Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından:

SAVUNMA SANAYİİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI

A, Genel

(1) Savunma Sanayii Başkanlığımda istihdam edilmek üzere, Giriş Sınavı (Sözlü Sınav Yöntemi) ile Genel İdare Hizmetleri sınıfından 7′ nci derece kadrolara atanmak üzere aşağıda belirtilen öğrenim bölümleri ve öğrenim bölümü karşısında belirtilen kontenjan adedi kadar Savunma Sanayii Uzman Yardmıcısı alınacaktır:

ÖĞRENİM

BÖLÜMÜ

KONTENJAN SÖZLÜ SINAVA ÇAĞIRALACAK ADAY SAYISI KPSS ŞARTI YDS ŞARTI
İşletme/ iktisat 4 16 KPSS P1 puan tülünden eıı az 85 puan İngilizce alaımıda en az B seviyesi

(en az 80 puan)

TOPLAM 4 16

B. Sınav Başvuru Şartlan

(1) Savunma Sanayii Uzman Yardımcılığı giriş sınavına başvuracak adayların;

1) 657 saydı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartlan taşımaları,

2) Eıı az dört yıllık lisans eğitimi vereıı siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinin yukarıda belirtilen öğrenim bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlanılın ilgili bölümlerinden mezıııı olmaları,

3) Sınavın yapıldığı yılııı Ocak ayının birinci güııü itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış (01.01.1984 ve dalıa sonra doğmuş olanlar başvurabilir) olmaları,

4) 2017 ve 2018 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Smavıııdan KPSS P1 puan tinimden 85 (seksen beş) ve üzeri puan almış olmaları.

5) Son müracaat tarihi itibariyle son iki yıl içerisinde yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizce alanında en az 80 (seksen) puana veya Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından dil yeterliliği bakımından bııııa denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bııhuıan başka bir puana sahip olmaları,

6) Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgilerinin bulımmaması, askerlik çağma gelmemiş bulunmaları veya askerlik çağma gelmişler ise muvazzaf askerlik hizmetini yapnuş yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmaları.

7) Görevlerini devamlı yapmalarına engel olabilecek akıl hastalıklarının bulunmaması gerekmektedir.

C İskncn Bfeter

(1) Adaylar başvurulanın; 1 Şubat – 15 Şubat 2019 tarihleri arasında Başkanlığın internet sitesindeki (www.ssb.gov.tr) sınav başvuru ekranında tanımlı olan bilgileri eksiksiz doldurarak, aşağıda belirtilen belgeleri son başvuru tarihi olan 15 Şubat 2019, cuma günü mesai bitimine kadar (saat 18:00) sisteme yükleyeceklerdir. Giriş Sınavına ait tüm belgeler elektronik ortamda alınacak olup posta veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

1) Özgeçmiş (Adı, soyadı, öğrenim safahatı (lise, lisans, yüksek lisans vb. öğrenim yılları ifade edilecektir.), aile durumu, varsa iş tecrübesi, sahip olduğu sertifikaları, hobileri gibi bilgileri içerecek şekilde düzenlenmiş olarak).

2) Son 6 aya ait 4,5×6 ebadında vesikalık fotoğraf.

3) Diploma veya mezuniyet belgesinin veya yuridışında eğitim görenler için Yükseköğretim Kumlu denklik belgesinin aslını veya noter onaylı örneğini,

4) Uluslararası geçerliliği olup, dil yeterliliği bakımından YDS seviyesine denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen puanla başvuruda bulunulması halinde ilgili belge.

(2) Eksik belge, bilgi ve koşulları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak ve bu adaylar sınava çağrılmayacaktır.

Ç, Giriş Sınavına Çağrı

(1) Başvuran adaylardan KPSS sonuçlarına göre eıı yüksek puana sahip olandan başlanarak 4 (dört) katına kadar aday (son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dahil) suıava çağrılacaktır.

(2) Giriş sınavına katılmaya hak kazananların adları, soyadları, KPSS puanları, sınavın tarihi, yeri ve saatleri Başkanlığın internet (www.ssb.gov.tr) sitesinde ilan edilecektir. Bu duyum tebligat hükmünde olup, ayrıca yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

(3) Sınava katılmak üzere isimleri ilan edilen adaylardan, daha soma smava katılma şartlanın taşımadığı tespit edilenler giriş sınavma alınmazlar. Bunlardan giriş smavıııa girmiş olanların sınavları da geçersiz sayılır.

(4) Sınava katılmayan aday başarısız sayılır.

D, Giriş Sınavı

(1) Giriş sınavı sözlü sınav şeklinde yapılır. Adayın başarı puanı, sözlü sınav puanıdır.

(2) Sözlü smav, adayların;

a) Alanı ile ilgili bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü.

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu.

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir. Adaylar, kurul tarafından ikinci fıkranın (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri içiıı onar puan üzerinden değerlendirilir.

(3) Sözlü sınav puanı, komisyon üyelerinin lıer birinin her bir aday için ayrı ayrı verdiği puanların aritmetik ortalaması alınması suretiyle hesaplanır.

E. Değerlendirme ve Atama

(1) Giriş sınavında başarılı sayılabilıııek içiıı, giriş sınavı konularında 100 (yüz) puaıı üzerinde yapılan değerlendirme sonucunda eıı az 70 (yetmiş) puan alınması gerekmektedir.

(2) Adaylar, başarı puanı eıı yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre sıralanır. (Adayların başarı puanının eşit olması halinde, KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.)

(3) Asıl ve yedek listedeki snalamaya giremeyen adayların, giriş smavıııdan yetmiş ve üzerinde puan almış olmaları yerleştirme için hak teşkil etmez.

(4) Giriş sınavı sonuçları. Başkanlıkta ve Başkanlık internet sitesinde (www.ssb.gov.tr) ilan edilerek, asıl ve varsa yedek listelerde yer alan adaylara bildirilir.

(5) Yedek listenin açıklanması durumunda, yedek listede yer alan adayların hakları münhasıran bu sınav için geçerli ohıp, daha sonraki sınavlar içiıı bir hak teşkil etmez.

(6) Sınavda başarılı olanların Başkanlıkça kendilerine bildirilen şiire içerisinde Savunma Sanayii Başkanlığı Personel Daire Başkanhğı’ııa başvurmaları gerekmektedir.

(7) Herhangi bir kanıtı kurıım/kuruluşunda çalışmakta iken Savunma Sanayii Uzman Yardımcılığı sınavını kazanan adaylardan görev yaptığı kuıum/kuruluşça muvafakat verilmeyenler için Başkanlık değerlendirme hakkını saklı tutar.

E. Bilgi Alma

(1) Sınav ile ilgili bilgi, Savunma Sanayii Başkanlığı Personel Dane Başkanlığının 0 312 411 96 85, 03124119136 veya 0 312 411 93 02 numaralı telefonlarından temüı edilebilir.