Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’ne sözlü sınavla 10 (on) uzman yardımcısı personel alınacaktır.

Sınava Katılma Şartları

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 2. Askerlik görevini yapmış veya erteletmiş veya bu görevden muaf olmak,
 3. 18 yaşını bitirmiş olmak,
 4. 01.01.2019 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,
 5. Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak,
 6. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 7. Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahküm olmamak,
 8. Görevini devamlı yapmasına engel herhangi bir özrü bulunmamak,
 9. Dört yıllık eğitim veren üniversitelerin aşağıda yer alan tabloda belirtilen bölümlerinden ya da bu bölümlere denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı üniversitelerden mezun olmak,
 10. TİM ve İhracatçı Birliklerinden veya daha önce çalıştıkları işyerlerinden 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25. maddesinin birinci fıkrasının ikinci numaralı bendinde belirtilen nedenlerle sözleşmesi feshedilmiş olmamak,
 11. İngilizce dilinden 2017, 2018 veya 2019 yıllarına ait yabancı dil sınavlarından (YDS veya e-YDS) en az 70 puan veya uluslararası kabul gören dil sınavlarından ÖSYM tarafından yayımlanan yabancı dil eşdeğerlik tablosuna göre 70 puana karşılık gelen asgari puanı almış olmak (İkinci yabancı dil tercih sebebi olacaktır),
 12. 2018 veya 2019 yılında yapılan kamu personeli seçme sınavlarından herhangi birindenP3 puan türünden asgari 70 puan almış olmak

Yarışma sınavına katılmak üzere başvuran adaylar arasından, her bir unvan için, duyuruda belirtilen eleme sınavında, ilgili puan türünden aldıkları puana göre sıralamaya tabi tutularak, ilgili unvan için 10 adaydan az olmamak üzere belirtilen kontenjanın dört katı kadar aday sınava çağrılır. Sınava başvuranların sayısının 10’dan az olması halinde sınava başvuranların tamamı sınava çağrılır.

Başvuruda İstenilen Belgeler

 1. www.oaib.org.tr

  WEB sitesinden temin edilecek iş talep formu,

 2. TCKN yazılı beyanı (T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı fotokopisi üzerine “doğruluğunu beyan ederim” ibaresinin yazılarak imzalanması gerekmektedir)
 3. İki adet vesikalık fotoğraf,
 4. Öğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin fotokopisi (yurt dışında yerleşik üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte)
 5. KPSS sonuç belgesi,
 6. Yabancı dil sınavı sonucunu gösterir belge,
 7. Güncel özgeçmiş (CV)

* Sınavı kazanan adaylardan belge asılları bilahare istenecektir.

Başvuru Adresi ve Zamanı

Başvurular, istenen belgeler ile birlikte Genel Sekreterliğimiz evrak kayıt birimine en geç 04 Ekim 2019 Cuma günü saat 17:00’ye kadar şahsen veya postayla yapılacaktır. Posta veya kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacak olup, son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, belge ve bilgileri eksik olan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır. Aday evrak fotokopilerinin aslı ile aynı olduğunu taahhüt etmiş sayılır, aksinin tespiti halinde kazanmış olsa dahi sınava ilişkin tüm hakları iptal edilir.

Sözlü Sınav

Sınava kabul edilecek adayların listesi, sınav tarihi ve yeri 08 Ekim 2019 Salı günü Genel Sekreterliğimiz WEB sitesinden duyurulacaktır.

Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü sınav adayların, genel kültür, iletişim ve analitik düşünme yeteneği, hal, tavır ve davranışlarındaki genel görünüm ile mesleki bilgi gibi hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıkları göz önüne alınacak ve yabancı dil bilgilerinin ölçüleceği bir mülakat niteliğinde olacaktır. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için her bir üyeden 100 puan üzerinden en az 50 puan almak kaydıyla ortalama en az 70 puan almak gerekmektedir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, sınavı kazansalar dahi atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

Kimlik Belgesi

Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (T.C. Kimlik Kartı, Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi, Pasaport, Evlilik Cüzdanı vb.) bulunduracaklardır.

Saygıyla duyurulur.

İletişim

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği

Ceyhun Atuf Kansu Cad. No:120 Balgat 06520 Çankaya/ANKARA

Tel: (312) 447 27 40 / Dahili 264 (İK Uzmanı Ece BİNGÖL)