Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI SINAVI DÜZELTME İLANI

15 Ekim 2019 tarihli ve 30919 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan müfettiş yardımcılığı sınav ilanında KPSS şartını düzenleyen 5. maddede aşağıda belirtilen

şekilde düzeltme yapılmıştır.

A- Sınava katılabilmek için;

5- ÖSYM tarafından 2018 ve 2019 yıllarında A grubu kadrolara atanacaklar için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında KPSS P48 puan türünden 80 ve daha üzeri puan alan adaylar

arasından yapılacak başvurularda en yüksek puan sıralamasına göre ilk 100 kişi içerisinde

bulunmak, (Puanı 100’üncü aday ile eşit olan adaylar da sınava kabul edilecektir.)

İlanen duyurulur. 8997/1-1

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

SINAVLA MÜFETTİŞ YARDIMCILARI ALINACAKTIR

Vakıflar Genel Müdürlüğü Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının Merkez (Ankara) ve İstanbul Çalışma Grubunda görevlendirilmek üzere 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi aşağıda görev yeri, sınıfı, unvanı, derecesi ve sayısı belirtilen Müfettiş Yardımcısı kadrolarına yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümden oluşan ve her iki bölümü de Ankara’da yapılacak olan yarışma sınavı ile müfettiş yardımcısı alınacaktır.

Görev Yeri Sınıfı Ünvanı Kadro Derecesi Sayısı
Genel Müdürlük GİH Müfettiş Yardımcısı 7 5

A- Sınava katılabilmek için;

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan şartlara sahip olmak,

2- Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş yurt içi ve yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

3- 01.01.2019 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

4- Görev yapmasına engel bir halin olmadığına dair ilgilinin yazılı beyanı olmak.

5- 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik Hükümlerine göre Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (A) Grubu kadrolar için 2018 ve 2019 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP 39-40-42 puan türlerinin birinden 80 ve daha yukarı puan almak, puan sıralamasına göre atama izni alınmış kadro kontenjanının 20 katından fazla olmamak.(5×20=100’üncü aday ile aynı puanı alanlar da sınava kabul edilecektir. )

6- 2018 veya 2019 yılı Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavları (YDS) sonucunda en az (E) seviyesinde başarılı olmak.

7- Sınava girmek isteyen adaylar tarafından 27.09.2008 tarihli ve 27010 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Vakıflar Yönetmeliğinin Ek 22’deki form doldurulacak ve buna;

a) 4 adet vesikalık fotoğraf,

b) Mezuniyet Belgesinin aslı veya Genel Müdürlükçe onaylı örneği,

c) KPSS ve YDS sonuç belgesi, eklenecektir.

8- Başvuru formu ile belgelerde yer alan bilgilerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ve girme şartlarını taşımadığı halde sınava girdiği anlaşılanlar sınava ilişkin haklarını kaybederler.

9- Adaylar, Bayındır 1 Sokak No.3 Kızılay / ANKARA adresindeki Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına doğrudan veya posta ile müracaat edeceklerdir.

10- En son müracaat tarihi 01.11.2019 günü mesai bitimine kadar olup, postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

11- Yarışma Sınavı Giriş Belgesi 11-15 Kasım 2019 tarihleri arasında mesai saatleri sonuna kadar Rehberlik ve Teftiş Başkanlığından alınacak, Yarışma Sınavı Giriş Belgesi olmayan aday sınava alınmayacaktır.

12- Yarışma Sınavı, 07.12.2019 tarihinde yarışma sınavı giriş belgesinde gösterilen yer ve saatte yapılacaktır. Yazılı yarışma sınavını kazananlar, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı ilan panolarında duyurulacağı gibihttp://vgm.gov.trinternet adresinde de ilan edilecek ve yazılı yarışma sınavı kazandıkları kendilerine yapılacak yazılı tebligatla bildirilerek sözlü yarışma sınava davet edileceklerdir.

13- Sınavda uyulacak esaslarhttp://vgm.gov.trinternet adresinden yayınlanacaktır.

B- Sınav Konuları :

1-) Muhasebe

a- Genel Muhasebe b-Şirketler Muhasebesi c- Envanter ve Bilanço d- Bilanço Analizi ve Teknikleri e- Ticari Hesap

2-) İktisat

a- Genel İktisat Prensipleri ve Teoriler b- Para-Banka, Kredi ve Konjonktür, Milli Gelir c-İşletme İktisadi d- Planlama e- Uluslar arası İktisat, Türkiye Ekonomisi

3-) Maliye

a- Genel Maliye Teorisi ve Maliye Politikası b- Türk Vergi Kanunlarının Esasları, Tatbikatı c- Kamu Giderleri ve Kamu Kredisi d- Bütçe: Genel, Katma, Özel ve Özerk Bütçeler

4-) Hukuk

a- Anayasa Hukuku : Genel Esaslar b- İdare Hukuku : Genel Esaslar, İdari yargı ve İdari Yargının Teşekkülü c- Medeni Hukuk : Genel Esaslar, Ayni haklar(Eşya Hukuku), Miras ve Vakıflar d- Borçlar Hukuku : Genel Esaslar e- Ticaret Hukuku : Genel Esaslar ve Kıymetli Evrak f- Ceza Hukuku : Genel Esaslar ve Devlet İdaresi Aleyhine İşlenen Cürümler g- Ceza Muhakemeleri Usulü Hukuku : Genel Esaslar h- İcra-İflas Hukuku

5-) Kompozisyon

Kompozisyon sınavı klasik, bilim sınavı test usulünde yapılacaktır.

İlan olunur. 8802/1-1

| Yaklaşım Kariyer – KPSS, ALES, DGS, ÖABT Kursu ANKARA