Türk Sınai Mülkiyet Değerleme, Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. Personel Alımı

Türk Sınai Mülkiyet Değerleme, Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.

İlan No : TurkSMD-Pers-01/2018

Başvuru Tarihi : 04/06/2018 – 22/06/2018 (saat 17:30’a kadar)

Mülakat Listesi ve Tarihi : Mülakata katılacaklar, tarihi ve yeri daha sonra duyurulacaktır.

Firma Bilgileri

Türk Sınai Mülkiyet Değerleme, Mühendislik ve Danışmanlık A.Ş., sermayesinin tamamı Türk Patent ve Marka Kurumuna ait bir şirkettir. Firmamız temel olarak;

  • Sınai mülkiyet varlıklarının ticarileştirilmesinde önemli bir parametre olan sınai mülkiyet haklarının değerinin tespit edilmesi
  • Patent ve faydalı model konusu buluşlar için, yerli/yabancı kurum ve kuruluşlara ön araştırma hizmeti sunulması.
  • Teknoloji transferi işlemlerinde ve sınai mülkiyet portföy yönetimi ve sınai mülkiyet varlıklarına yatırım konularında danışmanlık hizmetleri sunulması
  • Sınai mülkiyet haklarının ihlal ve hükümsüzlük analiz raporları hazırlanması
  • Mühendislik ve danışmanlık hizmetleri sunulması

konularında faaliyet göstermek üzere kurulmuştur.

Şirketimizin faaliyet alanıyla ilgili konularda istihdam edilecek personel, yetiştirilmek üzere eğitimlere tabi tutulacak ve Sınai Mülkiyet Danışmanı/ Sınai Mülkiyet Yazılım Danışmanı olarak görev yapacaktır.

I-Başvuru Bilgileri

1-Mülakata girmek isteyenlerin; Kurumumuzun kurumsal internet sitesinde (http://www.turkpatent.gov.tr) yer alan iş talep formunu elektronik ortamda doldurarak ilan ile istenen belgeleri tam ve eksiksiz olarak pdf formatında turksmd@turkpatent.gov.tr adresine göndermeleri (max 5mb ve istenilen belge sırasında taratılmış) veya Türk Patent ve Marka Kurumu

Genel Evrak Bölümüne imza karşılığında teslim ederek

müracaat etmeleri gerekmektedir.

2-Yapılan başvuruda adayların bilgilerini ve belgelerini eksiksiz ve doğru olarak girmeleri gerekmektedir.

Eksik belgesi olan başvurular ve mükerrer başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvurularda tek unvan seçilmesi zorunludur. Unvan seçimi yapılmayan veya çoklu seçim yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

3- Başvuru onaylandıktan sonra gerek aday gerekse firma tarafında herhangi bir değişiklik yapılması mümkün değildir.

4- Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

5- Yapılan inceleme ve değerlendirme sonrasında Mülakata sınavına girmeye hak kazanan adayların ad ve soyadları ile sınav yerleri kurumsal internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulacaktır. Ayrıca adaylara yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

6- Mülakat sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve personel alımı yapılmayacak; alım yapılmış ise iş akdi sonlandırılacaktır. Aynı zamanda güvenlik soruşturmaları başlatılacak olup olumsuz çıkanların işe alımları yapılmış ise iş akdi sonlandırılacaktır.

7- Mülakat sınavını kazananlar 3 aylık deneme süresi içerisinde teknik ve mevzuat eğitimine tabi tutulacak olup yapılan değerlendirme ve sınav sonucunda işe başlayacaktır.

II-GENEL ŞARTLAR :

1- Üniversitelerin aşağıda ilan edilen bölümlerinden mezun olmak.

2- Sınai Mülkiyet Danışmanı kadrosu için iyi derecede İngilizce bilmek. (en az TOEFL-IBT 70,TOEFL-CBT 193, TOEFL-PBT 523, YDS 70, IELTS 6, FCE B, CAE C, CPE C belgelendirmek )

3-Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olmak veya tecilli olmak.

4-35 yaşını aşmamış olmak.

5-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak,

6-Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

(Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.)

7-Yurtiçi ve yurtdışı seyahat konusunda bir engeli bulunmamak.

IV -İSTENEN BELGELER :

1- İş Başvuru Formu (resimli),

2- Diploma, Çıkış Belgesi veya Mezuniyet Belgesi,

3- Sınai Mülkiyet Danışmanı kadrosu için ilan edilen Yabancı Dil Belgesi,

4-Sınai Mülkiyet Yazılım Danışmanı kadrosu için ilan edilen programlar için sertifika,

5-T.C.Kimlik Kartı /Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

6-Adli Sicil Bilgisi.

Başvuru İletişim Bilgileri:

Türk Patent ve Marka Kurumu

Adres :Hipodrom Caddesi No:115 (06560) Yenimahalle/ANKARA

E-Posta : turksmd@turkpatent.gov.tr

Web Adresi : http://www.turkpatent.gov.tr

Telefon : 0 312 303 1 303

 

Yaklaşım Kariyer – KPSS, ALES, DGS, ÖABT Kursu ANKARA