İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

28 Haziran 2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel

Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine tabi 657 sayılı Devlet Memurları

Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel istihdam edilecektir. İlanda

belirtilen şartları sağlayan adaylar 2018 KPSS (B) gurubu puan sıralaması esas alınmak kaydıyla

yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın alınacaktır.

ADAYLARDA ARANAN DİĞER KOŞULLAR

1. 657 sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

3. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak.

4. 657 Sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla ilan edilen

sözleşmeli personel pozisyonuna ilişkin yataklı tedavi kurumlarında 24 saat esasına dayalı

çalışmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak. (Bu durum memuriyete

girişte tam teşekküllü hastanelerden alınacak raporla tespit olunur.)

5. Başvuracak adaylardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre

kamu kurumlarında istihdam edilenlerin, “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi

esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya

sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek

taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli

personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu

tespit edilenler hakkında işlem yürütülmeyecektir.

BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ VE ZAMANI

İlan Tarihi

: 19/08/2019

Başvuru Bitiş Tarihi : 02/09/2019

Başvuruda İstenilen Belgeler:

1. Başvuru Dilekçesi

2. Özgeçmiş

3. 1 Adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş olacaktır)

4. E-devlet üzerinden alınan mezun belgesi çıktısı

5. Nüfus cüzdanı fotokopisi

6. KPSS Sonuç Belgesi (Sorgulama kodu üzerinde silinti ve kazıntı olmayacaktır)

Başvurular şahsen yapılacak olup, başvuru için istenilen belgelerin, İnönü Üniversitesi

Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı İdari Personel Bürosuna son başvuru tarihi mesai saati

bitimine kadar teslim edilmesi gerekmektedir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

Yerleştirme sonuçları son başvuru tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde

www.inonu.edu.tr adresinde ilan edilecektir. İlan tebligat mahiyetinde olup, başvurusu kabul

edilip kazanan ve kazanamayan adaylar kurum web sitesinde duyurulacaktır.

7114/1-1