Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından:

YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR

UZMAN YARDIMCISI ALIM İLANI

I. GENEL BİLGİLER

4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ellibirinci bölümü ve 16.12.2017 tarihli ve

30272 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanlığı

Yönetmeliği” hükümleri uyarınca, mesleğe özel yarışma sınavı ile azami 30 adet Yurtdışı Türkler

ve Akraba Topluluklar Uzman Yardımcısı alınacaktır.

Giriş sınavı; eleme sınavı, yazılı sınav ile sözlü sınav aşamalarından oluşmaktadır.

Eleme sınavı ve yazılı sınav, 28.09.2019 tarihinde Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya

Fakültesi Sıhhıye/Çankaya/Ankara adresinde, sırasıyla sabah saat 10.00-12.00 arası ve öğleden

sonra saat 14.30-16.30 arası olmak üzere iki oturumda yapılacaktır.

Başvurular basvuru.ytb.gov.tr adresi üzerinden 02.09.2019 saat 09.00 ve 16.09.2019 saat

18.00 arasında çevrimiçi olarak yapılacaktır. (İleri Doğu Avrupa Zaman Dilimi UTC+03:00 göre)

Sınav süreçlerine ilişkin bilgilendirmeler, Başkanlık kurumsal internet sitesi üzerinden

gerçekleştirilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Bu ilanda belirtilmeyen hususlar, 16.12.2017 tarihli ve 30272 sayılı Resmi Gazete’de

yayımlanan “Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanlığı Yönetmeliği” ve diğer ilgili

mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

İlave bilgi talepleri için aşağıdaki iletişim kanalları üzerinden Başkanlıkla temasa

geçilmesi mümkündür.

Adres

: Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Oğuzlar Mahallesi

Mevlana Bulvarı No: 145 06520 Balgat/Ankara/Türkiye

: sinav@ytb.gov.tr

E-posta

İnternet Sitesi : kariyer.ytb.gov.tr

www.ytb.gov.tr

Telefon

: +90 312 218 41 55/56/67/88

II. SINAVA KATILIM ŞARTLARI

Sınava başvurabilmek için adayların aşağıda belirtilen şartları sağlamaları gerekmektedir:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış

olmak,

c) En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin Tablo-1’de belirtilen bölümlerinden

ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış yurt içindeki veya

yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

(Eğitimini yurt dışında tamamlamış adayların, ilk aşamada YÖK’e denklik başvurusu

yaptıklarını gösterir belgeyi başvuru sistemine yüklemeleri yeterlidir. Bu adayların denklik

işlemlerini tamamlayarak denklik belgelerini 16.09.2019 tarihi mesai bitimine kadar Başkanlığa

sunmaları gerekmektedir. Bu tarihe kadar denklik belgesini Başkanlığa sunmayan adayların eleme

sınavına alınmaları mümkün değildir.)

Tablo-1: Mezun Olunması Gereken Fakülte ve Bölümler

ç) Almanca, Arapça, Çince, Danca, Endonezce, Farsça, Felemenkçe, Fransızca, İngilizce,

İsveççe, İspanyolca, İtalyanca, Malayca ve Rusça dil seviyesini gösterir aşağıdaki belgelerden

birine sahip olmak;

İlgili dillerde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nda (YDS) en az (B) düzeyinde

puan almak veya Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından buna denk kabul edilen ve

uluslararası geçerliliği bulunan bir belge,

İlgili dilin resmi dil olarak kabul edildiği bir ülkede eğitim dili Almanca, Arapça, Çince,

Danca, Endonezce, Farsça, Felemenkçe, Fransızca, İngilizce, İsveççe, İspanyolca, İtalyanca,

Malayca ve Rusça olmak kaydıyla en az üç yıllık ortaöğretim, lisans veya doktora diploması,

İlgili dilin resmi dil olarak kabul edildiği ülke resmi makamları tarafından düzenlenen

dil sınavında yüzde seksen oranında başarılı olunduğunu gösteren belge.

Dil belgelerinin geçerlilik süreleri YDS için 5 yıl, uluslararası geçerliliği olan belgeler

için ise 2 yıl olarak kabul edilecek ve sürelerin hesaplanmasında sınav son başvuru tarihi esas

alınacaktır.

Başkanlık, eleme sınavında adayları başvuru dil şartını sağladıkları aynı dilde başvuru

yapmış diğer adaylar ile yarıştırabilme hakkını saklı tutar. Bu hakkın kullanılması durumunda

Başkanlık tarafından Başkanlığın ihtiyacı, başvuruların niteliği ve niceliği itibariyle belirlenecek

dil kontenjanlarına göre eleme sınavında başarılı olan adaylar her bir dil veya dil grupları için

ayrılan kontenjanlar dahilinde başarı sırasına konularak yazılı sınava çağrılır.

III. BAŞVURULARIN YAPILMASI

Başvuru için gerekli olan bilgiler ve elektronik ortamda iletilecek belge örnekleri şunlardır:

a) İş talep formu

b) T.C. kimlik numarası beyanı

c) Yükseköğrenim diploması ya da çıkış belgesinin Başkanlık tarafından onaylı örneği

(Eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar için YÖK’ten alınmış denklik belgesi)

ç) YDS sonuç belgesi veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve

uluslararası geçerliliği bulunan sınav sonuç belgesi veya Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar

Uzmanlığı Yönetmeliği’nin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde sayılan yurt dışı

eğitim ve sınavlara ilişkin belge

d) Adli sicil beyanı

e) Yazılı özgeçmiş

f) Vesikalık fotoğraf

g) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

ğ) SGK Hizmet Dökümü veya daha önce başka bir yerde çalışıldığını gösteren diğer

hizmet belgesi

h) Görevini yapmaya sağlık bakımından bir engelinin bulunmadığına dair beyan

Başvuruların incelenmesi neticesinde iş bu ilanın “Sınava Katılım Şartları” başlıklı bölümünde

sayılan şartları sağlayan adaylar eleme sınavına çağrılacaktır.

IV. SINAVIN AŞAMALARI VE UYGULANMASI

(1) Giriş sınavı; eleme sınavı, yazılı ve sözlü sınav olmak üzere üç aşamadan oluşmaktadır.

(2) Eleme Sınavı

a) Başvuruların incelenmesi neticesinde başvurusu geçerli sayılan adaylar eleme sınavına

katılacaktır.

b) Eleme sınavında adaylara aşağıdaki alanlarda, her soru 1,25 puan üzerinden

değerlendirilmek üzere toplam 80 çoktan seçmeli soru sorulacaktır:

– Genel Kültür (Tarih, coğrafya, vatandaşlık, güncel konular)

– Genel Yetenek (Sözel ve sayısal mantık, Türkçe anlam ve yazım bilgisi)

– Başkanlık görev alanı

– Uluslararası İlişkiler (Türk dış politikası, uluslararası ilişkiler, uluslararası kuruluşlar,

yönetim bilimi, siyaset bilimi ve siyasi tarih, Türkiye ekonomisi, uluslararası ekonomik ilişkiler

ve kuruluşlar)

– Hukuk (Anayasa hukuku, idare hukukunun genel esasları ve idari yargı, uluslararası

hukuk ve insan hakları)

– Sosyoloji (Genel sosyoloji ve metodolojisi, toplumsal yapı ve değişim, kurumlar sosyolojisi,

uygulamalı sosyoloji, Türkiye’nin sosyolojik yapısı)

c) Eleme sınavına ilişkin olarak yukarıda belirtilen alanlarda parantez içinde ifade edilen

alt konular öncelikli olmakla beraber Başkanlık açısından tahdidi değildir.

ç) Eleme sınavı sonucunda 100 tam puan üzerinden 60 puandan az olmamak üzere, en

yüksek puandan başlanarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen atama yapılacak kadro sayısının

yirmi katı olan toplam 600 aday (son sıradaki adayla eşit puana sahip olanlar dahil) başarılı kabul

edilecek ve bu adayların yazılı sınavları değerlendirmeye alınacaktır.

d) Eleme sınavı ile yazılı sınavın aynı gün yapılacak olması nedeni ile eleme sınavında

başarılı olmadığı halde yazılı sınava da girmiş olan adayların yazılı sınavları değerlendirilmeye

alınmayarak geçersiz sayılacaktır.

(3) Yazılı Sınav

a) Yazılı sınav ilanın “Sınavın Aşamaları ve Uygulanması” başlıklı bölümünde belirtilen

konular çerçevesinde adayların analiz, tartışma, değerlendirme, çözüm üretebilme, fikir

geliştirebilme yeteneğini ölçecek kompozisyon ve yabancı dil yeterliliklerini ölçmeye yönelik

çeviri ve/veya kompozisyon sorularından oluşacaktır.

b) Yazılı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 puandan az olmamak üzere, en

yüksek puandan başlanarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen atama yapılacak kadro sayısının

dört katı olan toplam 120 aday (son sıradaki adayla eşit puana sahip olanlar dahil) sözlü sınava

çağrılır.

(4) Sözlü Sınav

Yazılı sınav sonuçlarının açıklanmasını müteakip adaylara duyurulacak tarih ve yerde

gerçekleştirilecek olan sözlü sınav, adayların,

a) Bu ilanın “Sınavın Aşamaları ve Uygulanması” başlıklı bölümünde belirtilen konulara

ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek, puan verilmesi suretiyle gerçekleştirilir. Sözlü sınavda

geçer not, 100 puan üzerinden 70’tir.

V. SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI

Başarı sıralaması, yazılı sınav ile sözlü sınav notlarının aritmetik ortalaması alınarak

belirlenir. Sınav sonuçları açıklanırken, kazanan adayların yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik

ortalamasının eşitliği durumunda, yazılı puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

Giriş sınavı sonucunda başarılı olarak atanmaya hak kazananların nihai listesi Başkanlık

internet sitesinde ilan edilecektir.

7510/1-1