MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI,

GENELKURMAY BAŞKANLIĞI

VE KUVVET KOMUTANLIKLARINA

2018 YILI

MEMUR ALIMLARI

BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ..

Başvuru Tarihleri

28 Aralık 2018- 15 Şubat 2019

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Danışma Adresi MSB Personel Temin Daire Başkanlığı CEBECİ/ANKARA Posta Kodu:06620
İrtibat Telefonu (0312) 562 05 43 (2345-2353-2354)
Genel Ağ (İnternet) Adresi https://personelteminmsb.gov. tr

İÇİNDEKİLER

SIRA

NO

BAŞLIK SAYFA NO
1. GENEL HUSUSLAR 3
2. BAŞVURU
a. Başvuru Koşulları 3
3. SEÇİM AŞAMALARI
a. Sınavlara Gelirken Yanınızda Neler Getireceksiniz? 4
b. Sınavlar Nasıl Uygulanacaktır? 4
c. Değerlendirme Nasıl Yapılacaktır? 5
ç. Sağlık Muayene İşlemleri Nasıl Yapılacaktır? 5
d. Aday Bilgilendirme Nasıl Yapılacaktır? 5
5. BAŞVURU FORMU DOLDURMA TALİMATI 6
6. TABLOLAR
TABLO-1 FAALİYET TAKVİMİ
TABLO-2 KONTENJAN VE NİTELİK KODLARI

1. GENEL HUSUSLAR

a. Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında memur olarak istihdam edilmek üzere; TABLO-1’de belirtilen faaliyet takvimine uygun olarak, TABLO-2‘de yer alan niteliklerde devlet memuru kadrolarına, “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu” ile “Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” esaslarına göre personel alımı yapılacaktır.

b. Alım başvuruları https://personeltemin.msb.gov.tr Genel Ağ adreslerinden 28 Aralık 2018-15 Şubat 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Genel Ağ haricinde yapılan başvurular (Dilekçe, mektup vb. yöntemlerle) kabul edilmeyecek ve bu dilekçelere cevap verilmeyecektir.

c. İdare gerek gördüğü takdirde alım yapılacak unvanları, kadroları ve illeri değiştirebilecektir. Başvuru süresince adayların ilanda yapılacak güncellemeleri takip etmeleri gerekmektedir.

ç. Her adayın sadece bir tercih hakkı bulunmaktadır.

d. Adaylar başvuru şartlarında istenen; diploma, bonservis, ustalık-kalfalık belgesi, sertifika, ruhsat, ehliyet, İş Güvenliği Uzmanı belgesi ve Şehit/Gazi Yakınlık Belgesini sisteme yükleyeceklerdir. Belgelerini yüklemeyen adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.

e. Başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edilen adayların başvuruları hangi aşamada olursa olsun geçersiz sayılacaktır.

2. BAŞVURU

Başvuru Koşulları

(1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak;

(a) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

(b) 18 yaşını tamamlamış olmak,

(c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

(ç) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

(d) Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, (Bedelli askerliğe müracaat eden adaylar başvuru yapabilir.)

(e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

(f) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak

(2) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi görevlerde çalışıyor olmamak, (4B kapsamında sözleşmeli personel olarak çalışanlar hariç)

(3) Sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş veya sözleşmeli er olarak sözleşmesi feshedilmiş veya halen çalışıyor olmamak,

(4) 11 Kasım 2016 tarihli ve 29885 sayılı “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği” gereğince; Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşları listesinde yer alan Sağlık Bakanlığı bağlısı sağlık hizmet sunucularından “Memur Adayı Olur” kararlı sağlam raporu almış olmak,

(5) Bakanlar Kurulu Kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş tüm terör örgütleri ile herhangi bir irtibatı veya iltisakı bulunmamak

(6) Her bir kadro unvanı için belirlenen niteliklere sahip olmak (TABLO-2),

(7) 2018 yılında yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarından 2018-KPSSP03 (Lisans), 2018-KPSSP93 (Önlisans) ve 2018-KPSSP94 (Ortaöğretim) birine girmiş ve ilgili KPSS puanını almış olmak.

NOT: Şehit, malul ve muharip gazi eş ve çocuklarının; anne, baba veya eşinin şehit/gazi olduğunu gösterir belge ile başvurularında, almış oldukları merkezi sınav puanına, aldığı puanın %10 fazlası eklenerek hesaplanmış puan dikkate alınır. (Anne/baba veya eşi TSK’ya mensup ise ilgili belgeyi bağlı olduğu Kuvvet Komutanlıklarının Personel Başkanlığından, diğer kamu kurumlarına mensup ise, mensup oldukları Bakanlık ve Sosyal Güvenlik Kurumunun her ikisinden de belge alacaklardır.)

3. SEÇİM AŞAMALARI

a. Sınavlara Gelirken Yanınızda Neler Getireceksiniz?

Başvurusu uygun görülerek sınavlara çağrılan adaylar aşağıda belirtilen belgeleri (Aşağıda belirtilen sıraya uygun [1’inci madde üstte] olacak şekilde) mavi plastik dosyaya takılı olarak (kayıt kabul-uygulamalı sınav-mülakat aşamasında) beraberinde getireceklerdir. Belgelerin asılları dosyaya takılmayacak, adayların yanlarında olacaktır.

(1) Sınav Çağrı Belgesi,

(2) Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,

(3) Öğrenim belgesi (diploma) veya geçici mezuniyet belgesi fotokopisi, başvuru aşamasında aday tarafından sisteme yüklenecektir. Ayrıca başvuru esnasında E-Devlet uygulaması üzerinden alınan verilere göre görüntülenen mezuniyet bilgilerinde hata veya eksiklik olması durumunda gerekli düzeltmelerin ilgili kurumlar tarafından yapılması (YÖK vb.) adaylar tarafından sağlanacaktır. (Adaylar belgelerin uygun ve okunaklı yüklendiğinin kontrolünü belge görüntüle butonuna basarak yapacaktır. Belgelerini okunaklı ve eksiksiz yüklemeyen adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.)

(4) Müracaat edeceği unvana ait bonservis, ustalık-kalfalık belgesi, sertifika, ruhsat, ehliyet, KPDS/YDS belgesi vb. belgelerin aslı ve fotokopisi,

(5) Erkek Adaylar İçin;

(a) Askerlik hizmetini yapmamış olanlar için Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı askerlik durum belgesi,

(b) Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için terhis belgesinin aslı ve fotokopisi veya Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı sureti,

(c) Askerlikten muaf olan adaylar için askerlikten muaf olduğuna dair belgenin aslı ve fotokopisi veya Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı sureti,

(6) Şehit, malul gazi veya muharip gazi eş ve çocuklarının; anne, baba veya eşinin şehit/gazi olduğunu gösterir belgenin aslı ve fotokopisi (Şehit/Gazi Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup ise ilgili belgeyi bağlı olduğu Kuvvet Komutanlıklarının Personel Başkanlığından, diğer kamu kurumlarına mensup ise, mensup oldukları Bakanlık ve Sosyal Güvenlik Kurumunun her ikisinden de belge alacaklardır.),

(7) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (2 sayfa olan form, adaylar tarafından doldurma talimatına uygun olarak bilgisayarda BÜYÜK HARFLE doldurulacak, arkalı önlü olacak şekilde 2(iki) suret çıktısı alınacaktır. Formun ön yüzünün sağ üst kısmında yer alan fotoğraf kısmına yazıcı vasıtasıyla renkli fotoğraf baskısı yapılacak, kesinlikle fotoğraf yapıştırılmayacaktır.) imzalı olarak kayıt kabul aşamasında teslim edilecektir. (Dosyaya takılmayacak, diğer evraklardan ayrı olarak teslim edilecektir.) Uygun olmayan formlar kabul edilmeyecektir.

(8) Adli sicil veya adli sicil arşiv kaydı olanların ilgili mahkeme kararları,

b. Sınavlar Nasıl Uygulanacaktır?

Başvurusunu yapan adaylar KPSS puan türü esas alınarak (en yüksek puandan başlanıp en düşük puana doğru) sıralanacak ve sınav çağrısı yapılacaktır.

(1) Başvuru Evraklarının Kontrolü (Kayıt-Kabul):

Başvuru esnasında aday beyanına dayalı olarak alınan bilgiler ilgili kanun, yönetmelik ve yönerge esaslarına uygun olarak kontrol edilmektedir.

(2) Uygulamalı Sınav:

(a) Sınava çağrılacak aday sayısı, atama yapılacak kadro sayısının en fazla yirmi katına kadar olacaktır.

(b) Sadece TABLO-2‘de belirtilen unvanlar için uygulanacaktır.

(c) Uygulamalı sınavda asgari geçer not 100 puan üzerinden 70’tir. Bunun altında not alan adaylar elenmiş sayılacaklardır.

(ç) Adaylar ilk gün uygulamalı sınava tabi tutulacaktır. Sınavda başarılı olan adaylar aldıkları nota göre yeniden sıralanacak ve alım kontenjanının 6 katı kadar aday ikinci gün mülakat sınavına girecektir.

(3) Mülakat sınavı:

(a) Mülakat Sınavına çağrılacak aday sayısı, atama yapılacak kadro sayısının en fazla altı katına kadar olacaktır.

(b) Mülakat sınavı, uygulamalı sınav aşamasından sonra uygulanacaktır. Mülakatta asgari geçer not 100 puan üzerinden 70’tir. Bunun altında not alan adaylar elenmiş sayılacaklardır.

c. Değerlendirme Nasıl Yapılacaktır?

(1) Uygulamalı sınav ve mülakat sınavlarında baraj notu 100 üzerinden 70’tir. Uygulamalı sınav veya mülakat sınavlarının birinden 70 baraj notunun altında puan alan adaylar elenir ve bir sonraki aşamaya alınmazlar.

(2) Adayların nihai değerlendirmesi; KPSS notu, uygulamalı sınav notu (uygulamalı sınav yapılacak unvanlar için) ve mülakat sınavı notu toplamının girdikleri sınav sayısına bölünmesi ile ortaya çıkan sonuca göre yapılacaktır. Sınavı kazanan adayların KPSS puanı, mesleki yeterlilik ve mülakat sınav notlarının aritmetik ortalamasının eşit olması halinde, mesleki yeterlilik puanı yüksek olan aday, her iki puanın da eşit olması halinde, KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır. Sadece mülakat sınavı yapılması durumunda, kazanan adayların notlarının eşit olması halinde ise KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır. KPSS puanlarının da eşit olması halinde diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olana, öncelik tanınır.

(3) Her unvan için asil ve yedek liste ayrı ayrı belirlenecektir.

ç. Sağlık Muayene İşlemleri Nasıl Yapılacaktır?

(1) Adayların sağlık raporu işlemleri için, “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği” gereğince; Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşları listesinde yer alan Sağlık Bakanlığı bağlısı sağlık hizmet sunucularında muayene işlemleri başlatılacaktır.

(2) Adaylar, kendisine verilen sevk belgesi ile belirtilen tarihte sağlık raporu işlemlerine başlayacaklardır. Her ne sebeple olursa olsun sevk belgesinin geçerli olduğu süre içerisinde (Ankara garnizonu içinde üç iş günü, Ankara garnizonu dışında beş iş günü) sağlık işlemini başlatmayan adaylara ikinci kez hastane sevk belgesi verilmeyecek ve işlemleri sonlandırılacaktır.

(3) Sağlık raporu işlemini tamamlayan adaylar 2 Ağustos 2019 tarihine kadar sonuçları Personel Temin Dairesi Başkanlığına elden/posta yoluyla ulaştıracaklardır. Belgelerini zamanında ulaştırmayan adayların işlemleri sonlandırılacaktır.

d. Aday Bilgilendirme Nasıl Yapılacaktır?

(1) Yapılan tüm sınavlar sonucunda başarılı olan adayların isim listesi ve yapmaları gereken hususlar https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde yayımlanacak, ayrıca adaylara posta veya diğer iletişim araçlarıyla ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

(2) Sağlık raporu ve güvenlik soruşturması sonuçlanan adayların tebligatları yazılı olarak posta yolu ile yapılacaktır. Bu yüzden adaylar iletişim adreslerinin değişmesi halinde bu durmlarını yazılı olarak bildireceklerdir. Gerekli görüldüğü takdirde adayların belirttiği elektronik posta adresine ve cep telefonuna kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılacaktır.

(3) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu hükümleri gereğince adayların https://personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adresinde yayımlanan bilgiler hakkındaki bilgi edinme başvurularına işlem yapılmayacaktır.

5. BAŞVURU FORMU DOLDURMA TALİMATI

Adaylar aşağıda açıklanan Başvuru talimatını iyice okuyup anladıktan sonra, https://personeltemin.msb.gov.tr sitesine girerek E-devlet şifresi ile başvuru ekranını açacaktır. Ardından başvuru sihirbazını kullanarak ilerleyip, tüm aşamaları tamamlayarak Tercih Yap ekranına yönlendirilecek buradan ilgili Alımı tıklayarak tercih yapacaktır. Tercih işlemini tamamladıktan sonra Tercihlerimi Göster butonuna tıklayarak tercihlerini kontrol edecektir. Tercihlerim sayfasında yer alan tercihler adayın kayıtlı tercihleri olup ayrıca bir kaydetme işlemi yapmayacaktır.

BAŞVURU FORMU DOLDURMA TALİMATI

S.No. Başlık Alt Başlık Açıklamalar
1. E-posta (e-mail) adresi Size en kısa zamanda ulaşabilmemiz maksadıyla; elektronik posta (e-posta) adresinizi yazınız.
2. İletişim Bilgileri Telefon numarası (cep telefonu) Adınıza veya aile yakınlarınız adına kayıtlı bir-iki cep telefonu numarasını giriniz. İşlemler/sonuçlar hakkında cep telefonunuza kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılacağından, özellikle ilk girdiğiniz telefon numarasının kullanımda ve doğru olması sizin yararınıza olacaktır. Numaranızı 10 haneli şeklinde eksiksiz olarak girdiğinizden emin olunuz. Cep numaranız yok ise size ulaşabileceğimiz başka bir telefon numarasını yazınız.
3. Telefon numarası (ev telefonu) Size en kısa zamanda ulaşabilmemiz maksadıyla; 10 haneli ev telefon numaranızı (Alan kodunu belirterek.) yazınız. Ev numaranız yok ise size ulaşabileceğimiz başka bir telefon numarasını yazınız.
4. Eğitim

Bilgileri

Eğitim durumu Eğitim durumunuzu belirleyen size uygun alanı seçiniz. (Eğitim durumunuz üniversite mezunu değil, ancak 2018 yılı içinde herhangi bir üniversiteden mezun olabilecek durumda iseniz; mezun olduktan sonra başvuru yapınız.)
5. Üniversite türü Eğitim durumunuz üniversite veya üstü ise, size uygun üniversite türünü ilgili alandan seçiniz.
6. Üniversite bölümü Eğitim durumunuz üniversite ise, size uygun üniversite bölümünü ilgili alandan seçiniz.
7. Eğitim

Bilgileri

Ruhsat/Belge/

Ehliyet/sertifika/diploma

Sahip olduğunuz Ruhsat/Belge/Ehliyet/sertifika/diplomalardan başvuru kısmında isteneni, sisteme belge yükleme butonunu kullanarak kaydetmeniz gerekmektedir. Yükleme yapmayan/Yanlış belge gönderen adayların başvurusu sonlandırılacaktır.
8. Sınav Bilgisi Alıma göre ÖSYM’den alınan puan bilgisini kontrol edecektir vb.
9. Askerlik statüsü Askerlik hizmetini hangi statüde yapıyor veya yaptıysanız onu seçiniz.
10. Askerlik Sevk/Terhis tarihi Askerlik Şubesinden aldığınız terhis belgenizde yazılı olan terhis tarihinizdir. Terhis tarihi gün/ay/yıl olarak ilgili bölümden seçilecektir. Halen silahaltındaysanız bu bölümü işaretlemeyiniz.
11. (Görev Yeri) Bilgileri Askerlik yapılan Kuvvet Askerlik hizmetinizi hangi kuvvette yaptıysanız ilgili kuvveti seçiniz.
12. Askerlik yapılan Sınıf Askerlik hizmetinizi hangi sınıfta yaptıysanız ilgili bölümden seçiniz.
13. Askerlik yapılan Branş Askerlik hizmetinizi hangi branşta yaptıysanız ilgili bölümden seçiniz
14. Tercihler Tercih ettiği sınıf/branş SADECE BİR TERCİHTE BULUNMA HAKKINIZ VARDIR. KILAVUZDA SEÇECEĞİNİZ KADRO İLE MEZUN OLDUĞUNUZ BÖLÜM FARKLIYSA TERCİHİNİZ SONLANDIRILACAKTIR.

AÇIKLAMALAR:

1. Adaylar başvuru şartlarında belirtilen koşulların tamamına uygun olmak zorundadır.

2. Başvuru ekranında doldurulması gereken bütün bölümler tam ve doğru olarak doldurulmalıdır.

3. Bilgilendirmeler, https://personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adresinde yayımlanacağından veya yazılı kısa mesaj (SMS)/elektronik postaile yapılacağından adayların https://personeltemin.msb.gov.tr sitesini takip etmeleri ve cep telefon numaralarını/elektronik posta adreslerini (e-posta) tam ve eksiksiz olarak doldurmaları gerekmektedir.

4. Başvuru ekranında adayların doldurdukları bilgilerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki müeyyidelerden adaylar sorumludur.

5. Verilen bilgilerin eksik ve hatalı olduğunun tespit edilmesi halinde aday elenmiş kabul edilecek ve işlemleri sonlandırılacaktır.

6. Tercihlerim sayfasının bilgisayar çıktısını alıp saklayınız.

7. Başvurular idarenin uygun göreceği bir tarihte sonlandırılabilecektir.

8. Başvuruda bulunan adayların seçim aşaması sınavlarına çağrılması; aday başvuru miktarına göre idarece belirlenen tarihlerde https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanacak/duyurulacaktır. Bu nedenle; ilgili adayların internet adresini sürekli takip etmeleri gerekmektedir.

2018 YILI AÇIKTAN SİVİL MEMUR TEMİNİ FAALİYET TAKVİMİ

S.No. Faaliyet Tarih
1 Ön başvuruların genel ağ (İnternet) üzerinden çevrimiçi (Online) alınması 28 Aralık 2018- 15 Şubat 2019 (Saat 17.00’a kadar.)
2 Başvuru ve sınavlar için çağrılacak adayların genel ağ (İnternet) üzerinden yayımlanması 18 Mart 2019’dan sonra
3 Sınavların icrası (Mülakat/Uygulamalı sınav) https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde müteakiben yayımlanacaktır.
4 Başarılı (Asil ve yedek) adayların ilan edilmesi (Genel ağ aracılığı ile duyurulacaktır.) https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde müteakiben yayımlanacaktır.

NOT: Temin faaliyet takvimi gerekli görüldüğünde idarece değiştirilebilecektir.

TABLO-2

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI AÇIKTAN ALIM KONTENJANI VE NİTELİKLERİ TABLOSU

S. NO. UNVANI SINIFI KADRO DERECESİ ALINACAK PERSONEL SAYISI** KPSS PUAN TÜRÜ CİNSİYETİ ATANACAĞI KUVVET ATAMADA TERCİH EDİLECEK İLLER UYGULAMALI SINAV KONUSU ADAYLARDA ARANILAN NİTELİKLER
EĞİTİM NİTELİĞİ DİĞER NİTELİKLER
1. Mühendis (Kimya) THS 8 1 KPSSP03 E/K MSB ANKARA Kimya Mühendisliği, Kimya ve Süreç Mühendisliği veya Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya lisans programından mezun olmak.
2. Mühendis (Gıda) THS 8 1 KPSSP03 E/K MSB ANKARA Gıda Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
3. Mühendis (Tekstil) THS 8 1 KPSSP03 E/K MSB İSTANBUL Tekstil Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
4. Mühendis (Deri) THS 8 1 KPSSP03 E/K MSB İSTANBUL Deri Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
5. Uzman

(Büt.Mly.Hsp.)

GİHS 9 1 KPSSP03 E/K MSB KOCAELİ İktisadi ve İdari Bilimler Programları lisans programından mezun olmak.
6. Mühendis (Elektrik) THS 8 1 KPSSP03 E/K MSB ERZURUM Elektrik ve Elektronik

Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Elektrik Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

7. Mühendis (Harita) THS 8 1 KPSSP03 E/K MSB ESKİŞEHİR Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Jeodezi ve Haritacılık, Harita Mühendisliği veya Geomatik Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
S. NO. UNVANI SINIFI KADRO DERECESİ ALINACAK PERSONEL SAYISI** KPSS PUAN TÜRÜ CİNSİYETİ ATANACAĞI KUVVET ATAMADA TERCİH EDİLECEK İLLER UYGULAMALI SINAV KONUSU ADAYLARDA ARANILAN NİTELİKLER
EĞİTİM NİTELİĞİ DİĞER NİTELİKLER
8. Hesap Sorumlusu GİHS 10 1 KPSSP93 E/K MSB SİVAS Herhangi bir önlisans programından mezun olmak.
9. VHKİ (1) GİHS 10 1 KPSSP93 E/K MSB GÜMÜŞHANE/

ŞİRAN

Herhangi bir önlisans programından mezun olmak.
10. VHKİ (2) GİHS 10 1 KPSSP93 E/K MSB KIRŞEHİR/

KAMAN

Herhangi bir önlisans programından mezun olmak.
11. VHKİ (3) GİHS 10 1 KPSSP93 E/K MSB DİYARBAKIR/

SİLVAN

Herhangi bir önlisans programından mezun olmak.
12. VHKİ (4) GİHS 10 1 KPSSP93 E/K MSB KONYA/

CİHANBEYLİ

Herhangi bir önlisans programından mezun olmak.
13. VHKİ (5) GİHS 10 1 KPSSP93 E/K MSB GİRESUN/

TİREBOLU

Herhangi bir önlisans programından mezun olmak.
14. VHKİ (6) GİHS 10 1 KPSSP93 E/K MSB ANKARA/

ŞEREFLİKOÇHİSAR

Herhangi bir önlisans programından mezun olmak.
S. NO. UNVANI SINIFI KADRO DERECESİ ALINACAK PERSONEL SAYISI** KPSS PUAN TÜRÜ CİNSİYETİ ATANACAĞI KUVVET ATAMADA TERCİH EDİLECEK İLLER UYGULAMALI SINAV KONUSU ADAYLARDA ARANILAN NİTELİKLER
EĞİTİM NİTELİĞİ DİĞER NİTELİKLER
1. Mühendis (Bilgisayar) THS 8 1 KPSSP03 E/K K.K.K.lığı ANKARA Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Donanımı ve Teknolojisi lisans programlarının birinden mezun olmak.
2. Mühendis (Elektronik) THS 8 1 KPSSP03 E/K K.K.K.lığı ANKARA Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik- Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
3. Mühendis (Elektrik) THS 8 1 KPSSP03 E/K K.K.K.lığı ANKARA Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik- Elektronik Mühendisliği veya Elektrik Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
4. Mühendis

(İnşaat)

THS 8 1 KPSSP03 E/K K.K.K.lığı HATAY/

İSKENDERUN

İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
5. Mühendis (Gıda) THS 8 1 KPSSP03 E/K K.K.K.lığı ANKARA Gıda Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
6. Hukuk Uzmanı GİHS 9 3 KPSSP03 E/K K.K.K.lığı ANKARA Hukuk lisans programından mezun olmak.
S. NO. UNVANI SINIFI KADRO DERECESİ ALINACAK PERSONEL SAYISI** KPSS PUAN TÜRÜ CİNSİYETİ ATANACAĞI KUVVET ATAMADA TERCİH EDİLECEK İLLER UYGULAMALI SINAV KONUSU ADAYLARDA ARANILAN NİTELİKLER
EĞİTİM NİTELİĞİ DİĞER NİTELİKLER
7. Teknisyen (Sıhhi Tesisat) THS 12 1 KPSSP94 E/K K.K.K.lığı VAN/BAŞKALE YAPILACAKTIR Ortaöğretim Kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı ve Dallarından mezun olmak.
8. Teknisyen (Marangoz) THS 12 1 KPSSP94 E/K K.K.K.lığı ANKARA Ortaöğretim Kurumlarının Ahşap Teknolojisi Alanı ve Dalları veya Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı ve Dallarından mezun olmak.
S. NO. UNVANI SINIFI KADRO DERECESİ ALINACAK PERSONEL SAYISI** KPSS PUAN TÜRÜ CİNSİYETİ ATANACAĞI KUVVET ATAMADA TERCİH EDİLECEK İLLER UYGULAMALI SINAV KONUSU ADAYLARDA ARANILAN NİTELİKLER
EĞİTİM NİTELİĞİ DİĞER NİTELİKLER
1. İş Güvenliği Uzmanı (Mühendis) THS 8 1 KPSSP03 E/K Dz.K.K.lığı İSTANBUL Fakültelerin Elektrik Mühendisliği, Makine Mühendisliği veya Gemi İnşaatı Mühendisliği bölümlerinin birinden mezun olmak. A, B veya en az 2 yıllık C sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Sertifikasına sahip olmak.
2. İş Güvenliği Uzmanı (Mühendis) THS 8 1 KPSSP03 E/K Dz.K.K.lığı İZMİR Fakültelerin Elektrik Mühendisliği, Makine Mühendisliği veya Gemi İnşaatı Mühendisliği bölümlerinin birinden mezun olmak. A, B veya en az 2 yıllık C sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Sertifikasına sahip olmak.
3. Psikolog SHS 8 1 KPSSP03 E/K Dz.K.K.lığı ANKARA Psikoloji lisans programından mezun olmak.
4. Tekniker

(Harita Kadastro)

THS 9 1 KPSSP93 E/K Dz.K.K.lığı İSTANBUL Harita, Harita Kadastro, Harita ve Maden Ölçme, Harita Teknikerliği, Harita ve Kadastro önlisans programlarının birinden mezun olmak.
5. Aşçı YHS 10 1 KPSSP93 E/K Dz.K.K.lığı KOCAELİ YAPILACAKTIR Aşçılık, Hazır Yemek ve Aşçılık, Mutfak Yönetimi, Yemek Pişirme Teknikleri, Gastronomi ve Mutfak Sanatları önlisans programlarının birinden mezun olmak.
6. Mühendis

(İnşaat)

THS 8 1 KPSSP03 E/K Dz.K.K.lığı İZMİR İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
S. NO. UNVANI SINIFI KADRO DERECESİ ALINACAK PERSONEL SAYISI** KPSS PUAN TÜRÜ CİNSİYETİ ATANACAĞI KUVVET ATAMADA TERCİH EDİLECEK İLLER UYGULAMALI SINAV KONUSU ADAYLARDA ARANILAN NİTELİKLER
EĞİTİM NİTELİĞİ DİĞER NİTELİKLER
7. Hukuk Uzmanı GİHS 9 1 KPSSP03 E/K Dz.K.K.lığı ANKARA Hukuk lisans programından mezun olmak.
8. Gemi Adamı Öğretmeni EÖHS 9 1 KPSSP03 E/K Dz.K.K.lığı YALOVA Denizcilik İşletmeleri

Yönetimi, Deniz İşletmeciliği ve Yöneticiliği ve Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi lisans programlarının

birinden mezun olmak.

Denizci Eğitimci Belgesine sahip olmak veya M.E.B. Den Onaylı Denizcilik ve Gemi Adamları Yetiştirme Sertifikası sahibi olmak.
S. NO. UNVANI SINIFI KADRO DERECESİ ALINACAK PERSONEL SAYISI** KPSS PUAN TÜRÜ CİNSİYETİ ATANACAĞI KUVVET ATAMADA TERCİH EDİLECEK İLLER UYGULAMALI SINAV KONUSU ADAYLARDA ARANILAN NİTELİKLER
EĞİTİM NİTELİĞİ DİĞER NİTELİKLER
1. Hukuk İşleri Uzmanı GİH 9 2 KPSSP03 E/K HV.K.K.lığı ANKARA Hukuk lisans programından mezun olmak.
2. Mühendis

(İnşaat)

THS 8 1 KPSSP03 E/K HV.K.K.lığı ANKARA İnşaat Mühendisliği

bölümünden mezun olmak.

3. Mühendis (Jeoloji) THS 8 1 KPSSP03 E/K HV.K.K.lığı ANKARA Jeoloji Mühendisliği,

Hidrojeoloji Mühendisliği ya da Petrol ve Doğalgaz Jeolojisi lisans

programlarının birinden

mezun olmak.

4. Mühendis (Elektronik) THS 8 1 KPSSP03 E/K HV.K.K.lığı KONYA Elektronik Mühendisliği,

Elektrik ve Elektronik

Mühendisliği, Elektrik-

Elektronik Mühendisliği,

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği lisans

programlarının birinden

mezun olmak.

5. Tekniker

(Harita Kadastro)

THS 9 2 KPSSP93 E/K HV.K.K.lığı DİYARBAKIR Harita, Harita Kadastro, Harita ve Maden Ölçme, Harita Teknikerliği, Harita ve Kadastro önlisans

programlarının birinden

mezun olmak.

6. Teknisyen (İklimlendirme) THS 12 1 KPSSP94 E/K HV.K.K.lığı DİYARBAKIR Ortaöğretim Kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı ve Dallarından mezun olmak.
S. NO. UNVANI SINIFI KADRO DERECESİ ALINACAK PERSONEL SAYISI** KPSS PUAN TÜRÜ CİNSİYETİ ATANACAĞI KUVVET ATAMADA TERCİH EDİLECEK İLLER UYGULAMALI SINAV KONUSU ADAYLARDA ARANILAN NİTELİKLER
EĞİTİM NİTELİĞİ DİĞER NİTELİKLER
1. Teknisyen (Elektrik) THS 12 1 KPSSP94 E/K MSÜ ANKARA YAPILACAKTIR Ortaöğretim Kurumlarının Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı ve Dallarından veya Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı – Endüstriyel Elektronik Dalından mezun olmak.
2. Uzman (Tedarik) GİHS 9 1 KPSSP03 E/K MSÜ İSTANBUL İktisadi ve İdari Bilimler

Programları lisans programından mezun olmak

3. Teknisyen (Elektrik) THS 12 1 KPSSP94 E/K MSÜ İSTANBUL YAPILACAKTIR Ortaöğretim Kurumlarının Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı ve Dallarından veya Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı – Endüstriyel Elektronik Dalından mezun olmak.
4. Hademe YHS 13 1 KPSSP94 E/K MSÜ İSTANBUL Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
5. Hizmetli YHS 13 2 KPSSP94 E/K MSÜ İSTANBUL Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
6. Berber YHS 13 1 KPSSP94 E/K MSÜ İSTANBUL Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak. 3308 sayılı Kanuna göre erkek berberliği dalında kalfalık veya ustalık belgesine sahip olmak.
7. Hizmetli YHS 13 3 KPSSP94 E/K MSÜ BALIKESİR Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
8. Teknisyen (Bilgisayar) THS 12 1 KPSSP94 E/K MSÜ BALIKESİR Ortaöğretim Kurumlarının Bilişim Teknolojileri Alanı ve Dallarından mezun olmak.
S. NO. UNVANI SINIFI KADRO DERECESİ ALINACAK PERSONEL SAYISI** KPSS PUAN TÜRÜ CİNSİYETİ ATANACAĞI KUVVET ATAMADA TERCİH EDİLECEK İLLER UYGULAMALI SINAV KONUSU ADAYLARDA ARANILAN NİTELİKLER
EĞİTİM NİTELİĞİ DİĞER NİTELİKLER
9. Hizmetli YHS 13 2 KPSSP94 E/K MSÜ ALTINOVA- YALOVA Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak
10. Teknisyen Yardımcı (Boyacı/Badanacı) YHS 13 1 KPSSP94 E/K MSÜ İZMİR Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak M.E.B.dan onaylı

Sıva Badana ve Boyacılık Sertifikası sahibi olmak.

11. Aşçı YHS 10 1 KPSSP93 E/K MSÜ İZMİR YAPILACAKTIR Aşçılık, Hazır Yemek ve Aşçılık, Mutfak Yönetimi, Yemek Pişirme Teknikleri, Gastronomi ve Mutfak Sanatları önlisans programlarının birinden mezun olmak.
12. Uzman (Lojman) GİHS 9 1 KPSSP03 E/K MSÜ İSTANBUL İktisadi ve İdari Bilimler Programları lisans programından mezun olmak.
13. Uzman

(Atama İşlemleri)

GİHS 9 1 KPSSP03 E/K MSÜ İSTANBUL İktisadi ve İdari Bilimler Programları lisans programından mezun olmak.
14. İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı THS 8 1 KPSSP03 E/K MSÜ İSTANBUL Üniversitelerin Mühendislik programları, Mimarlık programı, Fen Edebiyat Fakültelerinin Fizik veya Kimya bölüm mezunu ile Üniversitelerin İş Sağlığı ve Güvenliği programlarının birinden mezun olmak. A, B veya C sınıfı İş güvenliği uzmanlığı sertifikasına sahip olmak.
15. Uzman

(Özlük İşlemleri)

GİHS 9 1 KPSSP03 E/K MSÜ İSTANBUL İktisadi ve İdari Bilimler Programları lisans programından mezun olmak.
S. NO. UNVANI SINIFI KADRO DERECESİ ALINACAK PERSONEL SAYISI** KPSS PUAN TÜRÜ CİNSİYETİ ATANACAĞI KUVVET ATAMADA TERCİH EDİLECEK İLLER UYGULAMALI SINAV KONUSU ADAYLARDA ARANILAN NİTELİKLER
EĞİTİM NİTELİĞİ DİĞER NİTELİKLER
16. Teknisyen (İklimlendirme ve

Soğ.Tek.)

THS 12 1 KPSSP94 E/K MSÜ İSTANBUL Ortaöğretim Kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı ve Dallarından mezun olmak.
17. Uzman (Tedarik) GİHS 9 1 KPSSP03 E/K MSÜ ANKARA İktisadi ve İdari Bilimler Programları lisans programından mezun olmak.
18. Psikolog SHS 8 1 KPSSP03 E/K MSÜ İSTANBUL Psikoloji lisans programından mezun olmak.
19. Uzman

(Sosyal Medya ve WEB)

GİHS 9 1 KPSSP03 E/K MSÜ İSTANBUL Üniversitelerin Gazetecilik, Gazetecilik ve Halkla İlişkiler, Basım ve Yayımcılık, Basın ve Yayın, Basın ve Yayımcılık, Basın- Yayın, Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım lisans programlarının birinden mezun olmak.

HARİTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKTAN ALIM KONTENJANI VE NİTELİKLERİ TABLOSU

S. NO. UNVANI SINIFI KADRO DERECESİ ALINACAK PERSONEL SAYISI** KPSS PUAN TÜRÜ CİNSİYETİ ATANACAĞI KUVVET ATAMADA TERCİH EDİLECEK İLLER UYGULAMALI SINAV KONUSU ADAYLARDA ARANILAN NİTELİKLER
EĞİTİM NİTELİĞİ DİĞER NİTELİKLER
1. Mühendis (Harita) THS 8 2 KPSSP03 E/K MSB

(Hrt.Gn.Md.l üğü)

ANKARA Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Jeodezi ve Haritacılık, Harita Mühendisliği veya Geomatik Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
2. Mühendis (Harita) THS 8 1 KPSSP03 E/K MSB

(Hrt.Gn.Md.l üğü)

ANKARA Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Jeodezi ve Haritacılık, Harita Mühendisliği veya Geomatik Mühendisliği lisans programından mezun olmak. (YDS) İngilizce alanında en az 60 (atmış) puana veya ÖSYM tarafından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir puana sahip olmak.
3. Mühendis (Bilgisayar Yazılım) THS 8 3 KPSSP03 E/K MSB

(Hrt.Gn.Md.l üğü)

ANKARA Bilgisayar ve Yazılım

Mühendisliği lisans programının birinden mezun olmak.

4. Tekniker (Harita ve Kadastro) THS 9 41 KPSSP93 E/K MSB

(Hrt.Gn.Md.l üğü)

ANKARA Harita, Harita Kadastro, Harita ve Maden Ölçme, Harita Teknikerliği, Harita ve Kadastro önlisans programlarının birinden mezun olmak.
5. Tekniker (1) (Bilgisayar) THS 9 2 KPSSP93 E/K MSB

(Hrt.Gn.Md.l üğü)

ANKARA Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri, Muhabere ve Elektronik Bilgi Sistemleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.
S. NO. UNVANI SINIFI KADRO DERECESİ ALINACAK PERSONEL SAYISI** KPSS PUAN TÜRÜ CİNSİYETİ ATANACAĞI KUVVET ATAMADA TERCİH EDİLECEK İLLER UYGULAMALI SINAV KONUSU ADAYLARDA ARANILAN NİTELİKLER
EĞİTİM NİTELİĞİ DİĞER NİTELİKLER
6. Tekniker (Bilgisayar Yazılım) THS 9 5 KPSSP93 E/K MSB

(Hrt.Gn.Md.l üğü)

ANKARA Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı (İnternet), Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama önlisans programlarının birinden mezun olmak.
7. Tekniker (Mekatronik) THS 9 2 KPSSP93 E/K MSB

(Hrt.Gn.Md.l üğü)

ANKARA Mekatronik önlisans programından mezun olmak.
8. Tekniker (Matbaa) THS 9 5 KPSSP93 E/K MSB

(Hrt.Gn.Md.l üğü)

ANKARA Matbaacılık, Matbaacılık ve Baskı Teknikleri, Tasarım ve Basım-Yayımcılık, Bilgisayar Destekli Yayıncılık, Masaüstü Yayıncılık, İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı, Serigrafi, Basım ve Yayın Teknolojileri önlisans programlarından birinden mezun olmak.
9. Tekniker (Endüstriyel Otomasyon) THS 9 1 KPSSP93 E/K MSB

(Hrt.Gn.Md.l üğü)

ANKARA Kontrol Sistemleri Teknolojisi, Kontrol ve Ölçü Aletleri, Endüstriyel Otomasyon, Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi, Otomasyon, Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak.
10. Tekniker

(Basın ve Yayın Teknolojileri)

THS 9 1 KPSSP93 E/K MSB

(Hrt.Gn.Md.l üğü)

ANKARA Basın ve Yayıncılık önlisans programından mezun olmak.
S. NO. UNVANI SINIFI KADRO DERECESİ ALINACAK PERSONEL SAYISI** KPSS PUAN TÜRÜ CİNSİYETİ ATANACAĞI KUVVET ATAMADA TERCİH EDİLECEK İLLER UYGULAMALI SINAV KONUSU ADAYLARDA ARANILAN NİTELİKLER
EĞİTİM NİTELİĞİ DİĞER NİTELİKLER
11. Coğrafyacı THS 8 1 KPSSP03 E/K MSB

(Hrt.Gn.Md.l üğü)

ANKARA Coğrafya lisans programından mezun olmak.
12 Teknisyen (Elektrik) THS 12 1 KPSSP94 E/K MSB

(Hrt.Gn.Md.l üğü)

ANKARA YAPILACAKTIR Ortaöğretim Kurumlarının Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı ve Dallarından veya Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı – Endüstriyel Elektronik Dalından mezun olmak.
13. Tekniker(Motor) THS 9 1 KPSSP93 E/K MSB

(Hrt.Gn.Md.l üğü)

ANKARA Otomotiv Tasarım ve İmalat, Otomotiv Satış Sonrası Hizmet, Motor, Otomotiv, Otomotiv Endüstrisi, Oto Motor Teknolojileri, Oto Elektrik-Elektronik, Otomotiv Tamir ve Bakım, Otomotiv Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak.
14. Uzman GİHS 9 9 KPSSP03 E/K MSB

(Hrt.Gn.Md.l üğü)

ANKARA İktisadi ve İdari Bilimler Programları lisans programından mezun olmak.
15. İş Güvenliği Uzmanı (Mühendis) THS 8 1 KPSSP03 E/K MSB

(Hrt.Gn.Md.l

üğü)

ANKARA Mühendislik Programları lisans programından mezun olmak. B veya C sınıfı İş güvenliği uzmanlığı sertifikasına sahip olmak.
16. Bahçıvan YHS 13 1 KPSSP94 E/K MSB

(Hrt.Gn.Md.l üğü)

ANKARA Ortaöğretim Kurumlarının Bahçecilik Alanı ve Dalları, Tarım Teknolojileri Alanı ve Dalları veya Tarım Alanı ve Dallarından mezun olmak.
17. Psikolog SHS 8 1 KPSSP03 E/K MSB

(Hrt.Gn.Md.l üğü)

ANKARA Üniversitelerin Psikoloji Bölümünden mezun olmak.
S. NO. UNVANI SINIFI KADRO DERECESİ ALINACAK PERSONEL SAYISI** KPSS PUAN TÜRÜ CİNSİYETİ ATANACAĞI KUVVET ATAMADA TERCİH EDİLECEK İLLER UYGULAMALI SINAV KONUSU ADAYLARDA ARANILAN NİTELİKLER
EĞİTİM NİTELİĞİ DİĞER NİTELİKLER
18. Mal Sorumlusu GİHS 10 2 KPSSP93 E/K MSB

(Hrt.Gn.Md.l üğü)

ANKARA Herhangi bir önlisans programından mezun olmak.
19. Mühendis (Bilgisayar) THS 8 4 KPSSP03 E/K MSB

(Hrt.Gn.Md.l üğü)

ANKARA Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Donanımı ve Teknolojisi lisans programlarının birinden mezun olmak.
20. Tekniker (Bilgisayar Programlama) THS 9 2 KPSSP93 E/K MSB

(Hrt.Gn.Md.l üğü)

ANKARA Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı (İnternet), Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama önlisans programlarının birinden mezun olmak.
21. Mühendis (Bilgisayar) THS 8 1 KPSSP03 E/K MSB

(Hrt.Gn.Md.l üğü)

ANKARA Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Donanımı ve Teknolojisi lisans programlarının birinden mezun olmak.
S. NO. UNVANI SINIFI KADRO DERECESİ ALINACAK PERSONEL SAYISI** KPSS PUAN TÜRÜ CİNSİYETİ ATANACAĞI KUVVET ATAMADA TERCİH EDİLECEK İLLER UYGULAMALI SINAV KONUSU ADAYLARDA ARANILAN NİTELİKLER
EĞİTİM NİTELİĞİ DİĞER NİTELİKLER
22. Tekniker (2) (Bilgisayar) THS 9 4 KPSSP93 E/K MSB

(Hrt.Gn.Md.l üğü)

ANKARA Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri, Muhabere ve Elektronik Bilgi Sistemleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.
23. VHKİ GİHS 10 6 KPSSP93 E/K MSB

(Hrt.Gn.Md.l üğü)

ANKARA Adalet önlisans programından veya Adalet Meslek Yüksekokulundan mezun olmak.
24. Memur GİHS 10 5 KPSSP93 E/K MSB

(Hrt.Gn.Md.l üğü)

ANKARA Adalet önlisans programından veya Adalet Meslek Yüksekokulundan mezun olmak.