TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINA UZMAN YARDIMCISI ALINACAKTIR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası; bağımsızlığı, güçlü örgüt yapısı, nitelikli kadrosu, teknolojik üstünlüğü ve etkili sonuçlar alma özelliği ile dünyanın önde gelen merkez bankaları arasında yer alma vizyonuyla faaliyetlerini yürütmektedir.

Alınacak Kişi Sayısı: Merkez Bankası Uzman Yardımcısı (50 kişi)

Çalışma Şekli: Tam zamanlı/Kadrolu

Çalışma Yeri: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezi

Bilgilendirme

Adaylara yapılacak tüm bilgilendirme ve çağrılar, adayların başvuru sırasında bildirdikleri e-posta adreslerine veya Bankamız internet sitesi insan kaynakları sayfasında (insankaynaklari.tcmb.gov.tr) duyuru yoluyla yapılacak ve kağıt ortamında herhangi bir yazışma yapılmayacaktır.

İşe Alım Süreci

1. Başvuru Koşulları (12 – 22 Nisan 2019)

S 01.01.1987 ve daha sonra doğmuş olmak.

S Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına alınacak kişilerde aranan genel şartları taşımak.

S En az dört yıllık eğitim veren Türkiye veya yurt dışındaki denkliği Yükseköğretim Kurulunca tanınmış yükseköğretim kurumlarının; iktisat, ekonometri, işletme, işletme mühendisliği, endüstri mühendisliği, finans, finansal matematik, maliye, uluslararası ilişkiler, muhasebe, kamu yönetimi, çalışma ekonomisi, bankacılık, sigortacılık, aktüerya, istatistik, matematik, matematik mühendisliği, hukuk, insan kaynakları, bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi, psikoloji ve sosyoloji programlarında lisans ya da yüksek lisans eğitimini tamamlamış olmak.

S Son başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde yapılan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işe alım sınavlarının komisyon mülakatı aşamasında elenmemiş olmak.

S Son başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde yapılan; Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya Elektronik Yabancı Dil Sınavından (e-YDS) en az 70 İngilizce puanı veya Test of English as a Foreign Language Internet-Based Test (TOEFL iBT) sınavından en az 84 puan almış olmak.

S Son başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde yapılan; Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) en az 80 KPSSP1 puanı veya Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) en az 80 sayısal puan veya GRE sınavından en az 156 sayısal puan veya GMAT sınavından en az 585 puan almış olmak.

2. Yazılı Meslek Sınavı (4 – 5 Mayıs 2019)

Başvuru koşullarını taşıyan adaylar aşağıdaki tabloda yer alan 5 gruptan mezun oldukları bölüme göre bir grup seçerek başvuru yapacaktır.

Seçtikleri gruba göre tabloda belirtilen sayıda aday yazılı meslek sınavına çağrılacaktır.

Yazılı meslek sınavı tabloda belirtilen konulardan klasik yöntemle Ankara’da yapılacaktır.

Yazılı meslek sınavı ortalaması 50 puan ve üzerinde olan tabloda belirtilen sayılarda aday komisyon mülakatına çağrılacaktır.

İktisat, Ekonometri, İşletme,

İşletme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Finans, Finansal Matematik, Maliye, Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi

İşletme, İşletme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Finans,

Maliye, Muhasebe, Kamu

Yönetimi, Çalışma Ekonomisi, Bankacılık, Sigortacılık, Aktüerya

İstatistik, Ekonometri,

Matematik, Matematik

Mühendisliği

Hukuk, Kamu Yönetimi,

Çalışma Ekonomisi, Maliye, Uluslararası İlişkiler

İnsan Kaynakları, İşletme,

İşletme Mühendisliği, Endüstri

Mühendisliği, Bilgisayar ve

Öğretim Teknolojileri Eğitimi,

Psikoloji, Sosyoloji, Kamu

Yönetimi, Çalışma Ekonomisi, Uluslararası İlişkiler

İktisat % 40
Ekonometri % 30 150 30
Para-Banka % 30
Muhasebe % 40
Kamu Maliyesi % 40 150 30
Para-Banka % 20
İstatistik % 60
Matematik % 30 50 10
Para-Banka % 10
Hukuk % 90 50 10
Para-Banka % 10
İnsan Kaynakları İşletme % 60 % 30 100 20
Para-Banka % 10

Merkez Bankası Uzman Yardımcısı yazılı meslek sınavı grupları ile konu ve ağırlıkları;

Grup Mezun Olunan Bölüm Sınav Konuları Ağırlık Y azılı Meslek Sınavına Çağrılacak Komisyon

Mülakatına

Çağrılacak

Aday Aday
Sayısı*(1) Sayısı*(2)

(1) KPSS, ALES, GRE veya GMAT puanlarına göre aşağıdaki ALES Sınavı Eşdeğerlik Tablosu kullanılarak yapılacak sıralama sonucu tabloda belirtilen sayıda aday (son adayla aynı puanı alan adaylar da dahil) yazılı meslek sınavına çağrılacaktır.

(2) Yazılı meslek sınavı puanına göre yapılacak sıralama sonucu tabloda belirtilen sayıda aday (son adayla aynı puanı alan adaylar da dahil) komisyon mülakatına çağrılacaktır.

ALES-GRE EŞDEĞERLİK TABLOSU ALES-GMAT EŞDEĞERLİK TABLOSU
GRE ALES GMAT ALES
166 100 800 100
165 99 790 99
98 780 98
164 97 770 98
96 760 97
95 750 96
163 94 740 95
162 93 730 94
161 92 720 93
91 710 92
160 90 700 91
89 690 91
159 88 680 90
87 670 89
86 660 88
158 85 650 87
84 640 86
157 83 630 85
82 620 84
81 610 83
156 80 600 82
590 81
585 80

3. Kişilik ve Yetkinlik Testleri (20 – 22 Mayıs 2019)

Komisyon Mülakatı öncesinde, adaylara elektronik posta ile gönderilecek kişilik ve yetkinlik testleri uygulanacaktır.

4. Komisyon Mülakatı (27 – 31 Mayıs 2019)

Komisyon mülakatında adaylar güncel sosyo-ekonomik konular ile mesleğin gerektirdiği konulara hakimiyet yönünden değerlendirilecek, değerlendirme her bir komisyon üyesi tarafından 100 tam puan üzerinden yapılacak ve verilen puanların ortalaması alınarak adayın mülakat puanı bulunacaktır.

Mülakat puanı 70 puan ve üzerinde olan her aday için 100 tam puan üzerinden verilen yazılı meslek sınavı puanı ile mülakat puanının ortalaması alınarak aday başarı puanı bulunacaktır. Aday başarı puanı sıralamasına göre belirlenen sayıdaki aday başarılı olmuş sayılacaktır.

Başvuru İşlemleri

Başvurular, 12.04.2019 tarihinden 22.04.2019 tarihi saat 23.59’a kadar Bankamız internet sitesi insan kaynakları sayfasından (insankaynaklari.tcmb.gov.tr), aşağıdaki belgelerin yüklemesi suretiyle elektronik yolla yapılacaktır. Şahsen veya posta ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

o Fotoğraf

o Diploma veya geçici mezuniyet belgesi o Sınav Sonuç Belgesi (KPSS, ALES, GRE veya GMAT) o Yabancı Dil Belgesi (YDS, E-YDS veya TOEFL iBT)

Bankaya Alınacak Kişilerde Aranan Genel Koşullar

S Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

S Kamu haklarından yasaklı olmamak.

S Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre hüküm giymemek ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

S Alım yapılacak kadronun gerektirdiği görevi devamlı olarak yapmasına engel olmayacak beden ve ruh sağlığına sahip olmak.

S Başka bir kuruluşa zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmamak, böyle bir yükümlülüğü varsa bunu Bankada çalışarak yerine getirmesi hususunda izin almış ya da bundan doğacak borcu ödemeyi kabul etmiş olmak.

Konu Alt Başlıkları:

Konular Konu Alt Başlıkları
Para-Banka S Para Arzı ve Para Talebi S Enflasyon

S Finansal Piyasalar S Merkez Bankacılığı

S Finansal Krizler S Para Politikası Araçları

İktisat S Mikroekonomi S Uluslararası Ekonomi

S Makroekonomi S Türkiye Ekonomisi

Ekonometri S En Küçük Kareler Yöntemi S Çoklu Regresyonda Tahmin ve

S Regresyon Modellerinin Temel Çıkarsama Sorunları

Varsayımları S Basit Zaman Serileri Modelleri

Muhasebe S Genel Muhasebe

S Maliyet Muhasebesi

S Mali Tablolar Analizi

Kamu Maliyesi S Maliyenin Genel Kavramları S Vergi

S Bütçe S Kamu Ekonomisi

S Maliye Politikası S Maliye Teorisi

İstatistik S Olasılık Hesapları S Örnekleme Tekniği

S Endeks Hesaplamaları S Çok Değişkenli Analiz

S Regresyon ve Korelasyon S Parametrik Olmayan Testler

S Hipotez Testleri S Varyans Analizi

Matematik S Fonksiyonlar S Çok Değişkenli Fonksiyonlar

S Limit ve Süreklilik S Diziler-Seriler

S Türev ve Uygulamaları S Lineer Denklem Sistemleri

S İntegral ve Uygulamaları S Matris-Determinant

Hukuk S Anayasa Hukuku S Vergi Hukuku

S Ticaret Hukuku S İş Hukuku

S Borçlar Hukuku S İdare Hukuku

S Medeni Hukuk S 1211 Sayılı TCMB Kanunu

İnsan Kaynakları S Örgüt Kuramı S Performans ve Kariyer Yönetimi

S Örgütsel Davranış S Eğitim ve Geliştirme

S İnsan Kaynakları Planlaması S Ücret Yönetimi

S Seçme ve Yerleştirme

İşletme S İşletme Politikası ve S Finansal Planlama ve Yönetim

Fonksiyonları S Yönetim ve Organizasyon

S Üretim Planlama ve Yönetimi