Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumundan:

İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK UZMAN YARDIMCILIĞI

GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

I- GENEL BİLGİLER

Türkiye İnsan Haklan ve Eşitlik Kurumu’na, İnsan Hakları ve Eşitlik Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde 9 uncu derece kadrolara aşağıdaki tabloda belirtilen öğrenim dallarında ve sayılarda “İnsan Hakları ve Eşitlik Uzman Yardımcısı” alınacaktır. Giriş sınavı, “Sözlü Sınav” şeklinde tek aşamalı olarak Türkiye insan Hakları ve Eşitlik Kurumu tarafından yapılacaktır.

Gruplar Öğrenim Dalı Alınacak

Uzman

Yardımcısı

Sayısı

Sözlü Sınava

Çağrılacak

Aday

Sayısı

KPSS Puan Türleri
1. Grup Hukuk 17 68 KPSSP-4,

KPSSP-5

2. Grup Siyasal Bilgiler,

İktisat,

İşletme,

İktisadi ve İdari Bilimler

7 28 KPSSP-6,

KPSSP-7,

KPSSP-30,

KPSSP-31,

KPSSP-35,

KPSSP-36

3. Grup İlahiyat 1 4 KPSSP-3
4. Grup Sosyoloji,

Psikoloji

2 8 KPSSP-3

II- GİRİŞ SINAVINA KATILMA ŞARTLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2. 1., 2. ve 3.grup için en az dört yıllık lisans eğitimi veren ve belirtilen fakültelerden;

4. grup için ise belirtilen bölümden mezun olmak veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlanndan mezun olmak,

3. 01.01.2020 tarihi itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış (01.01.1985 ve daha sonra doğumlu) olmak,

4. 2018 veya 2019 Kamu Personeli Seçme Sınavlarından, yukarıdaki tabloda belirtilen puan türlerinden 70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olmak,

5. Başvuru tarihi itibarıyla; son beş yıl içinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS/e-YDS) İngilizce dilinden asgari 70 (Yetmiş) ya da dil yeterliği bakımından buna denkliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan eşdeğer düzeyde puanı aldığına dair belge sahibi olmak.

III- BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER VE BAŞVURU ŞEKLİ

Başvuruda İstenen Belgeler

1. Kurumdan veya Kurumun resmi internet sitesinden temin edecekleri sınav başvuru formu,

2. KPSS sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,

3. Diploma veya mezuniyet belgesinin ya da yabancı üniversitelerden mezun olunması halinde

Yükseköğretim Kurulu onaylı denklik belgesinin aslı veya onaylı sureti ya da aslı ibraz edilmek şartıyla sureti,

4. Özgeçmiş,

5. Dört adet vesikalık fotoğraf,

6. YDS/e-YDS veya buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan, Kurumca ilan edilen puan veya üstünü aldığını gösterir belge.

Başvuru Şekli

1. Başvurular 23.12.2019-24.01.2020 tarihleri arasında; istenen belgelerin sınav başvuru formuna eklenerek, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Yüksel Cad. No: 23 Kızılay Çankaya/ANKARA adresine elden veya posta/kargo yoluyla teslim edilmek suretiyle yapılacaktır. İlanda belirtilen süre içerisinde Kuruma ulaşmayan başvurular dikkate alınmaz.

IV. BAŞVURULARIN İNCELENMESİ, ADAYLARIN SINAVA KABULÜ ve SINAV TARİHİ

1. Başvuran adaylardan KPSS puan türü itibarıyla en yüksek puana sahip olan adaydan başlanmak üzere atama yapılacak kadro sayısının dört katı kadar aday, 14.02.2020 tarihinde www.tihek.gov.tr adresli internet sitesinde ve hizmet binasında duyurulmak suretiyle sözlü sınava çağırılır. KPSS puan türü itibariyle sıralamadaki en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da sözlü sınava çağırılır.

2. Gruplar itibariyle alınacak uzman yardımcısı sayısından az başvuru olması halinde aradaki fark diğer gruplara dağıtılabilir.

3. Sözlü Sınav, 24.02.2020-06.03.2020 tarihleri arasında saat 09.30’da başlanmak üzere Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunun Yüksel Cad. No: 23 Kızılay-ÇANKAYA/ANKARA adresinde yapılacaktır.

4. Sözlü sınava girecek adayların, yanlarında T.C. Kimlik numaralarını gösterir fotoğraflı bir kimlik belgesi (Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı, Sürücü Belgesi, Pasaport, Evlilik Cüzdanı) bulundurmaları gerekecektir.

V. SINAVIN USULÜ

1. Giriş sınavı, “Sözlü Sınav” şeklinde tek aşamalı olarak Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu tarafından yapılacaktır.

2. Sözlü sınavda, adayların;

a) Lisans eğitimine ait mesleki bilgi düzeyi, Kurumun görev alanına ait bilgi düzeyi ile anayasa, idare ve insan hakları hukuku, Ceza hukuku (genel hükümler), Medeni hukuk (başlangıç hükümleri ve kişiler hukuku)na ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, ç) İnsan haklarına duyarlılığı, birikimi ve tecrübesi,

d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

e) Genel yetenek ve genel kültürü ile bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, değerlendirilerek her birinden ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

3. Adaylar, Giriş Sınavı Komisyonu tarafından (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınavla ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.

4. Sınavda başarılı sayılmak için Giriş Smavı Komisyonu başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır.

VI. SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI

1. Başarı sıralaması, adayların sözlü sınavda almış oldukları puan esas alınmak suretiyle belirlenir. Adayların puanlannın eşitliği durumunda KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

2. Adaylar; giriş sınavı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle sıralamaya konulur ve atama yapılacak kadro sayısı kadar aday asıl; giriş sınavında başanlı olmak şartıyla atama yapılacak kadro sayısının yarısını geçmemek üzere Giriş Sınavı Komisyonunca belirlenecek sayıda aday ise yedek olarak tespit edilir.

3. Sınav sonuçları, Giriş Sınavı Komisyonu tarafından tutanağa bağlanır. Başarı sıralamasına göre oluşturulan liste, Başkan tarafından onaylandıktan sonra Kurumun resmi internet sitesinde ve Kurumun hizmet binasında ilan edilir. Ayrıca, asıl ve yedek listede yer alan adaylara yazılı olarak bildirilir.

4. Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

VII. DİĞER HUSUSLAR

1. Adayların başvuruda belirttikleri bilgilerin sorumluluğu kendilerine aittir. Sözlü sınav, atama ve göreve başlama aşamalarının herhangi birinde; eksik evrakının bulunduğu, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ve/veya ibraz ettiği belgelerin doğru olmadığı tespit edilenlerin sınavları ve gerçekleştirilmişse atamaları geçersiz sayılır. Bunlardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunan ve/veya ibraz ettiği belgelerin doğru olmadığı tespit edilenler hakkında derhal Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Kurumu yanıltanlar kamu görevlisiyse, durumları çalıştıkları kurumlara bildirilir.

VIII. İLETİŞİM BİLGİLERİ

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu

Adres : Yüksel Cad. No: 23 Kızılay Çankaya/ANKARA Tel : 0 312 422 78 83 Faks : 0 312 422 78 99

 

| Yaklaşım Kariyer – KPSS, ALES, DGS, ÖABT Kursu ANKARA