SINAV DUYURUSU

I- SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

Gelir İdaresi Başkanlığı Personeli Yer Değiştirme Yönetmeliği eki 1 sayılı cetvelde yer alan Ankara, Bursa, İstanbul, İzmir, Konya, Adana, Gaziantep ve Kocaeli il merkezleri ile 2, 3, 4 ve 5’inci hizmet bölgelerinde ihtiyaç duyulan diğer hizmet alanlarına atama yapılmak üzere 300 (üç yüz) adet vergi dairesi müdür yardımcısı kadrosu için Gelir İdaresi Başkanlığı Yönetici Atama Yönetmeliği hükümleri uyarınca sınav yapılacaktır.

II- SINAV TARİHİ VE YERİ

Yazılı sınav, 18.11.2017 tarihinde saat 10.00’da Ankara’da yapılacaktır.

III- SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

Sınava başvuracak adayların aşağıdaki şartların tamamını sınav tarihi itibarıyla taşımaları gerekmektedir;

– Dört yıl veya daha fazla süreli yüksek öğrenim mezunu olmak,

– Devlet memuriyetinde en az altı yıl hizmeti bulunmak,

– Şef, gelir uzmanı, çözümleyici veya vergi istihbarat uzmanı kadrosunda en az iki yıl fiilen çalışmış olmak. (Gelir İdaresi Başkanlığı Yönetici Atama Yönetmeliğinin yayımından önce mesleki eğitim kursundan mezun olanlar ile 2011-2012 eğitim döneminde mesleki eğitim kursundan mezun olanlar için, belirtilen unvanlarda çalışmış olma şartı aranmaz).

IV- SINAV BAŞVURUSU

Başvurular 25.09.2017 ile 06.10.2017 tarihleri arasında “Sınav Başvuru Formu” (Ek:1) ile Başkanlık Merkezinde Sınav Hizmetleri Müdürlüğüne, vergi dairesi başkanlıklarında insan kaynakları müdürlüklerine ve defterdarlıklarda personel müdürlüklerine yapılacaktır.
Sınava başvuran adayların bilgileri (Ek:2) listeye işlenerek son başvuru tarihinden sonraki ilk iş günü (09.10.2017 Pazartesi) mesai saati bitimine kadar sinavmudurlugu@gelirler.gov.tr elektronik posta adresine excel formatında e-posta olarak gönderilecektir. Ayrıca sınav başvuru formları (Ek:1) ve ilgili birim tarafından onaylanacak (Ek:2) listeler “Gelir İdaresi Başkanlığı Eğitim Merkezi (OECD Çok Taraflı Vergi Merkezi) 25 Mart Mahallesi İstiklal Caddesi No: 7 Yenimahalle/ANKARA” adresindeki İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Sınav Hizmetleri Müdürlüğüne en geç 13.10.2017 Cuma günü mesai saati bitimine kadar iletilecektir.

V- SINAV ŞEKLİ VE KONULARI

Sınav, yazılı ve sözlü bölümden oluşur. Yazılı sınav konularına aşağıda yer verilmiştir.

A- Gelir Mevzuatı:

1) Her türlü vergi, resim ve harçlara ait kanunlar, usul kanunları ve vergilendirmeye ilişkin diğer mevzuat ve uygulamaları,

B- Gider ve Personel Mevzuatı:

1) 6085 sayılı Sayıştay Kanunu,

2) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,

3) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,

4) 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,

5) 6245 sayılı Harcırah Kanunu,

6) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

C- Kuruluş Kanunları:

1) 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,

2) 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun,

3) Vergi Dairesi Başkanlıklarının Kuruluş ve Görev Yönetmeliği,

4) Vergi Daireleri Kuruluş ve Görev Yönetmeliği,

5) Vergi Daireleri İşlem Yönergesi ve Uygulamaları,

D- Muhasebe:

1) Genel Muhasebe,

E- Diğer Kanunlar:

1) 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun,

2) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu.

Yukarıda belirtilen konulardan (A) ve (D) bölümlerinde yer alan sınav konularının toplam ağırlığı %70 (yüzde yetmiş)’ten az olamaz.

VI- DEĞERLENDİRME

– Sınavda başarılı olabilmek için, yapılacak yazılı ve sözlü sınavda ayrı ayrı 100 (yüz) üzerinden en az 70 (yetmiş) puan alınması şarttır. Yazılı ve sözlü puanlarının aritmetik ortalaması, adayların başarı notunu oluşturur.

– Yazılı sınavın değerlendirilmesi sonucu, bu sınavdan 100 (yüz) üzerinden 70 (yetmiş) ve üzeri puan alan adaylardan; en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, atama yapılacak kadro sayısının iki katı aday, son sıradaki adayla eşit puanı alan adaylar da dahil olmak üzere, yazılı sınav sonucunun ilan tarihini izleyen en az yirmi iş gününü müteakip bir tarihte sözlü sınava çağrılacaktır.

– Sözlü sınavın değerlendirilmesi sonucu 70 (yetmiş) ve üzeri puan alanların sayısı atama yapılacak kadro sayısından fazla ise başarı notu esas alınmak suretiyle yapılacak sıralamaya göre ilanda belirtilen kadro sayısı kadar kişi başarılı sayılacaktır. Ancak başarı notuna göre yapılan sıralama neticesinde, başarılı sayılan son sıradaki adayla aynı puanı alan adayların bulunması halinde, bu adaylar da başarılı olmuş kabul edilecektir.

– Sınav kurulu, atama yapılacak kadro sayısının yüzde onu kadar başarı sırasına göre yedek liste belirleyebilir. Yedek liste belirlenmesi durumunda asil listede yer alıp hakkından feragat eden veya süresinde göreve başlamayan adayların yerine bu listeden atama yapılır. Yedek listede yer alıp ataması yapılmayan adaylar için sınav sonucu kazanılmış hak sayılmaz.

– Sınav sonucuna göre atanmaya hak kazananlar, başarı sırası ve tercihleri değerlendirilerek atanacaktır.

– Sınav sonuçları, İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı tarafından sınavın bitim tarihini izleyen yirmi iş günü içinde Başkanlık internet sitesinde yayımlanacak ve sınavı kazananlara tebliğ edilmek üzere birimlerine yazılı olarak bildirilecektir.

VII- SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ

– Yazılı sınavı kazanan adaylara, sözlü sınav yeri ve tarihine ilişkin bilgiler ayrıca bildirilecektir.

– Sınava katılanlar, gerekçelerini de belirtmek suretiyle sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar, sınav sonuçlarının duyurulmasını müteakip beş iş günü içinde sınav kuruluna yapılır.

– İtirazlar, sınav kurulu tarafından itiraz süresinin bitimini müteakip yedi iş günü içinde değerlendirilir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

VIII- DİĞER HUSUSLAR

– Sınavda başarılı olanlardan, atanma şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanların sınavı geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Sınavı kazanarak atanmaya hak kazanmış olanlardan, görevden uzaklaştırılmış olanların, göreve iade edilinceye kadar; aylıksız izinli olanların ise, izni sona erinceye kadar atamaları yapılmayacaktır.

– Ataması yapılanlardan süresinde göreve başlamayanlar ile atama onaylarının iptalini talep edenlerin atamaları iptal edilecektir. Bunlar ile atanmadan önce feragat edenlerin sınav sonucu kazanılmış hak teşkil etmez.

– Görevden uzaklaştırılmış olanlar veya Başkanlık kadrosunda bulunmayanlar sınava başvuramazlar.

– Başkanlık kadrolarında bulunmakla birlikte başka kurumlarda geçici görevli bulunanlar bu durumlarını sonlandırmaları şartıyla sınava katılabilirler.

– Adaylar ile sınav başvuru formlarını onaylayanlar, formda yer alan bilgilerin doğruluğundan sorumludurlar.

– Adayların çanta ve benzeri eşyalar, cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi, cep bilgisayarı, hesap makinesi ve benzeri cihazlar ile saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saatlerle sınava girmeleri kesinlikle yasaktır. Bu eşya, araç ve cihazları yanında bulunduranların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.

– Sınav sırasında kopya çeken, kopya veren veya bunlara teşebbüs edenler ile sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların sınavı geçersiz sayılacak ve bu kişiler hakkında disiplin hükümleri uygulanacaktır.

– Adayların sınava girebilmeleri için, T.C. kimlik numarası ve fotoğrafı bulunan; Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı, sürücü belgesi, kullanım süresi dolmamış pasaport belgesi veya kurum kimlik kartlarından en az birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

İlan olunur.

http://www.memurlar.net/haber/687886/gib-vergi-dairesi-mudur-yardimciligi-icin-sinav-yapacak.html?utm_source=headlines

 

headline (11)