JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞINA

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ

ALINACAKTIR

Jandarma Genel Komutanlığına 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa (4-B maddesi) ve 375 sayılı KHK’ya tabi açıktan temin yoluyla (11) sözleşmeli bilişim personeli (erkek veya kadın) temini yapılacaktır.

1. BAŞVURU ŞARTLARI:

a. Türk Vatandaşı olmak.

b. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak.

c. Müracaat tarihi (internetten yapılan ön başvurunun son günü olan) 07 Eylül 2018 itibariyle 18 yaşını tamamlamış veya Türk Medeni Kanunun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak.

ç. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

d. Kamu haklarından yoksun bulunmamak.

e. 657 Devlet Memurları Kanunu 53’üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

f. Türk Silahlı Kuvvetleri, J.Gn.K.lığı, Sahil Güv.K.lığı ile kamu kurum ve kuruluşlarından emeklilik, kendi isteği ile istifa ve sağlık nedenleri hariç herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak.

g. Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerde çalışıyor olmamak.

ğ. Erkek adaylar için; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş (tecilli) veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak veya yapmış sayılacak şekilde muaf olmak.

h. Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak.

ı. Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üye olmadığına dair yazılı beyan sunmak.

i. Uygulamalı meslek bilgisi sınavı ve/veya mülakat sınavında başarılı olmaları durumunda, sevk edilecekleri hastanelerden 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesi hükümlerine göre “Devlet Memuru Olur” kararlı sağlık raporu almış olmak.

j. Hakkında yaptırılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

k. Yukarıda belirtilen şartlara ilave olarak aşağıda adresleri belirtilen resmi internet sitelerinde yayımlanacak olan 2018-2 Sözleşmeli Bilişim Personeli Başvuru Kılavuzunda belirtilen tüm şartları sağlamak.

2. BAŞVURU YERİ, ZAMANI VE ŞEKLİ

Ön başvurular, 15 Ağustos – 07 Eylül 2018 tarihleri arasında www.jandarma.gov.tr internet adresinden yapılacaktır. Başvuru kılavuzu www.jandarma.gov.tr,www.jsga.edu.tr ve www.dpb.gov. tr (Devlet Personel Başkanlığı) internet sitelerinde yayımlanacaktır.

3. TEMİN FAALİYETLERİ İLE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı

Personel Temin Merkez Komutanlığı

Beytepe/Çankaya/ANKARA

Tel.: 0 312 464 48 36