T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Vakıflar Genel Müdürlüğü Ayvalık Vakıf Zeytinlikleri İşletme Müdürlüğü

Sürekli İşçi Alım İlanı

Vakıf Zeytinlikleri İşletme Müdürlüğümüze bağlı fabrika ile ürün/mal satış şubelerinde çalıştırılmak üzere, 4857 sayılı İş Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterilen “sürekli işçi” kadrolarına sınavla işçi alımı yapılacaktır.

İŞ YERİ İŞ KOLU (MESLEK) işçi SAYISI KURA YERİ- GÜN VE

DE SAATİ

SÖZLÜ SINAV GÜN VE SAATİ
Vakıf

Zeytinlikleri

İşletme Müdürlüğü

Edremit/ BALIKESİR

Zirai Ürünler Satış

Elemanı

6 (Lisans -KPSSP3 Puanı) 12.02.2020-09.00
Zirai Ürünler Satış

Elemanı

3 (Ön lisans-KPSSP93 Puanı) 12.02.2020-09.00
Zeytin Endüstri Teknikeri (Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi) 1 (Ön lisans- KPSSP93 Puanı) 12.02.2020-09:00
Zirai Ürünler Satış

Elemanı (Lise-Meslek Lisesi)

4 Ayvalık Vakıf Zeytinlikleri İşletme Müdürlüğü 10.02.2020

Saat: 10.00

12.02.2020-14.00
Kamyon Şoförü (Lise-Meslek Lisesi) 1 Ayvalık Vakıf Zeytinlikleri İşletme

Müdürlüğü 10.02.2020

Saat: 10.00

12.02.2020-14.00
Salamura İşçisi (En az İlkokul mezunu) 5 Ayvalık Vakıf Zeytinlikleri İşletme

Müdürlüğü 10.02.2020

Saat: 10.00

12.02.2020-14.00

GENEL ŞARTLAR

1) 2527 sayılı Türk soylu yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmeline İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

2) İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.

3) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar. Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

4) Herhangi bir sosyal güvenlik kuruntundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.

5) Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.

6) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak.

7) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun olmamak.

8) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hastalığı veya engeli bulunmamak.

9) Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adaylar ile giriş sınav şartlarından bir veya birkaçını taşımadığı sonradan anlaşılan adaylar giriş sınavını kazanmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların ise atamaları ve sözleşmeleri iptal edilecektir. Ayrıca bu adaylar hakkında. 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

10) Öğrenim durumunu gösterir diplomanın aslı veya noter tasdikli sureti.

11) Lisans ile ön lisans mezunları için. ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan KPSS sınavından en az 60 puan almış olmak.

12) Balıkesir Edremit ilçesinde ikamet etmek.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

Türkiye İş Kurumunun internet sitesinde yayınlanacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ:

Başvurular. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 27.01.2020 – 31.01.2020 tarihleri arasında elektronik ortamda yapılacaktır.

YERLEŞTİRME VE SONUÇLARIN DUYURULMASI:

Türkiye İş Kurumu tarafından bildirilen başvurular arasından KPSS puanına göre alım yapılacak iş kolları hariç, ilan edilen diğer iş kollarından bildirilen iş talepleri arasından açık işçi sayısının 4 katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday Noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecektir.

Asıl ve yedek aday sıralamaları Noter huzurunda çekilen kura sırasına göre yapılacaktır. Kura çekimi Balıkesir Ayvalık Vakıf Zeytinlikleri İşletme Müdürlüğünde ilanda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.

Türkiye İş Kurumunca KPSS Puanına göre belirlenerek sözlü sınava girmeye hak kazanan ön lisans, lisans mezunları listesi ile Kura sonucu sözlü sınava girmeye hak kazananların isim listeleri. Vakıflar Genel Müdürlüğü internet sitesinde (www.vgm.gov.trilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

SÖZLÜ SINAV İÇİN MÜRACAAT EDENLERDEN İSTENEN BELGELER:

1) KPSS Sonuç Belgesi, (ön lisans ile lisans mezunları)

2) Nüfus Cüzdanın aslı.

3) Diploma Aslı veya Noter tasdikli sureti.

4) Mesleki Deneyim Belgesi aslı (Her meslek grubu için istenen süreden az olmayacak SGK Hizmet Dökümü belgeleri)

5) Gıda hijyen eğitim belgesinin aslı. (Zirai Ürünler Satış Elemanı için müracaat edenler getirecektir.)

6) Zeytinyağı kalite, tadım ve kontrol belgesinin aslı. (Zirai Ürünler Satış Elemanı için müracaat edenler getirecektir.)

7) Kamyon şoförü için (E) Sınıfı ehliyet ash, SRC2 ile SRC4 belgeleri aslı, Psikoteknik belgesi aslı.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Ayvalık Vakıf Zeytinlikleri İşletme Müdürlüğü

Cennet Ayağı Mahallesi İstasyon Caddesi No: 47

Edremit / BALIKESİR

Telefon: 0 (266) 373 1 174 -1356

Fax: 0 (266) 3731329

| Yaklaşım Kariyer – KPSS, ALES, DGS, ÖABT Kursu ANKARA