Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığından:

YARIŞMA SINAVI İLE AVRUPA BİRLİĞİ İŞLERİ

UZMAN YARDIMCISI ALIM İLANI

I. GENEL BİLGİLER

Avrupa Birliği Başkanlığı; Avrupa Birliği İşleri Uzmanlığı Yönetmeliği kapsamında Merkez Teşkilatı’nda Genel İdare Hizmetleri Sınıfı 8’inci dereceli kadroda görev yapmak üzere öğrenim dalları itibariyle kadro dağılımı TABLO I’de gösterilen toplam 22 Avrupa Birliği

İşleri Uzman Yardımcısı alacaktır.

II. SINAVA KATILMA KOŞULLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

c) En az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi

ve İdari Bilimler, Veteriner, ve İletişim Fakülteleri ile fakültelerin Avrupa Birliği, Gıda Mühendisliği bölümleri ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakültelerden mezun olmak,

ç) Sınavın yapılacağı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak,

d) ÖSYM tarafından 2018 – 2019 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndan (KPSS) aşağıdaki tabloda (Tablo I) belirtilen bölümler ile ilgili puan türlerinde asgari puanı almış olmak kaydıyla; müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde; alınacak Uzman Yardımcısı sayısının 10 katı aday arasına girmiş olmak, (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da yazılı sınava çağrılırlar),

Tablo I

Mezun Olunan Alan/Bölüm Boş Pozisyon Sayısı Yazılı Sınava Çağrılacak Aday Sayısı KPSS Puan Türü KPSS

Taban

Puan

En az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler, Veteriner, ve İletişim Fakülteleri ile fakültelerin Avrupa Birliği, Gıda Mühendisliği bölümleri ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakültelerden mezun olmak. 22 220 P-3 80

e) Sınav başvurusunun son gününe kadar geçerliliğe sahip Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı’ndan (YDS) İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birinde en az (B) düzeyinde puan almış olmak veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak, (Yabancı dil puan veya seviye değerlendirmeleri Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı’nın Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri tablosuna göre yapılacaktır. Yabancı dil düzeyine ilişkin belgelerin geçerlilik süresi sınav başvurusunun son günü dikkate alınarak hesaplanır. Yabancı dil yeterliliğine ilişkin belgelerden, YDS belgesinin geçerlik süresi beş yıl, diğer belgelerin geçerlik süresi ise iki yıldır.)

III. BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ

Başvurular; 23.12.2019 Pazartesi günü saat 09.30’da başlayacak ve 10.01.2020 Cuma günü mesai bitiminde (18.00) sona erecektir.

Başvurular aşağıda yer alan iki yöntemden biri kullanılarak yapılabilecektir:

a) “T.C. Avrupa Birliği Başkanlığı / Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Mustafa Kemal Mah. 2082. Cadde No:5 06530 Çankaya/ANKARA” adresine şahsen,

b) Yukarıda belirtilen adrese posta (iadeli taahhütlü) veya kargo yoluyla. 10.01.2020 tarihinden sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta veya kargo yoluyla yapılan başvurularda, başvuru için istenen belgelerin Başkanlık Genel Evrak Birimine en geç 10.01.2020 Cuma günü mesai bitimine (18:00) kadar ulaştırılması gerekmektedir. Posta veya kargodaki gecikmeler nedeniyle belirtilen süreden daha sonra gelen başvurular işleme alınmayacaktır.

IV. GEREKLİ BELGELER

Şahsen, posta veya kargo yolu ile başvuru yapacak adaylardan talep edilecek belgeler aşağıda yer almaktadır:

a) Başkanlığımız Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’ndan veya Başkanlığın internet sayfasından (www.ab.gov.tr) temin edilecek ve başvuru sahibi tarafından eksiksiz doldurulmuş, fotoğraf yapıştırılmış Uzman Yardımcılığı Sınavı İş Talep Formu,

b) Yükseköğrenim diplomalarının veya mezuniyet belgelerinin (yabancı ülkelerdeki fakültelerden veya yüksekokullardan mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte) fotokopisi,

c) KPSS sonuç belgesi,

ç) YDS veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği olan sonuç belgesi,

d) T.C. Kimlik Numarası beyanı,

e) 3 adet vesikalık fotoğraf,

f) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumun bulunmadığına dair başvuru sahibine ait yazılı beyan,

g) Sabıka kaydına dair başvuru sahibine ait yazılı beyan,

h) Kendi el yazılarıyla yazdıkları kısa özgeçmişleri (Kompozisyon biçiminde ve bir sayfayı

geçmeyecek şekilde),

i) Erkek adayların askerlik ile ilişiği olmadığına dair başvuru sahibine ait yazılı beyanı

Yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylara ait liste 28.02.2020 tarihinde Başkanlığımız resmi web sitesinde ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. (www.ab.gov.tr)

Yazılı Sınava kabul edilen adaylar, adlarına düzenlenmiş SINAV GİRİŞ KARTLARI’nı, Avrupa Birliği Başkanlığı’ndan 06.03.2020 Cuma günü mesai saati bitimine (18:00) kadar şahsen müracaat ederek imza karşılığında teslim alabilecektir. Sınav Giriş Kartlarını belirtilen tarihe kadar teslim almayan adaylar yazılı sınav saatinden önce sınav salonu girişinden kartlarını temin edebilirler.

V. SINAV KONULARI, GİRİŞ SINAVI YERİ VE TARİHİ

Giriş Sınavı yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı yapılacaktır.

YAZILI GİRİŞ SINAVI

Yazılı sınav, klasik usulde yapılacak olup Alan bilgisi, Avrupa Birliği ve Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri ile Yabancı Dil Bilgisi (yabancı dilde kompozisyon ve tercüme) başlıklarından oluşur. (Alan bilgisi 30 puan, Avrupa Birliği ve Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri 40 puan ve Yabancı Dil Bilgisi 30 puan üzerinden değerlendirilecektir.

Yazılı sınav: Alan bilgisi, Avrupa Birliği ve Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri ile Yabancı Dil Bilgisi (yabancı dilde kompozisyon ve tercüme) şeklinde tek oturumlu yapılacak olup adaylar sınav başvurularında mezun oldukları bölümü belirteceklerdir. Oturum 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.

YAZILI SINAV KONULARI

ALAN BİLGİSİ KONULARI

Hukuk Fakültesi: Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Uluslararası Hukuk

Siyasal Bilgiler Fakültesi: Genel İktisat, Anayasa Hukuku, Hukukun Temel Kavramları

İktisat Fakültesi: Makro İktisat, Mikro İktisat, Uluslararası İktisat

İşletme Fakültesi: Üretim Yönetimi, Yönetim Organizasyonu, Finans

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi: Genel İktisat, Hukukun Temel Kavramları, Anayasa Hukuku

Gıda Mühendisliği Bölümü: Gıda Güvenliği Politikası (Gıda Hijyeni, Gıda Kimyası,

Gıda Mikrobiyolojisi), Gıda İşleme Teknolojileri, Gıda Mevzuatı

Avrupa Birliği Bölümü: AB Hukuku ve Kurumları, AB Politikaları, AB Bütünleşmesinin Tarihi

Veterinerlik Fakültesi: Hayvan Hastalıkları, Gıda Hijyeni ve Teknolojisi, Zootekni ve Hayvan Besleme

İletişim Fakültesi: İletişimin Temel Kavramları, İletişim Hukuku ve Fikri Haklar,

İletişim Kuramları

ORTAK KONULAR

Avrupa Birliği ve Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri

Yabancı Dil Bilgisi (Yabancı dilde kompozisyon ve tercüme)

Bölümler itibarıyla;

Yazılı sınavda 70 ve üzerinde puan almak şartıyla, en yüksek puana sahip olan adaydan başlamak üzere, atama yapılacak kadro sayısının dört katına kadar aday Sözlü Giriş Sınavı’na çağrılır. Ancak Yazılı Giriş Sınavı başarı oranı, ilan edilen kadronun dört katının altında olursa başarılı olan tüm adaylar Sözlü Giriş Sınavına çağrılacaktır. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da Sözlü Giriş Sınavına çağrılır. Adaylar yazılı sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren 7 gün içinde itiraz haklarını kullanabilirler.

YAZILI GİRİŞ SINAVI TARİHİ VE YERİ

Yazılı sınav 08.03.2020 Pazar günü 09.30 – 12.30 saatleri arasında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde yapılacaktır. Sınavın tarih, saat veya yerinde değişiklik olması durumunda kurumun internet sayfasında ayrıca duyurulacaktır.

Adres: Fakülteler, 56 A, Cemal Gürsel Cd., 06590 Çankaya/Ankara

Adaylar, saat 09.15’den sonra sınav binasına alınmayacaklardır.

Adaylar sınavda sınav giriş kartları ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere T.C. kimlik numarası yazılı resmi kimlik belgesi (Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) bulunduracaktır. Kimlik belgesi yanında bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

Sınav başlama saati : 09:30

Sınav bitiş saati : 12:30

Sınav salonuna giriş saati : 09:15

SÖZLÜ GİRİŞ SINAVI

Sözlü sınav Ankara’da Başkanlık Binasında yapılacaktır. Sözlü sınav tarihi, yazılı sınav sonucu ile birlikte Başkanlığın internet sitesinde (www.ab.gov.tr) ilan edilecek olup kişilere ayrıca özel bir duyuru ya da tebligat yapılmayacaktır.

Adaylar sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere resmi kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) bulunduracaktır. Kimlik belgesi yanında bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

Sözlü sınavda adaylar;

a) Avrupa Birliği ve Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri (30) ile Yabancı dil bilgisi, (20) b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, (10)

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, (10) ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, (10)

d) Genel yetenek ve genel kültürü, (10)

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, (10)

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilir. Sözlü sınavda başarılı

sayılmak için, kurul başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

VI. DEĞERLENDİRME

Giriş Sınavı nihai başarı listesi, Avrupa Birliği İşleri Uzmanlığı Yönetmeliği çerçevesinde adayların yazılı ve sözlü sınavda aldıkları notların aritmetik ortalamasının alınması suretiyle belirlenir ve adaylar başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulurlar. Sınav sonuçları

açıklanırken; adayların yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda,

yazılı sınav puanı yüksek olan aday; her iki puanın da eşit olması durumunda ise KPSSpuanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

Yapılan sınavlarda başarılı olmak şartıyla, ilan edilen kadro sayısının yarısını geçmemek kaydıyla alanlar itibarıyla yedek liste de belirlenir.

VII. NİHAİ SONUÇ VE ATAMA

Nihai sınav sonucu Başkanlığın internet sitesinde (www.ab.gov.tr) ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 gün içerisinde Giriş Sınavı Kuruluna yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, Giriş Sınavı Kurulunca en fazla 7 gün içerisinde incelenerek karara bağlanır ve itiraz sonucu adaya bildirilir.

Giriş sınavını kazananların Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcılığı kadrolarına atanmaları ve adaylıklarına ilişkin işlemler 3/6/2011 tarihli ve 634 sayılı Avrupa Birliği Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre yapılacaktır.

Sınavı kazananların atama işlemlerinin yapılmasına ilişkin tebligatta belirtilen süre içinde, istenilen belgelerle birlikte Başkanlığa müracaat etmeleri gereklidir. Bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmaz.

Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırılık tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

– Başvuru Tarihleri:

23.12.2019 – 10.01.2020

28.02.2020

08.03.2020

Daha sonra ilan edilecektir.

– Yazılı Sınava Girmeye Hak Kazanan

Adayların Listesinin Yayımlanması:

– Yazılı Sınav Tarihi:

– Sözlü Sınav Tarihi:

Ayrıntılı bilgi için:

Samet ŞEN : 0312 2181436

Onur Çağan MERCAN : 0312 2181612

Avrupa Birliği Başkanlığı / Mustafa Kemal Mah. 2082. Cadde No: 5 06530 Çankaya /

ANKARA

| Yaklaşım Kariyer – KPSS, ALES, DGS, ÖABT Kursu ANKARA