İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünden:

BAŞVURU TARİHLERİ: 16.01.2020 – 14.02.2020

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAVINA BAŞVURACAKLAR İÇİN

İLAN

Üniversitemiz Bilgi işlem Daire Başkalığında istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi işlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli istihdamına ilişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik”in 8 inci maddesi uyarınca, Sözleşmeli Bilişim Personeli pozisyonunda istihdam edilmek ve tam zamanlı çalıştırılmak üzere 02.03.2020 tarihinde İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünde yapılacak yazılı sınavla 7 (yedi) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

iş Tanımı Adet Aylık Brüt Sözleşme Ücreti Katsayı Tavanı Çalışma Süresi
Yazılım Takım Lideri 1 3,0 katına kadar Tam Zamanlı
Kıdemli Yazılımcı 1 2,4 katına kadar Tam Zamanlı
Tecrübeli Yazılımcı 3 2,0 katına kadar Tam Zamanlı
Tecrübeli Sistem Yöneticisi 1 3,0 katına kadar Tam Zamanlı
Dokümantasyon, Eğitim,

Destek Personeli

1 1,2 katına kadar Tam Zamanlı

ÖSYM tarafından 2018 ve 2019 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) ait KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak değerlendirilir) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendirilir) toplamı esas alınarak, genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranlar arasından yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday giriş sınavına alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen- edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı 2 katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (8) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır)

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek, (Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript belgesi veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim kurumlarından alınan kurs katılım sertifikalan gibi belgeler kabul edilir)

e) Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak,

f) Yapılacak inceleme ve soruşturma sonunda Bilişim Personeli olmalarına engel bir durumu bulunmamak,

g) Süresi içinde başvurmak.

ÖZEL ŞARTLAR (NİTELİKLER):

Yİ – YAZILIM TAKIM LİDERİ (1 Kişi – 3,0 Katına Kadar)

1. Proje kapsamında ihtiyaçlara göre yazılım mimarisi oluşturma ve yönetme tecrübesine sahip olmalı ve belgelendirebilmelidir.

2. Gereksinimleri belirleyebilmeli, ihtiyaç analizi yapabilmeli ve bu doğrultuda donanım ve yazılım teknolojileri hakkında kararlar alabilmelidir.

3. Yazılım geliştirme metodolojilerine hakim olmalı, bu bilgileri yazılım geliştirme süreçlerine dahil edebilmelidir.

4. Çok katmanlı yazılım mimarisine göre proje oluşturabilmelidir.

5. Nesne tabanlı programlamanın mantığını kavramış ve bu doğrultuda uygun kodlama yöntemlerini seçebilmelidir.

6. Bellek yönetimi (Redis, Memcache vb) hakkında bilgi sahibi olmalı ve performans çalışması ile uygulamada gerekli görülen noktalara müdahale edebilmelidir.

7. Hata ayıklama ve hata kayıtlarını tutma konusunda çözüm önerileri getirebilmelidir.

8. .Net Core ve Web Api teknolojilerine hakim olmalıdır.

9. Vue.js veya React.Js kütüphanelerinde tecrübe sahibi olmak.

10. Microsoft SQL ve NoSQL veritabanları hakkında ileri derecede bilgi sahibi olmalıdır.

11. Team Foundation Server (TFS), GİT ve benzeri kaynak yönetim araçları ile proje geliştirme konusunda deneyimli olmalıdır.

12. Çevik yazılım geliştirme metodolojilerine hakim olmalıdır.

13. Güvenli yazılım yazma konusunda bilgi sahibi olmalıdır.

14. Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu hakkında bilgi sahibi olmalıdır.

15. insan ilişkilerine önem vermeli, takım çalışmasına uyum sağlayabilmelidir.

16. Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmalıdır.

17. Erkek adaylar askerliğini tamamlamış olmalı yada askerlik ile ilişiği olmamalıdır.

18. ilgili alanda en az 5 yıl tecrübeli olmalıdır.

19. Üniversite Bilgi Sistemlerinde tecrübeli olması tercih sebebidir.

Y2 – KIDEMLİ YA2ILIMCI (1 Kişi – 2,4 Katına Kadar)

1. Yazılım Geliştirme Süreçlerini iyi derecede bilmelidir.

2. .Net Core ve Web Api teknolojilerine tecrübe sahibi olmalıdır.

3. Nesneye yönelik programlama kavramı ve yazılım mühendisliği teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmalıdır. (Test Güdümlü Programlama, Tasarım Kalıpları, Nesneye yönelik tasarım prensipleri vs.),

4. .NET Framevvork kütüphanelerinde tecrübe sahibi olmalıdır.

5. HTML, CSS, Ajax, jQuery, JSON teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmalıdır ve geliştirme yapabilmelidir.

6. Microsoft SQL ve açık kaynak kodlu veri tabanları konusunda tecrübe sahibi olmalıdır.

7. Entity Framevvork ve Linq konularında deneyimli olmalıdır.

8. T- SQL programlama bilgisine sahip olmalıdır.

9. Bellek yönetimi (Redis, Memcache vb) hakkında bilgi sahibi olmalı ve performans çalışması ile uygulamada gerekli görülen noktalara müdahale edebilmelidir.

10. Team Foundation Server (TFS), GİT ve benzeri kaynak yönetim araçları ile proje geliştirme konusunda deneyimli olmalıdır.

11. Çevik yazılım geliştirme metodolojilerinde tecrübe sahibi olmalıdır.

12. Güvenli yazılım yazma konusunda bilgi sahibi olmalıdır.

13. insan ilişkilerine önem vermeli, takım çalışmasına uyum sağlayabilmelidir.

14. Erkek adaylar askerliğini tamamlamış olmalı yada askerlik ile ilişiği olmamalıdır.

15. Vue.js veya React.Js kütüphanelerinde tecrübe sahibi olmak.

16. ilgili alanda en az 5 yıl tecrübeli olmalıdır.

17. Üniversite Bilgi Sistemlerinde tecrübeli olması tercih sebebidir.

Y3 – TECRÜBELİ YAZILIMCI (3 Kişi – 2,0 Katına Kadar)

1. Yazılım Geliştirme Süreçlerini iyi derecede bilmelidir.

2. .Net Core ve Web Api teknolojilerine tecrübe sahibi olmalıdır.

3. Nesneye yönelik programlama kavramı ve yazılım mühendisliği teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmalıdır. (Test Güdümlü Programlama, Tasarım Kalıpları, Nesneye yönelik tasarım prensipleri vs.)

4. .NET Framevvork kütüphanelerinde tecrübe sahibi olmalıdır.

5. HTML, CSS, Ajax, jüuery, JSON teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmalıdır ve geliştirme yapabilmelidir.

6. Microsoft SQL ve açık kaynak kodlu veri tabanları konusunda tecrübe sahibi olmalıdır.

7. Entity Framevvork ve Linq konularında deneyimli olmalıdır.

8. T- SQL programlama bilgisine sahip olmalıdır.

9. Bellek yönetimi (Redis, Memcache vb) hakkında bilgi sahibi olmalı ve performans çalışması ile uygulamada gerekli görülen noktalara müdahale edebilmelidir.

10. Team Foundation Server (TFS), GİT ve benzeri kaynak yönetim araçları ile proje geliştirme konusunda deneyimli olmalıdır.

11. Çevik yazılım geliştirme metodolojilerinde tecrübe sahibi olmalıdır.

12. Güvenli yazılım yazma konusunda bilgi sahibi olmalıdır.

13. insan ilişkilerine önem vermeli, takım çalışmasına uyum sağlayabilmelidir.

14. Erkek adaylar askerliğini tamamlamış olmalı yada askerlik ile ilişiği olmamalıdır.

15. ilgili alanda en az 3 yıl tecrübeli olmalıdır.

16. Üniversite Bilgi Sistemlerinde tecrübeli olması tercih sebebidir.

Sİ – TECRÜBELİ SİSTEM YÖNETİCİSİ (1 Kişi – 3 Katına Kadar)

1. Sunucu sanallaştırma teknolojilerinde (Microsoft Hyper-V, VMvvare, OpenStack vb.) kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümleme gerçekleştirmiş olmalıdır.

2. Fiziksel ve sanal sunucu kümeleme (cluster) kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümleme gerçekleştirmiş olmalıdır.

3. Veri depolama sistemlerinde (IBM, NetApp, EMC vb.) kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümleme gerçekleştirmiş olmalıdır.

4. Veri yedekleme sistemlerinde (EMC Avamar, Veeam Backup vb.) kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümleme gerçekleştirmiş olmalıdır.

5. SAN sistemleri için kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümleme gerçekleştirmiş olmalıdır.

6. Linux sunucu işletim sistemlerinin (Ubuntu 16 ve üzeri, Centos 6 ve üzeri, Fedora 25 ve üzeri) kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümlemelerini gerçekleştirmiş olmalıdır.

7. Linux sunucu işletim sistemlerinde LDAP, DNS, DHCP, NFS, CA servisleri için kurulum, yapılandırma, yönetim, izleme ve sorun çözümleme yapmış olmalıdır.

8. Linux sunucu işletim sistemleri için sunucu ve uygulama izleme ve yönetim sistemlerinde (puppet, ansible, zabbix vb.) kurulum, yapılandırma, izleme, başarım artırma ve sorun giderme gerçekleştirmiş olmalıdır.

9. Linux işletim sistemi için betik dili (bash, csh, vb.) kullanmış olmalıdır.

10. Microsoft Windows sunucu işletim sistemlerinin (2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2) kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümlemelerini gerçekleştirmiş olmalıdır.

11. Microsoft Windows sunucu işletim sistemlerinde Active Directory, WSUS, CIFS servisleri için kurulum, yapılandırma, yönetim, izleme ve sorun çözümleme yapmış olmalıdır.

12. Microsoft Windows sunucu işletim sistemleri için sunucu ve uygulama izleme ve yönetim sistemlerinde (SCOM vb.) kurulum, yapılandırma, izleme, başarım artırma ve sorun giderme gerçekleştirmiş olmalıdır.

13. insan ilişkilerine önem vermeli, takım çalışmasına uyum sağlayabilmelidir.

14. Erkek adaylar askerliğini tamamlamış olmalı yada askerlik ile ilişiği olmamalıdır.

15. ilgili alanda en az 5 yıl tecrübeli olmalıdır.

16. Üniversite bilişim altyapısı sistemlerinde tecrübeli olması tercih sebebidir.

Dİ – DOKÜMANTASYON, EĞİTİM VE DESTEK PERSONELİ (1 Kişi -1,2 Katına Kadar)

1. Çevik prensiplerine adapte olarak yazılım geliştirme sürecinde görev almış olmalıdır.

2. iş talepleri doğrultusunda iş süreçleri tasarımı, fonksiyonel ve teknik analiz yapmış olmalıdır.

3. iş birimleri ve yazılım geliştirme ekipleri ile iş taleplerinin ve fonksiyonel gereksinimlerin karşılanmasına yönelik koordinasyonun sağlamış olmalıdır.

4. Geliştirilen uygulamaların fonksiyonel testlerinin gerçekleştirilmesi ve kullanıcı kabul testlerinin koordine etmiş olmalıdır.

5. iş akışı süreçlerinde tecrübe sahibi olmalıdır ve UML diyagramlarla modelleme yapabilmelidir.

6. Teknolojik gelişmeleri takip ederek yeni iş uygulamaları, yazılım geliştirme araçları ve yöntemleri hakkında kendini ve çalışma şeklini yenileyebilmelidir.

7. Proje ile ilgili her türlü statü, risk ve değişiklikleri takip ederek ilgili raporlama ve bilgilendirmeleri gerçekleşti rebilmelidir.

8. Projelerin analizi, tasarımı ve test aşamalarının her birinde tecrübe sahibi olmalıdır.

9. Proje yönetim standartları çerçevesinde gerekli proje dokümantasyonunu zamanında ve kaliteli olarak oluşturabilmelidir.

10. insan ilişkilerine önem vermeli, takım çalışmasına uyum sağlayabilmelidir.

11. Erkek adaylar askerliğini tamamlamış olmalı yada askerlik ile ilişiği olmamalıdır.

12. ilgili alanda en az 3 yıl tecrübeli olmalıdır.

13. Üniversite Bilgi Sistemlerinde tecrübeli olması tercih sebebidir.

SINAV KONULARI

NİTELİKLER KONULAR
Yazılım Takım Lideri ASP.NET MVC, ASP.NET Web Forms, C# Programlama Dili, T-

SQL, Entity Framework, Linq, Telerik RadControls for ASP.NET,

JavaScript, Html, Css, Sql Server Veritabanı, .Net Core, React,

Nesne yönelik programlama tasarım ve araçları, Katmanlı

yazılım mimarisi, Yazılım Geliştirme metodolojileri

Kıdemli Yazılımcı ASP.NET MVC, ASP.NET Web Forms, C# programlama dili, T-

SQL, Entity Framework, Linq, Telerik RadControls for ASP.NET,

JavaScript, Html, Css, Sql Server Veritabanı, .Net Core, React,

Nesne yönelik programlama tasarım ve araçları

Tecrübeli Yazılımcı ASP.NET MVC, ASP.NET Web Forms, Ctt programlama dili, T-

SQL, Entity Framework, Linq, Telerik RadControls for ASP.NET,

JavaScript, Html, Css, Sql Server Veritabanı, Nesne yönelik

programlama tasarım ve araçları

Tecrübeli Sistem Yöneticisi Microsoft Hyper-V, VMware, OpenStack, Veri depolama

sistemleri ve işletimi, SAN sistemleri, Linux işletim sistemleri

ve işletimi, Linux sunucu işletim sistemlerinde LDAP, DNS,

DHCP, NFS, CA servisleri, Microsoft Windows sunucu işletim

sistemleri ve işlemleri, Active Directory, WSUS, CIFS servisleri

Dokümantasyon, Eğitim ve Destek Personeli Yazılım projelerinde analiz süreçleri, yazılım süreçlerinde test

senaryoları, UML Diyagramlar, gereksinim senaryolarinin

oluşturulması

ÜCRET

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenlerin sözleşme ücret tavanının özel şartlar başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

BAŞVURU ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ

Başvurular 16.01.2020 ile 14.02.2020 tarihleri arasında ikcu.edu.tr veya personel.ikcu.edu.tr adresinde bulunan “Sözleşmeli Bilişim Personeli Başvuru Formu”nun çıktısını alarak aşağıda belirtilen belgelerle birlikte 14.02.2020 tarihi mesai bitimine kadar İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı (Balatçık Mahallesi Havaalanı Şosesi No:33/2 Balatçık Çiğli İZMİR, Yabancı Diller Yüksekokulu Binası 1. Kat) adresine şahsen veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde posta yolu ile ulaştırılması gerekmektedir. Belirtilen tarihten sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. (Belgelerin aslı ibraz edildiği takdirde suretler Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığınca onaylanacaktır)

Başvuru için İstenilen Belgeler

1. Fotoğraflı Başvuru Formu,

2. Özgeçmiş,

3. Onaylı Mezuniyet Belgesi (Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti ya da fotokopisi (Fotokopiler aslı görülerek teslim alınır). QR kodunu içeren E-Devlet çıktısı kabul edilir.)

4. Mesleki Çalışma Sürelerini gösteren belgeler (SGK Hizmet Dökümü, QR kodunu içeren E-Devlet çıktısı kabul edilir)

5. Mesleki Tecrübe Şartını gösteren belgeler (Çalışma Belgesi) (Özel sektör tecrübeliler için yaptığı işin detaylı anlatır imzalı kaşeli onaylı belge)

6. En az iki programlama dilini bildiğini gösteren belgeler (Yazılım dilinin açık olarak belirtildiği transkript ya da yazılım dilinin açık olarak belirtildiği ders içeriği belgesi ya da yazılım dillerinin açık olarak belirtildiği kaşeli ve imzalı çalışma belgesi)

7. Varsa KPSS Sonuç Belgesi,

8. Varsa Yabancı Dil Belgesi

9. Adli sicil belgesi (Son altı ay içerisinde alınmış olmalıdır. QR kodunu içeren E-Devlet çıktısı kabul edilir.)

10. Erkek Adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmadığına ilişkin belge (ÖR kodunu içeren E-Devlet çıktısı kabul edilir.)

BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının %70’i (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının %30’unun (yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı O(sıfır) olarak dikkate alınır) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak toplam her pozisyon aday miktarının 10 (on, katı aday yazılı sınava çağırılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava

çağrılacaklardır. Sınava girecek adaylar 24.02.2020 tarihinde personel.ikcu.edu.tr sitesinde ilan edilecektir. Aynca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

SINAV TARİHİ VE YERİ

Yazılı sınav 02.03.2020 tarihinde saat 13:30’da İzmir Katip Çelebi Üniversitesinde (Balatçık Mahallesi Havaalanı Şosesi No:33/2 Balatçık Çiğli İZMİR, Yabancı Diller Yüksekokulu Binası 1. Kat) yapılacaktır.

SINAV ŞEKLİ

Yapılacak sınavlar yazılı olarak yapılacaktır.

SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yazılı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve üstü puan alan adayların Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar aday başarılı olarak değerlendirilecektir.

SINAV SONUÇLARININ İLANI

Yazılı sınav sonucunda başarılı olanlar, 06.03.2020 tarihinde personel.ikcu.edu.tr sitesinde ilan edilecektir. Aynca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

DİĞER HUSUSLAR

Sınav başvurusunda ve/veya atamalarda yanlış bilgi, beyan ve sahte belge vererek ya da belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle Kurumu yanıltanlar hakkında, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise bu durum ayrıca çalıştıkları kurumlara da bildirilecektir.

ilan olunur.

| Yaklaşım Kariyer – KPSS, ALES, DGS, ÖABT Kursu ANKARA