POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞINDAN

KONU: Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü, Trafik Enstitüsü Müdürlüğü ve Kırıkkale Polis Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne Öğretim Elemanı Alımı.

Akademimizde açık bulunan ve aşağıda birim ve unvanı belirtilen kadrolara Anayasanın 132’nci maddesi, 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanunu’nun 25/b maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23, 26, 31 ve 33’üncü maddeleri,

Kanunu,

3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ilgili maddeleri, Polis Akademisi Öğretim Elemanlığına Atama ve Yükseltme Kriterleri ile Polis Akademisi Başkanlığı Akademi Yönetim Kurulunun 13/12/2019 tarihli ve 2019/24 sayılı kararı doğrultusunda (1) Profesör, (1) Doktor Öğretim Üyesi, (2) Öğretim Görevlisi ve (1) Araştırma Görevlisi unvanında naklen ve açıktan atama ile öğretim elemanı alınacaktır.

MÜRACAAT ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:

Müracaatlar, talep edilen alanın ve unvanın adı açıkça belirtilmek suretiyle yapılacak ve değerlendirmede bu husus dikkate alınacaktır. Adaylar sadece bir bilim alanı için müracaat edebileceklerdir.

Müracaatlar; bu ilanın Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren 15gün (Başvurular 18/12/2019 – 02/01/2020 tarihleri arasında alınacak olup; 01/01/2020 Çarşamba günü resmi tatil olduğundan başvuru kabulü yapılmayacaktır. ) içerisinde mesai saatleri arasında, POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI, İNSAN KAYNAKLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ, Gölbaşı/ANKARA adresine şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Eksik belge ile veya son başvuru tarihi olan 02/01/2020 tarihi Perşembe günü saat 17:00’dan sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Posta ile yapılacak müracaatlarda, gönderinin kuruma ulaştığı tarih esas alınacaktır.

Görevli personel tarafından, müracaat sırasında, adayların müracaata ilişkin sundukları tüm belgeler kayda geçirilerek tanzim edilecek belgenin bir sureti adaylara teslim edilecektir.

ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR:

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartlara haiz olması,

2) Yapılacak güvenlik soruşturmasında Devlet Memuru olmasına engel teşkil edecek bir hali bulunmaması,

3) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmaması,

4) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği’nde belirtilen hükümler çerçevesinde adayın müracaat ettiği unvan ile Devlet Memuru olmasında ve istihdam yerinde çalışmasına engel sağlık sorunu bulunmaması ve bunu sağlık raporuyla belgelendirmesi,

Polis Akademisi Öğretim Elemanlığına Atama ve Yükseltme Kriterleri” için tıklayınız.

ADAYLARDA ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

Adayların Başvuracakları Bilim Dalları İle İlgili Olarak;

Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü, Trafik Enstitüsü Müdürlüğü ve Kırıkkale Polis Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünde İhtiyaç Duyulan Öğretim Elemanı Alan, Unvan, Kadro Sayıları Ve Başvuracakları Bilim Dalları İle İlgili Olarak Adaylarda Aranan Özel Şartları Gösterir Tablo

Birimi Alanı Unvan Kadro Sayısı Adaylarda Aranan Özel Şartlar
Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü Uluslararası İlişkiler Profesör 1 Uluslararası İlişkiler Alanında Lisans, Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Alanında Yüksek Lisans, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Alanında Doktora Yapmış Olmak. Siyasal Hayat ve Kurumlar Alanında Doçent Olmak. Ulusal Güvenlik Kültürü, Göç, Sınır Siyaseti ve Toplumsal Cinsiyet Alanlarında Çalışmaları Olmak.
Sosyoloji Doktor Öğretim Üyesi 1 İlahiyat Alanında Lisans, Din Sosyolojisi Alanında Yüksek Lisans ve Doktora Yapmış Olmak. Kadın ve Din, Manevi Değerler ve Engelliler Konularında Çalışmaları Olmak.
Uluslararası İlişkiler Araştırma Görevlisi 1 Uluslararası İlişkiler Alanında Lisans, Ortadoğu Araştırmaları Alanında Yüksek Lisans Mezunu Olmak ve Uluslararası Güvenlik Alanında Doktora Yapıyor Olmak. Ortadoğu’da Askeri Darbeler Konusunda Yayını Olmak.
Trafik Enstitüsü Müdürlüğü Güvenlik Yönetimi Öğretim Görevlisi 1 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Alanında Lisans, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Alanında Yüksek Lisans Mezunu Olmak, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Alanında Doktora Yapıyor Olmak. İdare Hukuku ve Devlet Memurları Kanunu Alanında Eğitmenlik Tecrübesi Olmak.
Kırıkkale Polis Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Görevlisi 1 Türk Dili ve Edebiyatı Alanında Lisans, Halk Edebiyatı Alanında Yüksek Lisans Mezunu Olmak. Türk Kültür Tarihi Alanında Ders Vermiş Olmak.

İSTENİLEN BELGELER:

Müracaat sırasında adaylardan, yukarıda belirtilen genel ve özel şartları taşıdıklarını gösterir, aşağıda sıralanmış belgeler istenecektir.

  1. Profesör kadrosuna başvuracak adaylardan;

a) Polis Akademisi Başkanlığı Öğretim Elemanı İş Talep Formu** (EK-5)

b)Dört adet vesikalık fotoğraf,

c) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,

ç) Nüfus cüzdan fotokopisi,

d) Özgeçmiş,

e) Müracaat ettiği alana göre istenen lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgelerinin

tasdikli* birer örneği,

f) Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan altı (6) takım dosya,

g) Müracaat ettikleri alanda aranan özel şartları taşıdığını gösterir belge(ler)

2) Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylardan;

a) Polis Akademisi Başkanlığı Öğretim Elemanı İş Talep Formu** (EK-5)

b) Dört adet vesikalık fotoğraf,

c) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,

ç) Nüfus cüzdan fotokopisi,

d) Özgeçmiş,

e) Müracaat ettiği alana göre istenen lisans, yüksek lisans, doktora yaptığına dair belgenin tasdikli* bir örneği, (Diplomasında mezuniyet not ortalaması bulunmayan adaylar transkript belgesinin aslını veya tasdikli örneğini ibraz edeceklerdir.)

f) Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört (4) takım dosya,

g) Müracaat ettikleri alanda aranan özel şartları taşıdığını gösterir belge(ler)

3) Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylardan;

a) Polis Akademisi Başkanlığı Öğretim Elemanı İş Talep Formu** (EK-5)

b) Dört adet vesikalık fotoğraf,

c) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,

ç) Nüfus cüzdan fotokopisi,

d) Özgeçmiş,

e) YDS sonucunu veya Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen diğer sınavlardan eşdeğer puan (en az 50) aldığını gösterir belge,

f) ALES sonucunu gösterir belge (En az 70 puan), (09.11.2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 5’inci maddesi gereği ALES sonuçları yapıldığı tarihten itibaren 5 yıl süre ile geçerlidir.)

g) Müracaat ettiği alana göre istenen lisans, yüksek lisans, doktora yaptığına dair belgenin tasdikli* bir örneği, (Diplomasında mezuniyet not ortalaması bulunmayan adaylar transkript belgesinin tasdikli örneğini ibraz edeceklerdir.)

ğ) Müracaat ettikleri alanda aranan özel şartları taşıdığını gösterir belge(ler)

4) Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylardan;

a) Polis Akademisi Başkanlığı Öğretim Elemanı İş Talep Formu** (EK-5)

b) Dört adet vesikalık fotoğraf,

c) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,

ç) Nüfus cüzdan fotokopisi,

d) Özgeçmiş,

e) YDS sonucunu veya Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen diğer sınavlardan eşdeğer puan (en az 50) aldığını gösterir belge,

f) ALES sonucunu gösterir belge (En az 70 puan), (09.11.2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 5’inci maddesi gereği ALES sonuçları yapıldığı tarihten itibaren 5 yıl süre ile geçerlidir.)

g) Müracaat ettiği alana göre istenen lisans, yüksek lisans, doktora yaptığına dair belgenin tasdikli* bir örneği, (Diplomasında mezuniyet not ortalaması bulunmayan adaylar transkript belgesinin tasdikli örneğini ibraz edeceklerdir,

ğ) Müracaat ettikleri alanda aranan özel şartları taşıdığını gösterir belge(ler)

Yukarıda istenilen (Lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgeleri ile nüfus cüzdanı, YDS-KPDS-ÜDS- vb.) belgelerin asılları, noter tasdikli suretleri veya E-Devlet Kapısı üzerinden alınacak barkodlu ve güncel çıktıları ile müracaat edilecektir.

** Polis Akademisi Başkanlığı Öğretim Elemanı İş Talep Formu (EK-5) için tıklayınız.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇLARIN DUYURULMASI:

Müracaatlarda teslim alınan adaylara ait belgeler, konuya ilişkin mevzuat ve ilgili yönetim kurulu kararları çerçevesinde değerlendirildikten sonra Polis Akademisi Başkanlığı web sitesinde (www.pa.edu.tr) ilanen duyurulacaktır. İnternetten yapılan ilanlar tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca posta yolu veya değişik iletişim araçları ile bilgi verilmeyecektir.

BAŞARILI OLAN ADAYLAR İÇİN YAPILACAK İŞLEMLER:

Adaylar, sonuçların ilan edileceği tarihten itibaren on (10) gün içerisinde Polis Akademisi Başkanlığı İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğüne müracaat ederek atamalarının yapılabilmesi için gerekli evrakları temin edeceklerdir.

Adayların duyurulan süre içerisinde müracaat etmemeleri, güvenlik tahkikatlarının olumsuz olması, olumlu olup da atandıkları kadrolarda mevzuatta belirlenen süre içerisinde göreve başlamamaları ya da haklarından feragat etmeleri, talep edilen belgeleri ibraz etmemeleri veya ibraz ettikleri belgelerin aranan şartlar bakımından içerik ve usule uygun olmadığının tespit edilmesi halinde veya başka nedenlerle atanmaları mümkün görülmediği takdirde atama işlemleri gerçekleştirilmeyecektir.

| Yaklaşım Kariyer – KPSS, ALES, DGS, ÖABT Kursu ANKARA