Zafer Kalkınma Ajansından:

PERSONEL ALIMI DÜZELTME İLANI

09.03.2020 tarihli ve 31063 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ajansımız personel alım ilanının başvuru tarihleri “COVID-19 Corona Virüsü” pandemisine karşı alınan tedbirler kapsamında değiştirilmiştir. Buna göre yeni başvuru takvimi aşağıda yer almaktadır.

Başvuru Tarihleri 30.04.2020 – 15.05.2020
Başvuru Yeri sinavbasvuru. sanayi.gov.tr
Sınav Şekli Sözlü (mülakat)
Mülakata Katılmaya Hak

Kazananların İlanı

22.05.2020 Cuma
Sınav Yeri T.C. Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği Cumhuriyet Mahallesi Öncü Sokak No: 39

43020 Merkez / KÜTAHYA

Sınav, Ajans Genel Sekreterliği’nde sözlü (mülakat) olarak yapılacaktır. Sözlü sınav tarihleri Ajansımız internet sitesinde ayrıca duyurulacaktır.

Genel Sekreterlik, son başvuru tarihinin süresini uzatmaya ve sınav tarihini değiştirmeye yetkili olup bu değişiklikler de Ajansımız internet sitesinden duyurulacaktır.

Personel alımı ile ilgili aşağıda yer alan telefon ve e-posta adresinden bilgi alınabilir:

Tel : 0274 271 77 61 (Dahili: 175)

E-posta : ik@zafer.gov.tr, ik@zafer.org.tr

Kamuoyuna İlanen Duyurulur.

Zafer Kalkınma Ajansından:

PERSONEL ALIM İLANI

T.C. Zafer Kalkınma Ajansı, 4 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde;

– 4 (dört) Uzman Personel,

– 2 (iki) Destek Personeli,

– 1 (bir) İç Denetçi

alımı yapacaktır.

T.C. Zafer Kalkınma Ajansı’nın merkezi Kütahya olup Ajansın faaliyet alanına Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak illeri girmektedir. Bu nedenle, sınavda başarılı olanlar,

bu illerden Ajansın uygun göreceği herhangi birinde çalışacaktır.

Başvuru Tarihleri 30.03.2020 – 10.04.2020
Başvuru Yeri sinavbasvuru. sanayi. gov.tr
Sınav Şekli Sözlü (mülakat)
Mülakata Katılmaya Hak Kazananların İlanı 17.04.2020 Cuma
Sınav Yeri T.C. Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği Cumhuriyet Mahallesi Öncü Sokak No:39

43020 Merkez / KÜTAHYA

1. TÜM ADAYLAR İÇİN ARANAN GENEL ŞARTLAR

1) Türk vatandaşı olmak,

2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3) Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı

hükümlü bulunmamak,

4) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,

5) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

6) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

2. UZMAN PERSONEL İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI

2.1. Uzman Personel Adayları İçin Aranan Nitelikler;

a)Üniversitelerin Tablo – 1’de belirtilen bölümlerinden veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

Tablo 1 – Alım Yapılacak Bölümler

Bölüm KPSS Puan Türü İstihdam

Edilecek

Personel

Sayısı

İstatistik, Ekonometri,

Ekonomi (İktisat),

İşletme,

Kamu Yönetimi,

Maliye,

Uluslararası İlişkiler

KPSSP 12, KPSSP 14, KPSSP 24, KPSSP 29, KPSSP 19, KPSSP 34 1
Şehir ve Bölge Planlama, Mimarlık, KPSSP 1,2,3 1
Bilgisayar Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği KPSSP 1,2,3 2

b) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan son başvuru tarihi itibarıyla geçerliliği bulunan KPSS sınavından mezun oldukları öğrenim dallarına göre Tablo-1’de belirtilen ilgili puan türlerinden en az 80 (seksen) puan almış olmak,

c) YDS veya e-YDS – İngilizce dilinden son başvuru tarihi itibarıyla son 5 (beş) yıl içerisinde en az 70 (yetmiş) puan almış veya buna denk kabul edilen geçerlilik süresi dolmamış uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak. (Denklikte ÖSYM’nin dil eşdeğerliğine ilişkin resmi denklik çizelgesi temel alınmaktadır. Mevzuatı gereği ÜDS-YÖKDİL kabul edilmemektedir.)

2.2. Uzman Personel İçin Tercih Nedenleri;

Aşağıdaki niteliklerden bir veya birkaçına haiz olmak ve bunu belgelemek Sınav Kurulu tarafından yapılacak değerlendirmelerde dikkate alınacaktır (Adayların bu konuda sahip oldukları belgeleri başvuruyla birlikte sunması gerekmektedir.):

Doktora / yüksek lisans / ikinci lisans / yan dal / çift ana dal / ön lisans yapmış olmak, Birden fazla yabancı dili iyi derecede bilmek ve belgelendirmek (ÖSYM tarafından

kabul edilen yabancı dil puanı / belgesi dikkate alınacaktır.)

Sürücü belgesi sahibi ve aktif olarak araç kullanıyor olmak,

Ajansın faaliyet gösterdiği aşağıda sayılan alanlarda fiilen çalışmış ve bunu belgelendirebiliyor olmak, süresi 30 saat / 5 günden fazla olan ve belgelendirebilecek eğitim almak veya kursa katılmak,

^Kalkınma kuramları, bölgesel ve yerel kalkınma, kent sosyolojisi ve sosyal kalkınma, kırsal kalkınma,

^Bölgesel ekonometrik ve mekansal analizler / sosyal, iktisadi ve sektörel analizler / kümelenme, rekabetçilik, girdi-çıktı ve etki analizleri / fizibilite çalışmaları,

SAvrupa Birliği destek mekanizmaları, program / proje hazırlama ve yürütme, izleme ve değerlendirme, izleme bilgi sistemleri,

SBölgesel yatırım olanakları ve bölgesel program tanıtımı, teşvik politikaları ve teşvik uygulamaları,

Y Yatırım süreçleri, kamu kurum ve kuruluşlarındaki izin ve ruhsat işlemleri ve yasal

uygulamalar,

Yİthalat, ihracat ve gümrük işlemleri,

YEnerji politikaları ve yenilenebilir enerji kaynakları (jeotermal, rüzgar, güneş ve

hidroelektrik enerjisi),

Yİç kontrol sistemi,

YBütçe, çalışma programı, harcama programı, muhasebe, finans, mali analiz ve bankacılık,

YKamu muhasebesi, tek düzen muhasebe sistemi, vergi, iş kanunu ve SGK mevzuatı,

YSatın alma usulleri, şartname ve ihale dosyaları,

YSPSS, Minitab vb. istatistiksel paket programları,

YVeri tabanı tasarımı ve yönetimi / yazılım geliştirme / ağ güvenliği kurulumu ve yönetimi / veri yedekleme ve kurtarma / web programlama ve tasarımı.

3. DESTEK PERSONELİ İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI

3.1. Bilgi İşlem Yetkilisi İçin Aranan Nitelikler;

a) Üniversitelerin Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Enformatik, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği bölümlerinden veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından

lisans düzeyinde mezun olmak,

b) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan son başvuru tarihi itibarıyla geçerliliği bulunan KPSS sınavından KPSSP3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,

3.1.1 Bilgi İşlem Yetkilisi İçin Tercih Nedenleri;

Aşağıdaki niteliklerden bir veya birkaçına haiz olmak ve bunu belgelemek Sınav Kurulu tarafından yapılacak değerlendirmelerde dikkate alınacaktır (Adayların bu konuda sahip oldukları belgeleri başvuruyla birlikte sunması gerekmektedir.):

Yukarıda sayılan bölümlerde doktora / yüksek lisans / yan dal / çift ana dal / ön lisans / orta öğrenim yapmış olmak,

İngilizce ve/veya birden fazla yabancı dili iyi derecede bilmek ve belgelendirmek (ÖSYM tarafından kabul edilen yabancı dil puanı / belgesi dikkate alınacaktır.),

Sürücü belgesi sahibi ve aktif olarak araç kullanıyor olmak,

Alım yapılacak pozisyonla ilgili mesleki tecrübe sahibi olmak ve bunu belgelendirebilmek,

Bilgi Teknolojileri ile ilgili sertifikalara sahip olmak,

Aşağıdaki konularda tecrübe ve bilgi sahibi olmak;

YMS Office programlarına ileri düzeyde hakimiyet,

YMicrosoft Windows sunucu işletim sistemleri kurulumu, yönetimi, bakımı, izlemesi ve konfigürasyonu,

YHyper-V ve VMWare sanallaştırma teknolojileri ile sanal sunucu kurulumu, sunucuların bakımı, yönetimi ve takibi,

YAktif dizin yönetimi, dosya sunucusu, DNS, DHCP, FTP ve NTP,

YAğ yönetimi ve kullanımına bağlı olarak güvenlik duvarı (WatchGuard, Fortigate) kuralları yazma,

YKurumsal e-posta yönetimi, (Exchange sunucusu ve Microsoft Outlook programları)

YYazıcılar, kullanıcı bilgisayarları ve aktif cihazların ağ ve kullanıcı işlemleri,

SAğ cihazlarının kurulumu, konfigürasyonu, yedeklenmesi ve firmware güncellenmesi,

SAğ sistemleri ve yönlendirmesi, ağ güvenliği,

SMicrosoft SharePoint konfigürasyonu,

SYedekleme donanım (QNAP NAS TS-859U4, Dell Storage NX3230) ve yazılım (Veeam, Acronis Backup) sistemleri, SAN (Storage Area Network) ve yedekleme cihazları,

SGrafik animasyon işleme, CPANEL, VHM, SSL ve PHP, ASP, MySQL gibi web yönetimi,

SJoomla, WordPress, DNN gibi hazır web sitesi paketleri kurulumu konfigürasyonu ve

web sitelerinin yönetimi,

Sİşletim sistemleri, TCP/IP, sistem ve ağ yönetimi,

SElektronik Belge Yönetim Sistemi yönetimi,

STeknik dokümantasyon hazırlama ve gözden geçirme,

SSunucu ve disk sistemleri yapılandırmaları, raid yapıları yönetimi,

SBilgi ve iletişim teknolojileri satın alma ve Microsoft ürünlerinde lisanslama,

SVeri tabanı programlama (SQL, MSSQL, Access),

SGörsel programlama (VB.NET, C#),

SBilgisayar teknik servis ve bakım işleri.

3.2. Satın Alma ve Teknik İşler Yetkilisi İçin Aranan Nitelikler;

a) Üniversitelerin Elektrik, İnşaat, Makine, Mekanik Tesisat ve Bilgisayar Mühendislikleri, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği ile Grafik Tasarım bölümlerinden veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan son başvuru tarihi itibarıyla geçerliliği bulunan KPSS sınavından KPSSP3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,

3.2.1. Satın Alma ve Teknik İşler Yetkilisi İçin Tercih Nedenleri;

Aşağıdaki niteliklerden bir veya birkaçına haiz olmak ve bunu belgelemek Sınav Kurulu tarafından yapılacak değerlendirmelerde dikkate alınacaktır (Adayların bu konuda sahip oldukları belgeleri başvuruyla birlikte sunması gerekmektedir.):

Yukarıda sayılan bölümlerde doktora / yüksek lisans / yan dal / çift ana dal / ön lisans / orta öğrenim yapmış olmak,

İngilizce ve/veya birden fazla yabancı dili iyi derecede bilmek ve belgelendirmek (ÖSYM tarafından kabul edilen yabancı dil puanı / belgesi dikkate alınacaktır.),

Sürücü belgesi sahibi ve aktif olarak araç kullanıyor olmak,

Alım yapılacak pozisyonla ilgili mesleki tecrübe sahibi olmak ve bunu belgelendirebilmek,

Aşağıdaki konularda tecrübe ve bilgi sahibi olmak;

SKurumsal satın alma, kurumsal yazışma ve dokümantasyon,

SSatın alma ve ihale ile ilgili mevzuata hakimiyet,

SMS Office programlarına ileri düzeyde hakimiyet,

SSu tesisatı yapımı, tamiri, bakım / onarımları,

SElektrik tesisatı yapımı, tamiri, bakım / onarımları,

SDoğalgaz tesisatı yapımı, tamiri, bakım / onarımları,

Sİletişim ağları (telefon / data hatları) kurulumu, tamiri, bakım / onarımları,

SSes ve görüntü sistemleri kurulumu,

SGenel inşaat işleri, peyzaj

4. İÇ DENETÇİ İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI

4.1. İç Denetçi İçin Aranan Nitelikler;

a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Kamuda veya özel sektörde denetim elemanı olarak en az 5 (beş) yıl fiilen çalışmış

olmak,

c) Kamu İç Denetçi Sertifikası veya uluslararası eş değerliği bulunan iç denetim sertifikalarından birine sahip olmak,

d) YDS veya e-YDS – İngilizce dilinden son başvuru tarihi itibarıyla son 5 (beş) yıl içerisinde en az 60 (altmış) puan almış veya buna denk kabul edilen geçerlilik süresi dolmamış uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak. (Denklikte ÖSYM’nin dil eşdeğerliğine ilişkin resmi denklik çizelgesi temel alınmaktadır. Mevzuatı gereği ÜDS-YÖKDİL kabul edilmemektedir.)

4.2. İç Denetçi İçin Tercih Nedenleri;

Aşağıdaki niteliklerden bir veya birkaçına haiz olmak ve bunu belgelemek Sınav Kurulu tarafından yapılacak değerlendirmelerde dikkate alınacaktır (Adayların bu konuda sahip oldukları

belgeleri başvuruyla birlikte sunması gerekmektedir.):

Doktora / yüksek lisans yapmış olmak,

İkinci bir yabancı dili iyi derecede bilmek ve belgelendirmek (ÖSYM tarafından kabul edilen yabancı dil puanı / belgesi dikkate alınacaktır.)

İlanın 2.2 maddesinde sayılan Ajansın faaliyet alanlarıyla ilgili konularda bilgi ve

deneyim sahibi olmak,

İç denetçi pozisyonuna başvuranlar için Tablo 2’de yer alan değerlendirme kriterleri doğrultusunda Genel Sekreterlikçe değerlendirme yapılacak ve puan sıralamasına göre en yüksek puanlı ilk 5 (beş) aday mülakata çağırılacaktır.

Tablo 2 – İç Denetçi Değerlendirme Kriterleri

İş Tecrübesiyle Yapılan Başvurular İçin Puanlama Kriterleri Puanlamadaki Ağırlığı (%)
Deneyim Yılı (Belgelenmek Kaydıyla) 1 40
YDS Puanı 40
Yüksek Lisans 4
Doktora 6
İkinci Yabancı Dil Bilgisi2 5
Belirli Konularda Bilgi, Deneyim ve/veya Sertifika 3 5

Başvurular, “Başvuru Formu” eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır. Adayların, yukarıda belirtilen sınav giriş şartlarını ve tercih nedenlerini kanıtlayıcı bilgi ve belgeleri elektronik ortamda başvuru formunun ilgili bölümlerine eklemeleri zorunludur.

Sadece elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile elden, e-posta veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Elektronik ortamda yapılacak başvurularda adaylar için hazırlanan kontrol listesi Tablo-3’te yer almaktadır:

Tablo 3 – Başvuruda Sunulacak Belgeler

# Belge Uzman

Personel

Destek

Personeli

İç

Denetçi

1 Başvuru formu Z Z Z
2 Özgeçmiş ve fotoğraf Z Z Z
3 Öğrenim diploması ya da mezuniyet belgesi, noter onaylı sureti veya ilgili resmi kurumca onaylı sureti Z Z Z
4 KPSS puanıyla başvuracak adaylar için, KPSS sonuç bilgileri Z Z GD
5 İş tecrübelerini gösterir SGK veya ilgili kurumdan alınacak hizmet belgesi T T Z
6 İş tecrübelerine ilişkin olarak, hangi görevi hangi unvan ile yürütmekte / yürütmüş olduğuna dair işyerlerinden / kuramlarından alınmış onaylı yazı T T Z
7 YDS / e-YDS sonuç belgesi ya da buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil belgesi Z T Z
8 Son 1 (bir) ay içerisinde alınmış adli sicil kaydı belgesi Z Z Z
9 Erkek adaylar için askerlik durumunu (tecil, terhis veya muaf) gösteren belge Z Z Z
10 Yukarıda 2.2, 3.1.1, 3.2.1 ve 4.2 maddelerinde belirtilen tercih sebeplerini taşıdığını gösterir diğer belgeler T T T

Z: Zorunlu T: Tercihe bağlı GD: Gerekli değil

Not: Adaylar, başvuru aşamasında çevrimiçi yükledikleri belgelerin asıllarını mülakat sınavına davet edilmeleri durumunda sınav günü ibraz etmek zorundadırlar. Sunmadıkları takdirde mülakat sınavına alınmayacaklardır.

ÖNEMLİ:

Son müracaat tarih ve saatinden sonra yapılan başvurular kesinlikle dikkate alınmayacaktır.

Eksik bilgi ve belgeyle yapılan başvurular ile ilgisiz başvurular da değerlendirmeye alınmayacaktır.

Her aday, yalnızca bir pozisyon için başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyon için yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır (Uzman ya da iç denetçi pozisyonundan yalnızca birine başvurulabilir, aksi takdirde her iki başvuru da kabul edilmeyecektir).

UYARI:

Başvuru Formunda belirtilen bilgilerin ve teslim edilen belgelerin doğru ve gerçek olduğu başvuru sahibi tarafından kabul ve beyan edilmektedir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu, sahte belge sunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulur.

6. SINAV YERİ, ŞEKLİ VE TARİHİ

Uzman ve destek personeli için yapılan başvurular KPSS puanına göre, iç denetçi için Tablo-2’de yer alan kriterlerden aldıkları puana göre alım yapılacak pozisyonların her biri için belirlenen kadro sayısının 5 (beş) katı aday çağrılacak şekilde sıralanır ve Ajansın ilan panosu ile internet sitesinde ilan edilir. Değerlendirme sonucu puanı son sıradaki aday ile eşit olan adaylar da yarışma sınavına davet edilir.

Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sınav, Ajans Genel Sekreterliği’nde sözlü (mülakat) olarak yapılacaktır. Sözlü sınav tarihleri Ajansımız internet sitesinde ayrıca duyurulacaktır.

Genel Sekreterlik, son başvuru tarihinin süresini uzatmaya ve sınav tarihini değiştirmeye yetkili olup bu değişiklikler de Ajansımız internet sitesinden duyurulacaktır.

Sınava girmeye hak kazanan bütün adaylar, sınav yer ve saatinde nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle hazır bulunacaklardır.

7. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI

Sınav Kurulu üyeleri adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verir. Sınav Kurulu bu hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve belgeleri adaylardan ister.

Sınav Kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu 100 (yüz) puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puandır. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday sınavı kazanmış kabul edilir. Sınavda 70 (yetmiş)’in üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

Sınav Kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asil adaylardan göreve başlamayanların yerine yahut 6 (altı) ay içerisinde ilgili pozisyonun boşalması halinde, yedek adaylar sırasına göre istihdam edilir. Bunlar hakkında Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinin ilgili hükümleri aynen uygulanır.

Belli bir öğrenim dalı için ilan edilen sayı kadar adayın başarılı olamaması nedeniyle boş kalan pozisyonlar, Sınav Kurulunun uygun görüşü ile başka bir öğrenim dalından sınava katılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre görevlendirilmesi suretiyle doldurulabilir.

Sınav Kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda personel alma hakkına sahiptir.

Başvuruda bulunan adaylar ayrıca güvenlik soruşturmasına tabi tutulur. Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen adayın başvurusu hangi aşamada olursa olsun iptal edilir. Adayla sözleşme imzalanmışsa, deneme süresi sona ermiş olsa dahi bu sözleşme derhal, bildirimsiz ve tazminatsız olarak feshedilir ve ilgili mercilere suç duyurusunda bulunulur.

Genel Sekreterlikçe sınav sonuçları, sınav kurulu tarafından sonuçların kendisine intikal ettirildiği tarihten sonra yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini takiben Ajansın internet sitesinde ilan edilir ve ayrıca sınav sonucu, göreve başlama çağrısı ile birlikte, kazanan adaylara yazılı olarak bildirilir.

8. GÖREVLENDİRME

Sınavı kazananların, Ajanstaki pozisyonlarda görevlendirilmesi işlemlerinin yapılabilmesi için, ilgililerin göreve başlama çağrısının kendilerine tebliğ edildiği günü müteakip 15 (on beş) gün içerisinde Genel Sekreterliğe müracaat etmeleri gerekir.

Yapılan tebligata rağmen, Ajans tarafından kabul edilebilir bir belgeyle, ispatı mümkün mücbir sebepler olmaksızın 15 (on beş) gün içerisinde müracaat etmeyenler ile tebligat adreslerinde bulunmamaları nedeniyle kendilerine tebligat yapılamamış olanların görevlendirilmesi yapılmaz. Belgeyle ispatı mümkün bir makul sebep nedeniyle göreve başlamama hali 2 (iki) ayı aşamaz.

Giriş Sınavında hile yaptığı, sahte belge ibraz ettiği veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ya da Ajansta çalışmak için gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların görevlendirme onayları derhal iptal edilerek sözleşmeleri feshedilir ve kendileri hakkında gerekli yasal işlemler yapılır.

Yarışma sınavı sonucunda başarılı olan adaylar ile 2 (iki) ayı deneme süresi olmak üzere, Genel Sekreterin önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile 4857 sayılı İş Kanuna göre belirsiz süreli iş sözleşmesi yapılır.

Deneme süresi içinde personelden, deneme süresini geçirmiş personelden beklenen görevleri yerine getirmesi istenir. Bu sürenin sona erme tarihinden 10 (on) gün önce ilgili yönetici, personel hakkında görüş ve değerlendirmelerini içeren bir rapor hazırlar ve bunu Genel Sekretere sunar. Söz konusu rapor, Genel Sekreterin görüşü ile beraber Yönetim Kuruluna sunulur.

Deneme süresi sonunda Ajansta çalışması uygun bulunmayan personelin sözleşmesi, Yönetim Kurulunun kararı ile bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedilir. Kişinin çalıştığı günlere ilişkin ücret ve diğer hakları saklıdır.

9. ÜCRETLENDİRME

Ajans personeli, emeklilik ve sosyal güvenlik yönünden 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na tabi olup Ajansta istihdam edilen personele, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Ek Madde 11/c fıkrası, 2014/8 sayılı Yüksek Planlama Kurulu kararı ve ilgili mevzuata göre Ajans Yönetim Kurulu’nca belirlenecek ücret ödenecektir.

10. STANDART BAŞVURU EVRAKLARI VE BİLGİ ALMA

Başvuru sırasında kullanılacak standart evraklar sinavbasvuru.sanayi.gov.tr internet adresinde bulunan Zafer Kalkınma Ajansı Sınav Başvuru bağlantısından doldurulacaktır. İstenen diğer belgeler de aynı sistem üzerinden yüklenecektir. Elden veya kargo ile başvuru kabul edilmeyecektir.

İş başvurusunda bulunan adaylar, bu ilanda belirtilen şartları kabul etmiş sayılırlar.

Personel alımı ile ilgili aşağıda yer alan telefon ve e-posta adresinden bilgi alınabilir:

Tel : 0274 271 77 61 (Dahili: 175)

E-posta : ik@zafer.gov.tr, ik@zafer.org.tr

Kamuoyuna İlanen Duyurulur.

1717/1-1

1

5 yıl ve üzerindeki deneyim süresi dikkate alınır. (5 yıl için 80 puan ve ilave her bir beş yıl için 100 puana tamamlayacak şekilde 10 puan verilir)

2

İkinci yabancı dile ilişkin sınav ilanında belirtilen asgari YDS veya eşdeğerliliği bulunan sınav puanları dikkate alınır.

3

İlanın 4.2 maddesinde tercih nedeni olarak belirtilen alanda bilgi, deneyim ve/veya sertifikayı belgelendirmek gerekir. Birden fazla tercih sebebine sahip olmak adayın toplam puanlamasındaki ağırlığını değiştirmez.

5. BAŞVURU ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ

Başvurular, 30.03.2020 tarihinden başlayarak 10.04.2020 tarihi saat 23.59’a kadar sinavbasvuru.sanayi.gov.tr internet adresinde bulunan Zafer Kalkınma Ajansı Sınav Başvuru bağlantısından yapılacaktır.

| Yaklaşım Kariyer – KPSS, ALES, DGS, ÖABT Kursu ANKARA