HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde (Giderleri Özel Bütçeden

karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4.maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam

edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı

Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik

Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrasına göre Lisans mezunları için 2016

KPSS (B) grubu KPSSP3, Önlisans mezunları için 2016 KPSS (B) grubu KPSSP93 puan sırası esas alınmak

suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli personel alınacaktır.

 

1- Adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı kanunun 48. maddesinde

belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

Genel Şartlar:

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) 18 yaşını tamamlamış olmak,

d) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;

kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da

affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu

düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,

sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına

fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık

suçlarından mahküm olmamak,

e) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş

ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfa

geçirilmiş olmak,

f) 657 sayılı kanunun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı

yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak,

g) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak, (Sadece atanacak

adaylara yapılacaktır.)

2- Herhangi bir Kurumda (657/4-B) sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden; hizmet

sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin

feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde (Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen

istisnalar hariç) sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, başvuru tarihinin son günü

itibariyle fesih tarihinden itibaren en az bir yıl geçmiş olmak.

3- 2016 yılı KPSS sınavına girmiş olmak,

4- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

5 – Adaylar tabloda yer alan pozisyonlardan sadece birine müracaat edebileceklerdir.

Birden fazla unvan ve kadro pozisyonu için başvuran adayların müracaatları geçersiz

sayılacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

Müracaatlar ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai

bitimine kadar) Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire

Başkanlığına (Hatay M.K.Ü. Personel Daire Başkanlığı web sitesinden

www.mku.edu.tr/idari/Personel Daire Başkanlığı/Belge ve Formlar adresinden

indirilebilir.) başvuru dilekçesi, başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte şahsen

yapılacaktır. Başvurunun son günü resmi tatile denk gelmesi halinde izleyen ilk iş günü

3

başvurunun son günü olarak kabul edilecektir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul

edilmeyecektir.

Ayrıca, gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem

yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek olup, idare tarafından

kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLANI:

KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe

başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman başvuru bitim

tarihi itibariyle en geç 15 (onbeş) iş günü içerisinde www.mku.edu.tr adresinden ilan

edilecektir. Her kadronun 1 (bir) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asil

kazananlardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin

yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde

olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir

şekilde gerçeği saklayarak ve 657 sayılı kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel

pozisyonuna atanma hakkı taşımadığı tespit edilenlerle veya güvenlik soruşturması sonucu

olumsuz olanlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış

olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamazlar.

İSTENİLEN BELGELER:

1- Başvuru Dilekçesi

2- Başvuru formu (Forma fotoğraf yapıştırılarak, fotoğrafın arkasına adayın adı, soyadı ve

TC No.su yazılacak)

3- Öğrenim Belgesi ( Aslı ve fotokopisi veya e-devlet çıktısı)

4- 2016 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi

5- Nüfus cüzdanı fotokopisi

6- Fotoğraf (1) adet (Son 6 ay içerisinde çekilmiş olmak ve fotoğrafın arkasına adayın

adı, soyadı ve TC No.su yazılacak)

 

Yaklaşım Kariyer – KPSS, ALES, DGS, ÖABT Kursu ANKARA