ZİRAAT BANKASI MÜFETTİŞ YARDIMCISI

İŞE ALIM SINAVI

BAŞVURU KOŞULLARI

Bankamız Teftiş Kurulu’nda İstanbul merkezli olarak tüm illerimizde görevlendirilmek üzere 20 Müfettiş

Yardımcısı istihdam edilmesi planlanmaktadır.

Görev Tanımı: Müfettiş Yardımcıları Bankamız Teftiş Kurulu Başkanlığı bünyesinde görev yapmaktadır.

Teftiş Kurulu Başkanlığı, Banka Üst Yönetimine banka faaliyetlerinin Kanun ve ilgili diğer mevzuat ile

banka içi strateji, politika, ilke ve hedefler doğrultusunda yürütüldüğü ve iç kontrol – risk yönetimi

sistemlerinin etkinliği ve yeterliliği hususunda güvence sağlar. Bu çerçevede, Teftiş Kurulu Başkanlığı

yurtiçi ve yurtdışı tüm şubeleri, Genel Müdürlük birimleri ile bağlı ortaklıklar ve iştirakleri mahallinde ve

merkezden denetlemektedir.

Genel Hususlar

Sınav süreci yazılı ve mülakat olmak üzere iki aşamadan oluşacaktır.

Adayların mezuniyetlerine göre İdari ve Mühendislik olmak üzere 2 farklı alanda yazılı sınav

düzenlenecektir.

Yazılı sınav Anadolu Üniversitesi tarafından tek merkezde (İstanbul) 12 Ekim 2019 Cumartesi

günü saat 10:00’da gerçekleştirilecektir.

Banka, gerekli hallerde adayların sınava gireceği yerleri önceden duyurmak kaydıyla

değiştirebilecektir.

Mülakat süreci Bankamız tarafından yürütülecektir.

Adaylarda Aranan Şartlar

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. 01.01.1989 ve sonrası doğumlu olmak,

3. Yazılı sınava İdari alandan katılacak adaylar için; Üniversitelerin ve yüksek okulların 4 yıllık eğitim

veren Ekonomi (İktisat), İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri,

Uluslararası İlişkiler, İstatistik, Ekonometri, Bankacılık, Finans, Risk Yönetimi, İşletme Bilgi Yönetimi,

Yönetim Bilişim Sistemleri ve Muhasebe ile bankacılık mesleğiyle ilgili bölümlerinden veya

üniversitelerin Finans Mühendisliği bölümlerinden veya denkliği yetkili makamlarca tanınmış yurtdışı

üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak ya da işe başlama sırasında mezun olduğuna dair

belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak.

Yazılı sınava Mühendislik alanından katılacak adaylar için; Üniversitelerin ve yüksek okulların

4 yıllık eğitim veren Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği,

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği,

Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, İnşaat

Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Mekatronik

Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği bölümlerinden veya denkliği yetkili makamlarca tanınmış yurtdışı

üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak ya da işe başlama sırasında mezun olduğuna dair

belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak,

1 / 6

4. Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesi çerçevesinde belirtilen haklardan ve kamu haklarından mahrum

bulunmamak,

5. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis

veya 6 aydan fazla hapis veyahut affedilmiş olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla,

zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas

gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık,

resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma, vergi

kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs ya da iştirak suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

6. Devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık

kurulu raporu ile belgelemek, (Başarılı olan adaylardan işe başlama öncesinde istenecektir)

7. Erkek adaylar için işe alım tarihi itibariyle askerlik görevini tamamlamış veya erteletmiş olmak ya da

askerlik yükümlülüğünden muaf tutulmuş olmak,

8. Daha önce T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı’nın mülakat aşamasında

elenmemiş olmak.

Ödeme ve Başvuru Süreci

Başvuru sırasında dikkat edilecek hususlar aşağıda belirtilmiştir:

Başvurular 2-15 Eylül 2019 Pazar günü saat 23.59’a kadar Anadolu Üniversitesi’nin

https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet sitesine üye olmak suretiyle yapılacaktır.

Müfettiş Yardımcısı unvanı için 12 Ekim 2019 Cumartesi günü saat 10:00’da yapılacak olan sınava

başvuracak adaylar, sınav maliyeti olarak 120 TL sınav ücreti ödeyecektir.

Ödeme işlemi, sınav başvurusu esnasında ÜNİVERSİTE’nin https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/

internet sitesi üzerinden kredi/banka kartı ile gerçekleştirilecektir. Başka kanallardan ödeme kabul

edilmeyecektir.

Sınav başvurusundan vazgeçen, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya çıkarılan,

sınavda başarısız olan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya

aynı işlem için birden fazla ödeme yapmış olan adayların ödedikleri ücretler iade edilmeyecektir.

Ücretlerin doğru yatırılmasının sorumluluğu adaylara aittir.

“Ziraat Bankası-Müfettiş Yardımcısı Başvuru Formu” aday tarafından noksansız olarak doldurulacak ve

adayın son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğrafı taranarak Başvuru Sistemi’ne eklenecektir.

Fotoğrafı bulunmayan adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.

Ödeme işlemi üniversitenin internet sitesi üzerinden başvuru esnasında yapılacak olup, Bankaya

herhangi bir ödeme yapılmayacaktır. Ödeme işlemi tamamlanmamış başvurular geçerli olmayacaktır.

Sınav başvuruları sadece internet aracılığıyla kabul edilecek olup şahsen veya posta ile yapılan

başvurular kabul edilmeyecektir.

2 / 6

Başvuru Formu Doldurulurken Dikkat Edilecek Hususlar:

 Her adayın mezun olduğu/olacağı lisans bölümüne uygun olan sınav alanını (İdari ve Mühendislik

Alanları) seçmesi gerekmektedir.

 Mühendislik alanından sınava girecek olan adayların aşağıdaki tabloda belirtilen mühendislik

gruplarına göre mezun oldukları/olacakları mühendislik bölümüne uygun mühendislik grubundan

sınava girmeleri zorunlu olup, aşağıdaki tablo doğrultusunda sınav grubu tercihi yapılmalıdır. Sınav

Grubunu hatalı seçen adayların grupları Banka tarafından değiştirilecektir.

 Mühendislik alanından sınava girebilecek olan Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği,

Enerji Sistemleri Mühendisliği ve İnşaat Mühendisliği mezunu adaylar, Bilgisayar, Elektrik/Elektronik,

Endüstri/İşletme grubundan herhangi birini tercih edebileceklerdir.

 Formda bulunan alanların doğru ve eksiksiz doldurulması gerekmektedir.

 Formda beyan edilen özgeçmiş bilgilerinin sınav başvuru koşullarına uymaması halinde başvuru kabul

edilmeyecektir.

 İşe alım sürecinin herhangi bir aşamasında aranan nitelikleri taşımadığı veya gerçeğe aykırı beyanda

bulundukları tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

 Yanlış bilgi veren veya bazı bilgileri gizlediği tespit edilen aday, bundan doğacak sorumlulukları kabul

etmiş sayılır ve gerçek dışı beyanla işe alımdan dolayı Banka’nın uğrayabileceği her türlü zarardan

sorumlu olur.

Sınav Süreci

Sınav Daveti

Adaylar İstanbul sınav merkezinde sınava girecektir.

Başvurusu kabul edilen adaylar sınav merkezi ve saatini bildiren “Sınav Giriş Belgesi”ni 7 Ekim 2019

Pazartesi gününden itibaren Anadolu Üniversitesi’nin https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/

internet adresinden başvuru sistemine giriş yaparak alabileceklerdir.

Sınav Giriş Belgesi posta ile gönderilmeyecektir.

3 / 6

Yazılı Sınav

Yazılı sınav, belirtilen sınav merkezlerinde 12 Ekim 2019 Cumartesi günü saat 10:00’da başlayacak

olup, çoktan seçmeli test şeklinde yapılacaktır.

Tüm adayların sınava gelirken yanlarında Sınav Giriş Belgeleri ile birlikte fotoğraflı resmi kimlik

belgesi (soğuk damgalı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı,

T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi veya süresi geçerli pasaport) getirmeleri gerekmektedir.

Bunların dışındaki belgeler (mesleki kimlik kartları vb.) sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak

kabul edilmeyecektir.

Sınav giriş belgesi veya fotoğraflı kimlik belgesi yanında olmayan adaylar yazılı sınava alınmayacaktır.

Adayların sınav merkezine, kağıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar; pergel, açıölçer, cetvel, hesap

makinesi vb. araçlar; cep telefonu, bilgisayar, tablet, telsiz, kamera, kulaklık, kablosuz iletişim

sağlayan bluetooth, elektronik sözlük, iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazları; her türlü

kesici ve delici alet, ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneler;

içecek (su hariç) ve yiyecek vb. gıda maddeleri ile girmeleri kesinlikle yasaktır.

Sınava 15 dakikadan fazla geç kalan adaylar sınava alınmayacaktır.

Yazılı sınav 3 bölümden oluşmaktadır. Sınav tek bir oturum halinde gerçekleştirilecek olup, toplam

soru sayısı 160 adet ve toplam sınav süresi 180 dakikadır.

Sınav soru dağılımı aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Tabloda sınavın her bir bölümünün konusu ve

soru sayısı yer almaktadır.

Sınavın 3. bölümü; İdari Alan ve Mühendislik Alanı olmak üzere iki alan için ayrı ayrı gerçekleştirilecektir.

Sınavın 1. ve 2. bölümü (Genel Kültür-Genel Yetenek, Yabancı Dil) her 2 alan için de ortak olarak yapılacaktır.

4 / 6

Sınavın 3. bölümü (Alan Bilgisi) İdari veya Mühendislik Alanı’na göre farklılık arz edecek olup, her bir alan için

sınav konuları aşağıda belirtilmiştir.

İdari Alan için 3. Bölüm Sınav Konuları:

.

.

Ekonomi (Mikroekonomi, Makroekonomi, Uluslararası Ekonomi, Para/Banka/Kredi, Maliye

Politikası, İşletme Ekonomisi, Türkiye Ekonomisi, Güncel Ekonomi),

Hukuk (Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, İcra-İflas Hukuku, Kıymetli Evrak

Hukuku, İş Hukuku, Bankacılık Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu,

Hukuk Muhakemeleri Kanunu)

.

Muhasebe (Genel Muhasebe, Mali Tablolar Analizi)

Mühendislik Alanı için 3.Bölüm Sınav Konuları:

Mühendislik alanından sınava başvuran adaylara aşağıda belirtilen ortak alan konularından ve sınav

başvurusu sırasında mezun oldukları/olacakları bölüme göre seçecekleri zorunlu uzmanlık alanı

gruplarına göre belirtilen konulardan sorular yöneltilecektir.

Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği ve İnşaat Mühendisliği

bölümlerinden mezun olan/olacak adaylar Bilgisayar/Elektrik-Elektronik/Endüstri-İşletme grupları

arasından tercihte bulunacakları alandan sınava gireceklerdir.

a) Ortak Alan

.

Genel Alan Bilgisi (Matematik I-II, Fizik I-II, Lineer Cebir, Diferansiyel Denklemler,

Mühendislik Etiği, Ticari Aritmetik)

.

Genel Ekonomi (Türkiye Ekonomisi, Güncel Ekonomi, Makroekonomi, İşletme Ekonomisi,

Uluslararası Ekonomi, Para/Banka/Kredi)

b) Zorunlu Uzmanlık Alanı

.

.

.

Bilgisayar Grubu Soruları (İnternet ve Bilgi Güvenliği, Network, Veri Tabanı Yönetim

Sistemleri, Veri Yapıları ve Algoritmalar, Yapısal Programlama ve Nesne Tabanlı

Programlama, İşletim Sistemleri, Web Teknolojileri ve Uygulamaları)

Elektrik/Elektronik Grubu Soruları (Elektrik Devre Temelleri, Devre ve Sistem Analizi,

Sayısal Devreler, İşaretler ve Sistemler, Elektromagnetik Alan, Güç Elektroniği, Mikroişlemci

Sistemler, Kontrol Temelleri, Elektronik)

Endüstri/İşletme Grubu Soruları (Üretim Planlama ve Kontrol, Yöneylem Araştırması,

Mühendislik Mekaniği, Kalite Kontrol, İnsan Kaynakları, Üretim-Benzetim, İstatistik,

Ergonomi)

Yazılı sınav sorularına ve sınav uygulamasına ilişkin itiraz, Anadolu Üniversitesi sınav hizmetleri web

sitesinden çevrimiçi olarak erişilen “Sınav İtiraz Formu” doldurularak, 16.10.2019 tarihi mesai

bitimine kadar ve sayfada yer alan süreç takip edilerek yapılabilecektir.

5 / 6

Yazılı Sınavda Başarı Tespiti

 Yazılı sınavda, sınav bölümlerinin her biri baraj niteliğinde olup, başarı tespitinde bulunulması için;

sorulan soruların 1. bölümden en az %70’inin, 2. bölümden en az %60’ının ve 3. bölümden en az

%50’sinin doğru olarak cevaplandırılması gerekmektedir.

 Her bir bölüm için soruları belirtilen oranlarda doğru cevaplandıran adaylar arasından puanı en

yüksek adaydan başlanmak üzere her bir alan bazında alınması planlanan Müfettiş Yardımcısı

sayısının 4 (dört) katı aday (son adayla aynı puanı alan adaylar dahil) mülakata çağırılacaktır.

 Sınav sonuçları Anadolu Üniversitesi’nin https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet adresi

üzerinden ilan edilecektir.

 Yazılı sınav sonucuna itiraz, Anadolu Üniversitesi sınav hizmetleri web sitesinden çevrimiçi olarak

erişilen “Sınav İtiraz Formu” doldurularak, sınav sonucunun açıklanma tarihinden itibaren en geç 5

(beş) iş günü içerisinde ve sayfada yer alan süreç takip edilerek yapılabilecektir.

Mülakata çağırılmak üzere kontenjana giren adaylar Bankamızın www.ziraatbank.com.tr internet

sitesinde ilan edilerek mülakata davet edilecektir.

Mülakat ve Nihai Değerlendirme

 Mülakata katılmaya hak kazanan adaylara mülakat tarihleri, yerleri ve adayların yanlarında getirmesi

gereken belgeler www.ziraatbank.com.tr internet adresinde duyurulacaktır.

 Mülakatta 70 ve üstünde puan alan adayın yazılı sınav puanı ile mülakat notunun aritmetik

ortalaması alınarak oluşturulacak not adayın nihai başarı notu olacaktır.

 Mülakatta 70’in altında puan alanlar başarısız sayıldıklarından başarı sıralamasına dahil edilmeyecek

ve bu adaylar için nihai başarı notu hesaplaması yapılmayacaktır.

 Her bir alan için nihai başarı notu en yüksek olandan aşağı doğru sıralanacak ve ihtiyaç duyulan

kontenjan kadar aday istihdam edilmek üzere Bankamız internet sitesinde ilan edilecektir.

 Adayların mülakat sırasında gösterdikleri performansa göre alınması planlanan Müfettiş Yardımcısı

sayısının altında/üzerinde aday istihdam edilebilecektir.