınavda sınav komisyonunca 100 tam puan üzerinden; genel görünüş, genel davranış, iletişim ve ifade etme yeteneği alanında toplamda 50 puan, istihdam edilecekleri alanla ilgili olarak da mesleki yeterlilik alanında toplamda 50 puan üzerinden değerlendirileceklerdir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az 60 puan alanlar başarılı sayılacaktır.

Başarı puanının eşitliği halinde sırasıyla; yaşı büyük olan adaya, yaşlarının aynı olması halinde, ilan nitelikleri mezuniyet sınırlaması dahilinde daha üst öğrenim bitirmiş olan adaya, mezuniyetlerinin de aynı olması halinde mezuniyet tarihi itibariyle mezuniyet tarihi önce olan adaya öncelik verilmek suretiyle başarı sıralaması belirlenecektir.

Sözlü sınava katılmayan asıl aday yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle bildirim yapılacaktır.

Sözlü sınav puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.

Sözlü sınavda başarılı olup da işe başlamayanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.

Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Yapılan sınavlar sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar Üniversitemizin internet sitesinde (http://www.mcbu.edu.tr) ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Başvuru yapan adayların başvuru sürecini belirtilen internet adresinden takip etmeleri önem arz etmektedir.

Sözlü Sınav sonucuna göre belirlenen asıl adaylardan görevine başlamayanların, deneme süresi içerisinde iş akdi fesih edilenlerin, belirtilen süre içerisinde belge teslim etmeyenlerin veya başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin yerine sözlü sınav sonucu yedek olarak belirlenen listenin ilk sırasındaki adaydan başlamak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.

Adaylar, sözlü sınav sonuçların açıklanmasından itibaren 3 (Üç) iş günü içinde itirazlarını yapabilir. Yapılan itirazlar, ulaştıktan sonra 3 (Üç) iş günü içinde karara bağlanır. Nihai karar itiraz sahibine yazılı olarak (iadeli taahhütlü posta ile) bildirilir. T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe, faksla, posta veya e-posta yoluyla yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

B) BELGE TESLİM İŞLEMLERİ

Sözlü sınav sonucunda başarılı olup sürekli işçi olarak görev başlatılacak adaylar Üniversitemiz internet adresinde (http://www.mcbu.edu.tr/) istenilen belgeleri belirtilecek tarihe kadar anılan Başkanlığa şahsen teslim edeceklerdir.

Doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle gelemeyecek durumda olanların; bu durumlarını belgelendirmeleri halinde kanuni mazeretlerinin sona ermesini takiben 30 (Otuz) gün içinde göreve başlamaları sağlanacaktır.

| Yaklaşım Kariyer – KPSS, ALES, DGS, ÖABT Kursu ANKARA