ZİRAAT BANKASI AVUKAT

İŞE ALIM SINAVI

BAŞVURU KOŞULLARI

Bankamız Hukuk Müşavirliği ve Kredi Risk Tasfiye Bölüm Başkanlığı’nda görevlendirilmek üzere

25 Avukat istihdam edilmesi planlanmaktadır.

Görev Tanımı: Bankamız Avukatları Kredi Politikaları Genel Müdür Yardımcılığı bünyesinde görev

yapmaktadır. Bankanın her türlü alacaklarının idari ve yasal yollarla tahsil ve tasfiye sürecinin

yürütülmesi, karşılaşılan hukuksal sorunlar hakkında görüş, yetki ve talimat verilmesi, sözleşmeli

avukatlarla koordinasyon işlemlerini yürütürler.

Ayrıca; bankacılık faaliyetlerine ilişkin hukuki düzenlemelerle ilgili gerekli araştırma ve

değerlendirmelerin yapılması ve bu kapsamda gerekli bildirimlerde bulunulması; müşteriler, Banka

personeli ve diğer şahıslar ile yaşanan her türlü hukuki uyuşmazlığın takip edilmesi ve

sonuçlandırılması, gereken hallerde yasal yollara müracaat edilmesi ve Bankanın adli/idari merciler

nezdinde temsil edilmesi de Bankamız Avukatlarının görevlerindendir.

Genel Hususlar

Sınav süreci yazılı ve mülakat olmak üzere iki aşamadan oluşacaktır.

Avukat adayları çalışma ili olarak, ilan edilen iller için tek tercihte bulunabileceklerdir.

Yazılı sınav Anadolu Üniversitesi tarafından tek merkezde (İstanbul) 12 Ekim 2019 Cumartesi günü

saat 10:00’da gerçekleştirilecektir.

Banka, gerekli hallerde adayların sınava gireceği yerleri önceden duyurmak kaydıyla

değiştirebilecektir.

Mülakat süreci Bankamız tarafından yürütülecektir.

Adaylarda Aranan Şartlar

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. 01.01.1989 ve sonrası doğumlu olmak,

3. Yurt içinde dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk Fakülteleri ile denkliği sağlanmış yabancı ülkelerdeki

Hukuk Fakültelerinden mezun olmak ve Avukatlık stajını tamamladıktan sonra Avukatlık

Ruhsatnamesi almış veya işe başlama tarihinde alabilecek durumda olmak,

4. Diğer resmi kurum veya kuruluşlara mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak veya mecburi hizmet

borcunu ödemeyi kabul etmiş olmak,

5. Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesi çerçevesinde belirtilen haklardan ve kamu haklarından mahrum

bulunmamak,

6. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis

veya 6 aydan fazla hapis veyahut affedilmiş olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla,

zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas

1 / 4

gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık,

resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma, vergi

kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs ya da iştirak suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

7. Devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık

kurulu raporu ile belgelemek, (Başarılı olan adaylardan işe başlama öncesinde istenecektir)

8. Erkek adaylar için işe alım tarihi itibariyle askerlik görevini tamamlamış veya erteletmiş olmak ya da

askerlik yükümlülüğünden muaf tutulmuş olmak.

Ödeme ve Başvuru Süreci

Başvuru sırasında dikkat edilecek hususlar aşağıda belirtilmiştir:

Başvurular 2-15 Eylül 2019 Pazar günü saat 23.59’a kadar Anadolu Üniversitesi’nin

https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet sitesine üye olmak suretiyle yapılacaktır.

Avukat unvanı için 12 Ekim 2019 Cumartesi günü saat 10:00’da yapılacak olan sınava başvuracak

adaylar, sınav maliyeti olarak 120 TL sınav ücreti ödeyecektir.

Ödeme işlemi, sınav başvurusu esnasında ÜNİVERSİTE’nin https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/

internet sitesi üzerinden kredi/banka kartı ile gerçekleştirilecektir. Başka kanallardan ödeme kabul

edilmeyecektir.

Sınav başvurusundan vazgeçen, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya çıkarılan,

sınavda başarısız olan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya

aynı işlem için birden fazla ödeme yapmış olan adayların ödedikleri ücretler iade edilmeyecektir.

Ücretlerin doğru yatırılmasının sorumluluğu adaylara aittir.

“Ziraat Bankası-Avukat Başvuru Formu” aday tarafından noksansız olarak doldurulacak ve adayın son 6

ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğrafı taranarak Başvuru Sistemi’ne eklenecektir. Fotoğrafı

bulunmayan adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.

Ödeme işlemi üniversitenin internet sitesi üzerinden başvuru esnasında yapılacak olup, Bankaya

herhangi bir ödeme yapılmayacaktır. Ödeme işlemi tamamlanmamış başvurular geçerli olmayacaktır.

Sınav başvuruları sadece internet aracılığıyla kabul edilecek olup, şahsen veya posta ile yapılan

başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru Formu Doldurulurken Dikkat Edilecek Hususlar:

Formdaki alanların doğru ve eksiksiz doldurulması gerekmektedir.

Formda beyan edilen özgeçmiş bilgilerinin sınav başvuru koşullarına uymaması halinde başvuru

kabul edilmeyecektir.

İşe alım sürecinin herhangi bir aşamasında aranan nitelikleri taşımadığı veya gerçeğe aykırı

beyanda bulundukları tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Yanlış bilgi veren veya bazı bilgileri gizlediği tespit edilen aday, bundan doğacak sorumlulukları

kabul etmiş sayılır ve gerçek dışı beyanla işe alımdan dolayı Banka’nın uğrayabileceği her türlü

zarardan sorumlu olur.

Adaylar, çalışma ili olarak ilan edilen illerden sadece bir tanesini seçeceklerdir.

2 / 4

Sınav Süreci

Sınav Daveti

Adaylar İstanbul sınav merkezinde sınava girecektir.

Başvurusu kabul edilen adaylar sınav yeri ve saatini bildiren “Sınav Giriş Belgesi”ni 7 Ekim 2019

Pazartesi gününden itibaren Anadolu Üniversitesi’nin https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/

internet adresinden başvuru sistemine giriş yaparak alabileceklerdir.

Sınav Giriş Belgesi posta ile gönderilmeyecektir.

Yazılı Sınav

Yazılı sınav, İstanbul’da 12 Ekim 2019 Cumartesi günü saat 10:00 ‘da başlayacak olup, çoktan

seçmeli test şeklinde yapılacaktır.

Tüm adayların sınava gelirken yanlarında Sınav Giriş Belgeleri ile birlikte fotoğraflı resmi kimlik

belgesi (soğuk damgalı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı,

T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi veya süresi geçerli pasaport) getirmeleri gerekmektedir.

Bunların dışındaki belgeler (mesleki kimlik kartları vb.) sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak

kabul edilmeyecektir.

Sınav giriş belgesi veya fotoğraflı kimlik belgesi yanında olmayan adaylar yazılı sınava alınmayacaktır.

Adayların sınav merkezine, kağıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar; pergel, açıölçer, cetvel, hesap

makinesi vb. araçlar; cep telefonu, bilgisayar, tablet, telsiz, kamera, kulaklık, kablosuz iletişim

sağlayan bluetooth, elektronik sözlük, iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazları; her türlü

kesici ve delici alet, ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneler;

içecek (su hariç) ve yiyecek vb. gıda maddeleri ile girmeleri kesinlikle yasaktır.

Sınava 15 dakikadan fazla geç kalan adaylar sınava alınmayacaktır

Yazılı sınav 3 bölümden oluşmaktadır. Sınav tek bir oturum halinde gerçekleştirilecek olup, toplam

soru sayısı 140 adet ve toplam sınav süresi 160 dakikadır.

Sınav soru dağılımı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

*Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, İcra-İflas Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, İş

Hukuku, Bankacılık Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Hukuk Muhakemeleri

Kanunu konularından oluşmaktadır.

3 / 4

Yazılı sınav sorularına ve sınav uygulamasına ilişkin itiraz, Anadolu Üniversitesi sınav hizmetleri web

sitesinden çevrimiçi olarak erişilen “Sınav İtiraz Formu” doldurularak, 16.10.2019 tarihi mesai

bitimine kadar ve sayfada yer alan süreç takip edilerek yapılabilecektir.

Yazılı Sınavda Başarı Tespiti

Yazılı sınavda değerlendirme doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak olup başarılı olmak için adayların

100 puan üzerinden 60 ve daha yüksek puan almaları gerekmektedir.

Her il için ihtiyacın 4 (dört) katı aday (son adayla aynı puanı alan adaylar dahil) mülakata

çağırılacaktır.

Sınav sonuçları Anadolu Üniversitesi’nin https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet adresi

üzerinden ilan edilecektir.

Yazılı sınav sonucuna itiraz, Anadolu Üniversitesi sınav hizmetleri web sitesinden çevrimiçi olarak

erişilen “Sınav İtiraz Formu” doldurularak, sınav sonucunun açıklanma tarihinden itibaren en geç 5

(beş) iş günü içerisinde ve sayfada yer alan süreç takip edilerek yapılabilecektir.

Mülakata çağırılmak üzere kontenjana giren adaylar Bankamızın www.ziraatbank.com.tr internet

adresinde ilan edilerek mülakata davet edilecektir.

Mülakat ve Nihai Değerlendirme

 Mülakata katılmaya hak kazanan adaylara mülakat tarihleri, yerleri ve adayların yanlarında getirmesi

gereken belgeler www.ziraatbank.com.tr internet adresinde duyurulacaktır.

 Mülakatta 60 ve üstünde puan alan adayın yazılı sınav puanı ile mülakat notunun aritmetik

ortalaması alınarak oluşturulacak not adayın nihai başarı notu olacaktır.

 Mülakatta 60’ın altında puan alanlar başarısız sayıldıklarından başarı sıralamasına dahil edilmeyecek

ve bu adaylar için nihai başarı notu hesaplaması yapılmayacaktır.

 Her bir ili tercih eden adaylar o il için nihai başarı notu en yüksek olandan aşağı doğru sıralanacak ve

ihtiyaç duyulan kontenjan kadar aday istihdam edilmek üzere Bankamız internet sitesinde ilan

edilecektir.

 Adayların mülakat sırasında gösterdikleri performansa göre alınması planlanan sayının altında veya

üzerinde aday istihdam edilebilecektir.