Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünden:

TÜRKİYE İŞ KURUMU (İŞKUR) ÜZERİNDEN SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterilen şekilde “Sürekli İşçi” alımı yapılacaktır.

I. GENEL ŞARTLAR

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.

2) 18 yaşını tamamlamış olmak.

3) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

4) Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.

5) Atanmasına Engel Sabıka Kaydı Bulunmamak

6) Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak.

7) Her aday, Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR) yayımlanan listede bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

8) Adayların Türkiye iş Kurumu’nda (İŞKUR) ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla belirtilen bölümlerden mezun olmaları gerekmektedir.

9) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaması gerekmektedir.

10) İşe alınacak işçilerin deneme süresi en çok iki ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.

11) Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan – sınav süreci ile atanmanın her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

12) Kahramanmaraş İl ve İlçelerinde ikamet ediyor olmak.

II. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

l) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde çalıştırılmak üzere alınacak olan;

a)- Önlisans mezunu olarak talep şartlarına uygun başvuranlar, 2018 KPSSP93 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış adaylar arasından, en yüksek KPSS puanından başlanmak üzere açık iş sayısının 4 (Dört) katı kadar aday sözlü sınava tabi tutulacaktır. Aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.

Ortaöğretim mezunları için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş sayısının 4 (Dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. Kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar sözlü sınava tabi tutulacaktır.

2) Adayların 24 saat esasına göre vardiyalı çalışmasına engel durumunun olmaması

3) Adayların en fazla 40 yaşında olmaları

4) Adaylar, başvurunun son günü itibarıyla duyuru ekinde yer alan tabloda hizmet türlerine uygun olarak talep edilen eğitim durumu ve özel şartlara haiz olması gerekmektedir.

5) Kahramanmaraş İl ve İlçelerinde ikamet ediyor olmak.

6) Deneyim Belgesi : SGK hizmet dökümü ile birlikte istenilen alanda çalıştığı gösterir belge (çalıştığı kurumdan alınacak)

7) Belirtilen Sertifikalara sahip olmak.

III. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 20.01.2020 – 24.01.2020 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden online olarak veya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezlerine şahsen başvuru yapabilirler.

IV. KURA İŞLEMLERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listede yer alan adaylardan asil ve yedek adayların belirlenmesi amacı ile 06.02.2020 tarihinde saat 14:00’da Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü Avşar Yerleşkesinde bulunan Cahit ZARİFOĞLU Konferans Salonunda noter huzurunda kura çekim işlemi yapılacaktır. Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilirler.

Kura sonucu belirlenen adaylar ve KPSS puan sıralaması ile belirlenmiş adaylar Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü (www.ksu.edu.tr) internet sitesinde ilan edilecek olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Mülakat Sınav Tarihi – Saati ve Yeri : 10.02.2020 Saat 14.00 Rektörlük Binası

V. GERÇEĞE AYKIRI BEYAN

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

İlanen duyurulur.

Ek: Hizmet Türlerine Göre Kontenjan Dağılımı

Hizmet Türlerine Göre Sürekli İşçi Kontenjan Dağılımı
HİZMET TÜRÜ ÖĞRENİM

DURUMU

KPSS PUAN TÜRÜ VE EN AZ PUAN OKUL BÖLÜMÜ ARANAN NİTELİKLER SINAV

DURUMU

TALEP

EDİLEN

KADRO

SAYISI

Destek Hizmetleri

(Sürekli İşçi)

Önlisans

mezunu olmak

KPSSP93 – 60 Meslek

Yüksekokullarının Elektrik Programı mezunu olmak.

Belgelendirmek kaydıyla, Elektro Mekanik Kumanda ve PLC Eğitimi sertifikasına sahip olup, en Klima ve İklimlendirme Bakımı, Görüntü ve Ses Sistemleri, Güvenlik ve Haberleşme Sistemleri ve Otomasyon Sistemleri, konularında deneyimli olmak. KPSS- SÖZLÜ

SINAV

1
Destek Hizmetleri

(Sürekli İşçi)

Önlisans

mezunu olmak

KPSSP93 – 60 Meslek

Yüksekokullarının Otomotiv Programı mezunu olmak.

Belgelendirmek koşuluyla motorlu araçlar fenni muayenesi konusunda en az 10 (on) yıl deneyimli olmak. Benzinli ve Dizel araçların egzos emisyon ölçümü konusunda uygulamalı eğitim sertifikası bulunmak. B ve E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. KPSS- SÖZLÜ

SINAV

1
Destek Hizmetleri

(Sürekli İşçi)

Önlisans

mezunu olmak

KPSSP93 – 60 Meslek

Yüksekokullarının Makine Programı mezunu olmak.

—- KPSS- SÖZLÜ

SINAV

1
Destek Hizmetleri

(Sürekli İşçi)

Lise ve dengi okul mezunu olmak. —- Lise ve dengi okul mezunu olmak Belgelendirmek kaydıyla, Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat Yapımı mesleki yeterlilik belgesi ile MEB Onaylı Havuz Suyu Operatörlüğü, Doğal Gaz Yakıtlı Kalorifer Ateşçisi sertifikalarına sahip olup, ısıtma -soğutma – kazan dairesi kurulumu, makine montaj ve ıslak alarm yangın sistemi kurulumu üzerine deneyimli olmak. KURA-

SÖZLÜ

SINAV

1
Bulaşıkçı (Sürekli İşçi) Lise ve dengi okul mezunu

olmak

—- Lise ve dengi okul mezunu olmak Yemekhanede bulaşık hizmetlerinde çalıştırılmak üzere KURA-

SÖZLÜ

SINAV

2
Temizlik Hizmetleri

(Sürekli İşçi)

Lise ve dengi okul mezunu

olmak

—- Lise ve dengi okul mezunu olmak. Üniversitenin ilgili birimlerinde çalıştırılmak üzere KURA-

SÖZLÜ

SINAV

2