NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ (4/B) PERSONEL ALIMI İLANI

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 maddesinin (B) fıkrasına gere istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan ek 2*incı maddenin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

NİTELİK

KODU

UNVANI ADEDİ ARANAN NİTELİKLER
01 Hemşire 57 Hemşirelik Lisans programından mezun olmak
02 Hemşire 3 Hemşirelik Lisans programından mezun olmak.

Hemşirelikte simülasyon eğitimi almış olmak ve belgelendirmek.

03 Hemşire 10 Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik

programından mezun olmak.

04 Ebe 1 Ebelik Lisans programından mezun olmak.
05 Diğer

Sağlık

Personeli

9 Radyoloji /Tıbbi Görüntüleme Önlisans

programından mezun olmak. Yataklı tedavi kurumlarında alanında en az üç yıl çalışmış olmak ve belgelendirmek.

06 Sağlık

Teknikeri

11 Anestezi Teknikerliği Önlisans programından

mezun olmak. Yataklı tedavi kurumlarında alanında en az üç yıl çalışmış olmak ve belgelendirmek.

07 Laborant 5 Tıbbi Laboratuvar önlisans programından

mezun olmak

08 Eczacı * 4 Eczacılık fakültesi mezunu olmak.

NOT: Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde fesh edilecektir Başvuracak adaylarda yukarda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 maddesinde (A fıkrasının 4.5.6 ve 7.

bentlerinde) belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

I. GENEL ŞARTLAR :

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

3- Türk Ceza Kanununun 53 üncu maddesinde belirtilen sureler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karsı suçlar. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, müh savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güvem kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerim aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

4- Erkekler için; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçinlmış olmak.

5- 657 sayılı Kanun un 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevim devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

6- Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılması sonucunda atanmaya engel bir durum bulunmamak

7- Lisans mezunları için 2018 KPSS(B) grubu KPSSP3. Onlısans mezunları için 2016 KPSSP93 ve Ortaöğretim mezunları için 2016 KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

8- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin *Bu şekilde istihdam edilenler. hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içensinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler ‘ hükmüne uygun olması.

II. Özel şartlar

1- Aranılan nitelikler bölümünde belirtilen öğrenim düzeyinden mezun olmak

2- Başvuru tanhı ıtıbanyie 18 yaşını tamamlamış olmak

3- Lisans mezunlarının 2018 ve Onlısans ve Ortaöğretim mezunlarının 2016 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olması. ‘Eczacılar için KPSS şartı aranmamakta olup adaylar mülakat yolu ile alınacaktır

4- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak

III. BAŞVURU

Adayların 03 Eylül 2018 tanhinden itibaren 15 gün içensinde başvurmaları gerekmektedir. (Başvuru tarihleri: 03 Eylül 2018 – 17 Eylül 2018 tarihleri arasında)

Adaylann,

1- Başvuru sırasında Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası beyanının teyidi amacıyla nüfus cüzdanının aslı

2- Aranılan nitelikler bölümünde belirtilen diploma fotokopısı/çalışma belgesi sertifika

3- 2018 yılı KPSS(B) grubu KPSSP3. 2016 yılı KPSS(B) grubu KPSSP93 ve KPSSP94 puanını gostenr belge

4- Adlı Sicü Kaydı

5- 1 adet fotoğraf ile birlikte

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi İnsan Kaynakları biriminden veya www.meramtipcom.tr adresinden temin edilecek başvuru formunu doldurarak şahsen müracaat etmelen gerekmektedir (Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir)

NOT: 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye eklenen (Karar Sayısı: 2012/2964) Ek Madde 7 gereğince, başvuru yapanların Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, adres bildirimi ve askerlik durumlarına ilişkin yazılı beyanları esas alınacaktır Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar ile ilanımızda belirtilen şartları taşımadığı sonradan tespit edilenler hakkında yasal işlem yapılacağı, atamaları yapılmış ise atamalarının iptal edileceği, idare tarafından kendilenne bir bedel ödenmiş ise bu bedelin yasal faizi ile birlikte tazmin edileceği hususu önemle duyurulur.

IV. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ:

Başvuru sonunda atanmaya hak kazananların listesi www meramtib.com tr adresinde ilan edilecektir Kadroların iki katı kadar Yedek belirlenecektir Asıl kazananlardan başvuru olmadığı takdirde ilan edilen Yedek kazananlar sırası ile çağrılacaktır Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 15 gün içerisinde istenilen belgelen tamamlayarak Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi İnsan Kaynaklan Birimine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir Bu sure içensinde belgeleri teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler