İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İTFAİYE ERİ ALIM İLANI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye itfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının boş bulunan itfaiye eri kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.

1. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

İlan edilen itfaiye eri kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memur-ları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkra-sının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

a. Türk vatandaşı olmak.

b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işle-nen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullan-ma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edi-min ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynakla-nan malvarlığı değerlerini aklama veya ka-çakçılık suçlarından mahküm olmamak.

ç. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik ça-ğına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağı-na gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunma-mak.

e. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

f. Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucun-da göreve başlamasında bir sakınca bulun-mamak.

2. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

a. ilan edilen itfaiye eri kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2016 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve ilgili puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,

b. Tartılma ve ölçülme aç kamına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilo-gramdan fazla fark olmaması,

c. Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurma-mış olmaları (2/7/1988 ve daha sonraki tarih-lerde doğanlar),

ç. Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,

d. Sınav açılan kadrolardan öğrenim durumu iti-bariyle ortaöğretim ve önlisans seviyesinde başvuru yapan adayların, 18/7/1997 tarihli ve 23053 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de ya-yımlanarak yürürlüğe giren Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 75 inci maddesinde belirtilen (D) sınıfı sürücü belgesine sahip olması,

e. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluş-larından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

3. BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN

İSTENİLEN BELGELER:

Sınava girmek isteyen adaylar, 11/6/2018 -25/6/2018 tarihleri arasında http://basvuru.ibb.gov.tr adresi üzerinden elek-tronik ortamda doldurarak imzalayacakları BAŞ-VURU FORMUNA aşağıdaki belgeleri ekleye-cektir.

– Nüfus cüzdanı aslı veya Kurumumuzca onay-lanmak üzere fotokopisi (1 adet)

– Mezuniyet belgesinin aslı veya Kurumumuz-ca onaylanmak üzere fotokopisi (1 adet)

– 2016 KPSS sonuç belgesinin internet çıktısı (1 adet)

– Sürücü belgesinin aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi (1 adet)

– Biyometrik fotoğraf (bir tanesi başvuru formu-na yapıştırılacak) (2 adet)

4. BAŞVURU YERİ, TARİHİ,

ŞEKLİ VE SÜRESİ*

Adaylar 11/6/2018 – 25/6/2018 tarihleri ara-sında, http://basvuru.ibb.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda doldurarak imzaladıkları baş-vuru formu ve yukarıda sayılan belgeler ile bir-likte tabip gözetiminde boy ve kilo ölçümü yap-mak üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Baş-kanlığı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi Yeni- kapı Etkinlik Alanı Cerrahpaşa Mahallesi Ken-nedy Caddesi No: 46 Fatih İstanbul adresine 19/6/2018 – 25/6/2018 tarihleri arasında (sadece iş günlerinde) şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.

Posta ve mail yolu ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

5. BAŞVURULARIN DEöERLENDİRİLMESl- BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:

Sınava katılma şartlarını taşıyan adaylar ara-sından, KPSS puanlarına göre yapılacak sırala-ma sonrasında en yüksek puanlı adaydan baş-lamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısı-nın 5 (beş) katı aday (toplamda 2500 kişi) sına-va çağrılacaktır. Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.

Sınava girmeye hak kazanan adayların liste-si, 27/6/2018 tarihinde http://basvuru.ibb.gov.tr adresinden ilan edilecek olup adaylar sınav giriş belgelerine bu adres üzerinden erişebilecektir.

Adayların, sistemden aldıkları sınav giriş bel-gesinde yazılı tarih ve saatte sınav yerinde ha-zır bulunmaları gerekmektedir.

6. SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:

İtfaiye Eri kadroları için yapılacak sözlü ve uy-gulamalı sınav 2/7/2018 -1/8/2018 tarihleri ara-sında Yenikapı Etkinlik Alanı Cerrahpaşa Mahal-lesi Kennedy Caddesi No: 46 Fatih İstanbul ad-resine bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Avrasya Gösteri ve Sanat Merke-zinde yapılacaktır.

Personel alım işleminin diğer aşamaları yapı-lacak sınava ve sonuçlarına bağlı olduğundan sınava katılmamaya yönelik olarak hiçbir maze-ret kabul edilmeyecektir. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sına-va katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Sınav, adayların bilgi ve yeteneklerini ölçecek şekilde sözlü ve uygulamalı olmak üzere iki bö-lüm halinde yapılacaktır.

Sözlü sınav;

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

b) Atatürk İlkeleri ve inkılap Tarihi,

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, ç) Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat

konularını kapsar.

Uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile araç kul-lanımı ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin öl-çülmesini kapsayacak şekilde yapılacaktır.

7. SlNAV DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ:

Sözlü sınav, yukarıda belirtilen konularda 25’er puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Uygulamalı sınav, 100 tam puan üzerinden yapılır.

Sınavda değerlendirme; sınavın birinci bölü-münün %40’ı, uygulamalı olan ikinci bölümünün %60’ı alınarak sınav puanı hesaplanır. Sınavda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alınması şarttır.

Adayların atamaya esas başarı puanı, yukarı-daki açıklamaya göre hesaplanacak sınav pua-nı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alın-mak suretiyle belirlenir.

Adayların atamaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır.

En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar aday, asıl aday olarak belirlenir. Sınavda 60 ve üzerinde puan almış olmak, bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir.

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin kuruntu-muzun genel ağ sayfasında (http://www.ibb.gov.tr) ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak, Kemalpaşa Mahallesi 15 Temrfıuz Şehitleri Caddesi No: 5 34134 Bele-diye Sarayı Saraçhane Fatih İstanbul adresinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlı-ğı insan Kaynakları Müdürlüğüne (2. Kat, 216 nolu oda) itiraz edilebilir, itirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılarak ilgilisine yazılı olarak bilgi verilecektir.

Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

8. ATAMA YAPILACAK KADROYA İLİŞKİN GÖREV TANIMI

itfaiye eri; yangın söndürme, araç kullanma ve arama-kurtarma, çalışmalarını yerine getirir; itfaiye hizmet binası ve müştemilatının güvenli-ğini, temizliğini, araç-gereç ve teçhizatın bakım ve onarımı ile haberleşme ve yazışma gibi yürü-tülmesi gereken diğer iş ve işlemleri yapar, itfai-ye erliği üniformalı bir meslek olup bedeni yeter-lilik gerektiren saha görevidir.

İtfaiye teşkilatının görevleri için Belediye İtfai-ye Yönetmeliği’nin 6 ncı maddesi ve takip eden maddeleri ayrıca incelenebilir.

Kuruntumuzda ataması yapılacak personelin görev yeri İstanbul genelindeki (tüm ilçeler) hiz-met ihtiyacına göre belirlenecektir. İtfaiye hiz-metleri resmi tatil günleri de dahil olmak üzere, 24 saat esasına göre yürütülür ve itfaiye perso-nelinin çalışma saatleri vardiyalar şeklinde dü-zenlenir.

9. DİĞER HUSUSLAR

Sınavı kazanan adaylardan atamaya teşkil et-mek üzere istenilecek belgeler için kuruntumuzun genel ağ sayfasında (http://www.ibb.gov.tr) ayrıca bir ilan yayımlanacaktır.

Başvuru aşamasında veya sonrasında gerçe-ğe aykırı veya eksik beyanda bulundukları tespit edilenlerin tüm işlemleri iptal edilerek ilgililer hakkında Türk Ceza Kanunu’nun hükümleri uy-gulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

ilan Olunur.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı

(Basın: 820819 : www.bik.gov.tr)

Erken kayıt avantajlarımızdan faydalanmak için acele ediniz.