Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansından:

PERSONEL GİRİŞ SINAVI İLANI

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansına (KUDAKA) 15.07.2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 29.05.2019 tarihli ve 30788 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; TRA1 Düzey 2 Bölgesinin (Erzurum-Erzincan-Bayburt) kalkınmasına hizmet etmek isteyen, dinamik, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendine güvenen, iletişime açık, yenilikçi, üretken, çözüm odaklı, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen ve seyahat engeli olmayan 9 (dokuz) Uzman Personel, 1 (bir) Hukuk Müşaviri, 1 (bir) İç Denetçi ve 3 (üç) Destek Personeli alımı yapılacaktır.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nın merkezi Erzurum ili olup, Ajans’ın faaliyet alanı Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerinden oluşmaktadır. Bu nedenle, sınavda başarılı olan uzman ve destek personeli bu illerden Ajans’ın uygun göreceği herhangi birinde çalışmayı kabul edeceklerdir. İç Denetçi ve Hukuk Müşaviri ise Ajansın merkez ofisinin bulunduğu Erzurum İlinde görevlendirilecektir.

SINAV BAŞVURU TARİH VE SAATLERİ: Sınav başvuruları 09 Aralık – 23 Aralık 2019 tarihleri ve 08:00-17:00 saatleri arasında yapılacaktır.

SÖZLÜ SINAVA KATILMAYA HAK KAZANACAK ADAYLARIN İLANI: 03 Ocak 2020

SÖZLÜ SINAV TARİHİ: Sözlü sınav 15 – 16 – 17 Ocak 2020 tarihlerinde yapılacaktır.

BAŞVURU YERİ: Başvurular sinavbasvuru.sanayi.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacaktır.

SINAV YERİ: Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı, Cumhuriyet Caddesi No:3 25200, Yakutiye/ERZURUM

Tel: 0-(442)-235 61 11; Faks: 0-(442)-235 61 14

1. İşe Alınmada Aranan Genel Şartlar:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı

hükümlü bulunmamak,

d) Erkek adaylar için son başvuru tarihi itibarıyla askerlik görevini yapmış yahut en az 1 (bir) yıl tecil ettirmiş olmak veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

f) Yurt içi / yurt dışı seyahat engeli bulunmamak,

g) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

h) Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnameleri ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak veya olağanüstü hal döneminde alınan tedbirler nedeniyle görevlerine son verilmemiş olmak, ya da bu kapsamda işlem yapılmamış olmak.

2. Uzman Personel İçin Sınava Giriş Şartları:

a) Tekstil mühendisliği, ziraat mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, veterinerlik, işletme, turizm işletmeciliği, turizm rehberliği, turizm ve otel işletmeciliği, turizm ve otelcilik dallarından veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS, e-YDS) İngilizce dilinden son 5 (beş) yıl içerisinde en az 70 (yetmiş) puan almış veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan asgari (C) düzeyine karşılık gelen puanın eşdeğerini sağlayan belgeye başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak, (Denklikte ÖSYM’nin dil eşdeğerliğine ilişkin resmi denklik çizelgesi temel alınacaktır.)

c) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2018 ve 2019 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından mezun oldukları öğrenim dalları itibariyle aşağıdaki tabloda gösterilen ilgili puan türlerinden en az 80 puan almış olmak,

d) Uzman Personel İçin Tercih Nedenleri:

Aşağıda sayılan alanların birinde veya birkaçında bilgi ve deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek tercih sebebi olacaktır:

Hibe veya Mali Destek Programı Yönetimi, Avrupa Birliği Destek Mekanizmaları ve Uygulamaları, Program / Proje hazırlama, Proje Döngüsü Yönetimi (PDY),

İzleme Değerlendirme, Raporlama, Satın Alma Usulleri, Kayıt Tutma, Şartname ve İhale Dosyalarının Hazırlanması ve İzleme Bilgi Sistemlerinin Kullanılması,

Bölgesel ekonometrik ve mekansal analizler / sosyal, iktisadi ve sektörel analizler / kümelenme, rekabetçilik, girdi-çıktı analizleri / bölgesel kalkınma politikaları ve sektörel politikalar / bölgesel ve ulusal planlama çalışmaları / kalkınma kuramları / kent sosyolojisi ve sosyal kalkınma / kırsal kalkınma ve tarım politikaları,

İç kontrol sisteminin kurulması ve yürütülmesi,

Dış ticaret ve gümrük işlemleri,

Teşvik politikaları ve teşvik uygulamaları,

Fizibilite hazırlama,

Etki analizi,

Yatırım süreçleri, kamu kurum ve kuruluşlarındaki izin ve ruhsat işlemleri ve yasal uygulamaları,

Ağ (Network) Donanımı ve Yazılımı (Altyapı, Kurulum, Konfigürasyon, Yönetim, Güvenlik), Server (Microsoft ve Linux) işletim sistemleri ve Server Donanımı (Kurulum, Konfigürasyon, Yönetim, Arıza tespiti-giderimi), Bilgisayar- Bilişim Elektroniği Donanımı (Kurulum-Montaj, Konfigürasyon, Arıza tespiti-giderimi), E-Posta Server Sistemleri (özellikle Microsoft Exchange) (Kurulum, Konfigürasyon ve Güvenlik ), Programlama (Sql, Web, Desktop, Sistem, Network üzerine çalışılabilecek dillerden),

Veri Tabanı Tasarımı ve Yönetimi / Yazılım Geliştirme / Ağ Güvenliği Kurulumu ve Yönetimi / Veri Yedekleme ve Kurtarma / Web Programlama ve Tasarımı Konuları

SPSS, Minitab, STATA vb. istatistiksel paket programlarını veri toplama ve değerlendirme süreçlerinde yeterli düzeyde kullanabilmek,

Bütçe, çalışma programı, harcama programı, muhasebe, finans, mali analiz ve bankacılık konuları,

Kamu muhasebesi, tek düzen muhasebe sistemi, vergi, iş kanunu ve SGK mevzuatlarına hakim olmak

Yüksek lisans / doktora yapmış olmak veya ikinci üniversite mezuniyetine sahip olmak

Birden fazla yabancı dili iyi derecede bilmek, (Özellikle Arapça ve Rusça)

SMMM veya Muhasebe Yetkilisi Sertifikasına sahip olmak,

3. Hukuk Müşaviri İçin Sınava Giriş Şartları

a) Hukuk bölümünden veya bu bölüme denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS, e-YDS) İngilizce dilinden son 5 (beş) yıl içerisinde en az 70 (yetmiş) puan almış veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan asgari (C) düzeyine karşılık gelen puanın eşdeğerini sağlayan belgeye başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak, (Denklikte ÖSYM’nin dil eşdeğerliğine ilişkin resmi denklik çizelgesi temel alınacaktır.)

c) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2018 ve 2019 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından KPSSP4 puan türlerinden en az 80 puan almış olmak,

d) Hukuk Müşaviri İçin Tercih Nedenleri:

Avukatlık stajını tamamlamış bulunmak,

Yüksek lisans / doktora yapmış olmak veya ikinci üniversite mezuniyetine sahip olmak

Birden fazla yabancı dili iyi derecede bilmek.

4. İç Denetçi İçin Sınava Giriş Şartları

a) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, istatistik, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, ekonometri, mimarlık, şehir ve bölge planlama ile mühendislik dallarından veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b) Kamuda veya özel sektörde denetim elemanı olarak en az 5 (beş) yıl fiilen çalışmış olmak,

c) Kamu iç denetim sertifikası veya uluslararası eş değerliği bulunan iç denetim sertifikalarından birine sahip olmak,

d) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS, e-YDS) İngilizce dilinden son 5 (beş) yıl içerisinde en az 60 (altmış) puan almış veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan asgari (D) düzeyine karşılık gelen puanın eşdeğerini sağlayan belgeye başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak, (Denklikte ÖSYM’nin dil eşdeğerliğine ilişkin resmi denklik çizelgesi temel alınacaktır.)

e) İç Denetçi İçin Tercih Nedenleri

Aşağıda sayılan alanların birinde veya birkaçında bilgi ve deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek tercih sebebi olacaktır:

İç kontrol sisteminin kurulması ve yürütülmesi,

Yatırım süreçleri, kamu kurum ve kuruluşlarındaki izin ve ruhsat işlemleri ve yasal uygulamaları,

Bütçe, çalışma programı, harcama programı, muhasebe, finans, mali analiz ve bankacılık konuları,

Kamu muhasebesi, tek düzen muhasebe sistemi, vergi, iş kanunu ve SGK mevzuatlarına hakim olmak,

Yüksek lisans / doktora yapmış olmak veya ikinci üniversite mezuniyetine sahip olmak

Birden fazla yabancı dili iyi derecede bilmek,

SMMM veya Muhasebe Yetkilisi Sertifikasına sahip olmak.

5. Destek Personeli (3 Kişi) İçin Sınava Giriş Şartları

5.1 Bilgi İşlem Yetkilisi (1 Kişi) İçin Sınava Giriş Şartları

a) Asgari ortaöğretim düzeyinden mezun olmak,

b) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2018 yıllında yapılan Ortaöğretim

Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP 94 puan türünden en az 60 puan almış olmak,

e) Bilgi İşlem Yetkilisi İçin Tercih Nedenleri

Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi, Bilgi İşlem, Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Bilimleri dallarından veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans veya ön lisans düzeyinde mezun olmak veya meslek liselerinin Bilişim Teknolojileri bölümlerinden ortaöğretim düzeyinde mezun olmak,

Lisans düzeyinde mezun olan adaylar için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2018 ve 2019 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavların KPSSP 1, 2 veya 3 puan türlerinden en az 60 puan almış olmak,

Ön lisans düzeyinde mezun olan adaylar için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2018 yıllında yapılan Ön Lisans Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP 93 puan türünden en az 60 puan almış olmak,

Ayrıca aşağıda sayılan alanların birinde veya birkaçında bilgi ve deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek tercih sebebi sayılacaktır.

Ağ (Network) Donanımı ve Yazılımı (Altyapı, Kurulum, Konfigürasyon, Yönetim, Güvenlik), Server (Microsoft ve Linux) işletim sistemleri ve Server Donanımı (Kurulum, Konfigürasyon, Yönetim, Arıza tespiti-giderimi), Bilgisayar- Bilişim Elektroniği Donanımı (Kurulum-Montaj, Konfigürasyon, Arıza tespiti-giderimi), E-Posta Server Sistemleri (özellikle Microsoft Exchange) (Kurulum, Konfigürasyon ve Güvenlik ), Programlama (Sql, Web, Desktop, Sistem, Network üzerine çalışılabilecek dillerden),

Veri Tabanı Tasarımı ve Yönetimi / Yazılım Geliştirme / Ağ Güvenliği Kurulumu ve Yönetimi / Veri Yedekleme ve Kurtarma / Web Programlama ve Tasarımı Konuları

Bilgi işlem alanında kamu veya özel kesimde çalışmış olmak,

Yabancı dil bilmek.

5.2. İdari ve Mali İşler Görevlisi (2 kişi) İçin Sınava Giriş Şartları

a) Asgari ortaöğretim düzeyinden mezun olmak,

b) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2018 yıllında yapılan Ortaöğretim

Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP 94 puan türünden en az 60 puan almış olmak,

İdari ve Mali İşler Görevlisi İçin Tercih Nedenleri

Yükseköğretim kurumlarından lisans veya ön lisans düzeyinde mezun olmak veya Yüksek Öğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans veya ön lisans düzeyinde mezun olmak,

Lisans düzeyinde mezun olan adaylar için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2018 ve 2019 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavların KPSSP 1, 2 veya 3 puan türlerinden en az 60 puan almış olmak,

Ön lisans düzeyinde mezun olan adaylar için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2018 yıllında yapılan Ön Lisans Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP 93 puan türünden en az 60 puan almış olmak,

Arşivleme konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) ve kurumsal dijital arşiv konusunda tecrübe sahip olmak,

Bordrolama yapabilmek ve ilgili programları kullanabilmek,

İş Kanunu ve SGK mevzuatına hakim olmak,

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Sertifikasına sahip olmak,

Performans değerlendirme sistemleri ve uygulamaları konusunda deneyimli olmak,

SMMM veya Muhasebe Yetkilisi Sertifikasına sahip olmak,

MS Office programlarını ve her türlü ofis ekipmanını çok iyi derecede kullanabilmek,

Resmi yazışma kurallarına hakim olmak,

Protokol kuralları konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

Herhangi bir kamu veya özel sektör kuruluşunda Yönetici Asistanı olarak çalışmış olmak ve bunu belgelendirmek,

Kamu muhasebesi (özellikle Mahalli İdareler Muhasebesi), tek düzen muhasebe sistemi, vergi mevzuatı konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

Finansal raporlama, bütçeleme, analitik bütçeleme sistemi konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

Gelir ve gider takibi yapılması, muhasebe evrak ve arşivleme sisteminin yürütülmesinde bilgi ve deneyim sahibi olmak,

Mesleki deneyimle ilgili özel sertifika ve çalışmalara sahip olmak.

Yabancı dil bilmek.

6. Başvuru Şekli, Tarihi ve Yeri

Başvurular, 09 Aralık 2019 tarihinden başlayarak 23 Aralık 2019 tarihi saat 23.59’a kadar sinavbasvuru.sanayi.gov.tr internet adresinde bulunan Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Sınav Başvuru bağlantısından yapılacaktır.

Başvurular, “Başvuru Formu” eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır. Adayların, yukarıda belirtilen sınav giriş şartlarını ve tercih nedenlerini kanıtlayıcı bilgi ve belgeleri elektronik ortamda taratıp başvuru formunun ilgili bölümlerine eklemeleri zorunludur.

Sadece elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile elden, e-posta veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Elektronik ortamda yapılacak başvurularda adaylar için hazırlanan kontrol listesi şu şekildedir:

Her aday, yalnızca bir pozisyon için başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyon için yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuruya eklenen bilgi ve belgelerin doğru ve gerçeğinin aynısı olduğunu başvuru sahibi kabul ve beyan etmiş sayılır.

Sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler ile gerçeğe aykırı bilgi verdiği veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı belirlenen kişiler yarışma sınavına alınmaz. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Sınav başvurularına ilişkin olarak yapılan itirazlar, Yönetim Kurulu başkanı tarafından itiraz tarihinden itibaren beş gün içinde belirlenecek üç kişilik bir komisyon tarafından en geç bir hafta içerisinde sonuçlandırılır. Bu süre, incelemenin zorunlu kılması halinde en fazla on beş güne kadar uzatılabilir.

7. Sınava Giriş:

Ajansa yapılan başvurular, Genel Sekreterlikçe değerlendirildikten sonra hukuk müşaviri, uzman ve destek personeli adaylarının puan sıralaması KPSS puanları itibarıyla yapılır. İç denetçi adaylarının başvuruları ise aşağıdaki tablo esas alınarak değerlendirilir ve sıralanır. Puan sıralaması listesinden, alım yapılacak öğrenim dallarının her biri için belirlenen pozisyon sayısının 5 (beş) katı aday çağrılacak şekilde yarışma sınavına katılabilecekler belirlenir. Değerlendirme sonucu puanı son sıradaki aday ile eşit olan adaylarda yarışma sınavına davet edilir.

İç Denetçi Puanlama Kriterleri Puanlamadaki Ağırlığı (%)
Deneyim Yılı (Belgelenmek kaydıyla) 1 40
YDS/KPDS Puanı 40
Yüksek Lisans 4
Doktora 6
İkinci Yabancı Dil Bilgisi 2 5
Diğer bilgi ve deneyim 3 5

Yarışma sınavına katılabilecek adayların isimleri ile sınava ilişkin tarih ve yer bilgileri 03 Ocak 2020 tarihinden itibaren Ajansın ilan panosunda ve internet sitesinde (www.kudaka.org.tr) ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır

Unvanlarına Göre Sözlü Sınava Çağrılacak Personel Aday Sayıları

8. Yarışma Sınavının Yeri, Tarihi ve Şekli:

Yarışma Sınavı, 15-16-17 Ocak 2020 tarihlerinde 08:30-18:00 saatleri arasında Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı, Cumhuriyet Caddesi No:3 25200, Yakutiye/ERZURUM adresinde yapılacaktır. Yarışma Sınavına girmeye hak kazanan adaylar, internet sayfasında belirtilen tarih ve saatte nüfus cüzdanı veya sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle sınav yerinde hazır bulunacaklardır.

Genel Sekreterlik, son başvuru tarihinin süresini uzatmaya ve sınav tarihini değiştirmeye yetkilidir. Değişiklikler Ajans internet sitesinden duyurulacaktır.

Yarışma sınavı, uzman personel, hukuk müşaviri, iç denetçi ve destek personeli alımı için “sözlü” olarak yapılacaktır. Sınav kurulu üyeleri sözlü yarışma sınavında; adayın KPSS başarı durumu, adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, gibi niteliklere sahip olup olmadığını ve tercih sebebi sayılan şartları da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verecektir. Sınav Kurulu bu hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve belgeleri adaylardan isteyebilir.

9. Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve İlanı:

Sınav Kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu 100 (yüz) puan üzerinden en az 70 (yetmiş)’tir. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilir. Yarışma sınavında 70 (yetmiş)’in üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

Sınav Kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asil adaylardan göreve başlamaması veya göreve başladıktan sonra söz konusu pozisyonun altı ay içinde herhangi bir nedenle boşalması halinde, yedek adaylar sırasına göre istihdam edilir. Bunlar hakkında 29.05.2016 tarih ve 30788 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinin ilgili hükümleri aynen uygulanır.

Belli bir öğrenim dalının ilan edilen sayısı kadar adayın başarılı olamaması nedeniyle boş kalan pozisyonlar, sınav kurulunun uygun görüşü ile başka bir öğrenim dalından sınava katılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre görevlendirilmesi suretiyle doldurulabilir. Sınav kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda personel alma hakkına sahiptir.

Genel Sekreterlikçe sınav sonuçları, Sınav Kurulu tarafından sonuçların kendisine intikal ettirildiği tarihten sonra yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini takiben Ajansın internet sitesi olan www.kudaka.org.tr adresinde ilan edilecek ve ayrıca sınav sonucu, göreve başlama çağrısı ile birlikte, kazanan adaylara yazılı olarak bildirilecektir.

Yarışma sınavında hile yaptığı, sahte belge ibraz ettiği veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ya da Ajans’ta çalışmak için gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri derhal feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında gerekli yasal işlemler yapılır.

Adaylar, sözleşmeye davet edilmeden önce güvenlik soruşturmasına ve/veya arşiv araştırmasına tabi tutulur. Ajans Yönetim Kurulu tarafından, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen adayın başvurusu hangi aşamada olursa olsun iptal edilir. Adayla sözleşme imzalanmışsa, deneme süresi sona ermiş olsa dahi bu sözleşme derhal, bildirimsiz ve tazminatsız olarak feshedilir ve ilgili mercilere suç duyurusunda bulunulur.

10. Görevlendirme

Sınavı kazananların, Ajanstaki pozisyonlarda görevlendirilmesi işlemlerinin yapılabilmesi için, ilgililerin göreve başlama çağrısının kendilerine tebliğ edildiği günü müteakip 15 (on beş) gün içerisinde Genel Sekreterliğe müracaat etmeleri gerekir.

Yapılan tebligata rağmen, Ajans tarafından kabul edilebilir bir belgeyle, ispatı mümkün makul sebep olmaksızın 15 (on beş) gün içerisinde müracaat etmeyenler ile tebligat adreslerinde bulunmamaları nedeniyle kendilerine tebligat yapılamadığı için bu süre içinde müracaat edememiş olanların görevlendirilmesi yapılmaz. Belge ile ispatı mümkün bir makul sebep nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aşamaz

Giriş sınavında hile yaptığı, sahte belge ibraz ettiği veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ya da Ajansta çalışmak için gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların görevlendirme onayları derhal iptal olunarak ve sözleşmeleri feshedilerek, kendileri hakkında gerekli yasal işlemler yapılır.

Yarışma sınavı sonucunda başarılı olan adaylar ile 2 (iki) ayı deneme süresi olmak üzere, Genel Sekreterin önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile belirsiz süreli iş sözleşmesi yapılır.

Deneme süresi içinde personelden, deneme süresini geçirmiş personelden beklenen görevleri yerine getirmesi istenir. Bu sürenin sona erme tarihinden 10 (on) gün önce ilgili yönetici, personel hakkında görüş ve değerlendirmelerini içeren bir rapor hazırlar ve bunu Genel Sekretere sunar. Söz konusu rapor, Genel Sekreterin görüşü ile beraber Yönetim Kuruluna sunulur.

Deneme süresi sonunda Ajansta çalışması uygun bulunmayan personelin sözleşmesi, Yönetim Kurulunun kararı ile bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedilir. Kişinin çalıştığı günlere ilişkin ücret ve diğer hakları saklıdır.

11. Bilgi Alma

İş başvurusunda bulunan adaylar, bu ilanda belirtilen şartları kabul etmiş sayılırlar.

Personel alımı ile ilgili aşağıda yer alan telefon ve e-posta adresinden bilgi alınabilir:

Tel : 0442 235 61 11

E-posta : info@kudaka.org.tr

İnternet Adresi : www.kudaka.org.tr

9986/1-1

Kamuoyuna İlanen Duyurulur.

1

5 yıl üzerindeki deneyim süresi dikkate alınır. 5 yıl üzerindeki ilave her bir 5 yıl için 10 puan verilecektir.

2

İkinci yabancı dile ilişkin sınav ilanında belirlenen asgari YDS/KPDS veya eşdeğerliliği bulunan sınav puanları dikkate alınır.

3

Başvurulan pozisyon için ilanda tercih nedeni olarak belirtilen bilgi, deneyim ve/veya sertifikayı belgelendirmek gerekir. Birden fazla tercih sebebine sahip olmak adayın toplam puanlamasındaki ağırlığını değiştirmez

| Yaklaşım Kariyer – KPSS, ALES, DGS, ÖABT Kursu ANKARA